Mitä tapahtuu lukion tuntijaolle?

Lukion tuntijako on muuttumassaKOULUTUSUUTINEN 17.12.2013

Mitä lukion tuntijaolle tapahtuu?

Lukiokoulutuksen tuntijakoa sekä tavoitteita on ollut uudistamassa työryhmä, joka antoi ehdotuksensa opetusministeri Krista Kiurulle tiistaina 17.12.2013. Ehdotus ei vaadi muutoksien tekoa lukiolakiin eikä tuo lisävelvotteita koulutuksen järjestäjille.

Työryhmä on ehdottanut kolmea vaihtoehtoa lukion tuntijakoon. Lukion oppimäärä olisi kaikkien ehdotuksen mukaan edelleen kolmivuotinen ja siihen sisältyisi tuttuun tapaan 75 kurssia.  Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy myös opiskelijoiden yhteiset teemaopinnot. Teemaopintojen tarkoitus olisi tehdä opittavista aineista opiskelijalle hallittavia kokonaisuuksia.

Lukion tuntijaon kolme ehdotusta

Ensimmäinen ehdotus pitää sisällään aineiden jaon kahteen ryhmään: luonnontieteellisiin sekä humanistis-yhteiskunnallisiin, joista jokaisesta opiskeltaisiin vähintään kahdeksan kurssia. Sekä pitkän että lyhyen matematiikan lukijat aloittaisivat yhteisillä opinnoilla. 

Lisäksi terveystieto sekä elämänkatsomustieto tai uskonto olisivat pakollisia yhden kurssin verran, taideaineita opiskeltaisiin kolme kurssia ja äidinkieltä olisi yksi syventävä kurssi nykyistä vähemmän.

Toisessa vaihtoehdossa teemaopintoja opiskeltaisiin viisi kurssia. Luonnontieteellisten ja humanis-yhteiskunnallisten aineiden rinnalla olisi myös katsomukselliset opinnot. Uskontoa opiskeltaisiin yksi syventävä kurssi vähemmän kuin ennen.

Kolmannessa ja viimeisessä vaihtoehdossa jokaista oppiainetta opiskeltaisiin vähintään yksi kurssi. Opinnot aloittavia yhteisiä kursseja ei opiskeltaisi aineryhmien alussa. Silti matematiikan opinnot aloitettaisiin yhteisillä opinnoilla.

Mikä muutosehdotusten taustalla?

Muutosehdotuksen taustalla on tavoite tehdä lukiosta yhteisöllinen ympäristö, jossa osallistetaan lukiolaisia. Lisäksi lukio-opinnoista halutaan tehdä entistä joustavampia. Työryhmän mielestä lukio-opinnoissa voisi myös hyödyntää muiden koulutuksen järjestäjien, koulutusasteiden ja -muotojen opetustarjontaa. Seuraavat tietoon yhdistyvät taidot ovat työryhmän mukaan tuntijakouudistuksen taustalla 

  • Kriittinen ja luova ajattelu
  • Kielelliset ja kommunikaatiotaidot
  • Vuorovaikutukselliset ja itsensä ilmaisemisen taidot
  • Uskonnolliset, eettiset ja moraaliset taidot
  • Matemaattiset ja luonnontieteelliset taidot
  • Humanistis-yhteiskunnalliset taidot
  • Kyky kokea ja tuottaa taiteellisia elämyksiä
  • Valmius huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista
  • Halu elinikäiseen itsensä kehittämiseen

Mitä lukion tuntijakoehdotuksille tapahtuu seuraavaksi?

Työryhmän ehdotus lähtee lausuntokierrokselle, jonka pohjalta valtioneuvoston asetus viimeistellään keväällä 2014. Uusi tuntijako otettaisiin käyttöön vuonna 2016.

Lue lisää koulutusuutisia Palaa lukemaan koulutusuutisia


Mainokset