Sivuston käyttötapa: Mobiili

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK)

Haaga-Helia
Yhteenveto
1,5–3 vuotta
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK)

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus antaa valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä palvelualoilla, esimerkiksi matkailu-, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa. Koulutus sopii restonomin (amk), tradenomin (amk) tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle, joka työskentelee palveluliiketoiminnan piirissä.

Koulutuksen jälkeen valmistuneet pystyvät esimerkiksi kehittämään kilpailukykyisiä palvelutuotteita ja -konsepteja, toteuttamaan muutoshankkeita sekä käyttämään uusia työkaluja ja -menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Opinnoissa opiskelija kehittää vaativassa asiantuntija- ja kehitystyössä edellytettävää ydinosaamista sekä opiskelijan valitsemaan suuntautumiseen liittyvää syventävää osaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden kykyä soveltaa uutta tutkimustietoa omaan toimintaympäristöönsä.

Ydinosaamisen opinnot keskittyvät tutkimus- ja kehittämistaitoihin sekä osaamisiin, joita tarvitaan kehityshankkeissa ja muutosjohtamisessa. Opinnot vahvistavat opiskelijan analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Syventävää osaamista edistävät suuntautumisopinnot keskittyvät palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyviin taitoihin ja osaamisiin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Elämystalous ja palveluiden kehittäminen

Elämystalous ja palveluiden kehittäminen –suuntautumisessa innovatiivisten uusien palveluiden ja elämysten tutkiminen ja kehittäminen on keskiössä.

Palvelumuotoilu luo hyvän perustan palveluiden kehittämiselle, ja suuntautumisessa tehdään yritysten palvelumuotoilun toimeksiantoja, jolloin prosessia ja menetelmiä hyödynnetään ja harjoitellaan jo opintojen aikana. Monet palvelut tuotetaan verkostoissa ja usean palvelutuottajan yhteistyönä ja siksi asiakaspolun kehittäminen myös verkostomaisessa toiminnassa on tärkeää.

Elämystalous on kasvava ala, jossa tavoitellaan aineettomien sisältöjen ja merkitysten luomista esimerkiksi tapahtumien, asiakaspalvelun, brändin tai yritysmielikuvan kehittämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Suuntautumisessa voi opiskella esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

 • Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
 • Palveluiden kehittäminen verkostoissa
 • Elämysten tuottaminen ja kehittäminen
 • Brändikokemuksen kehittäminen

Suuntautumisen opinnot soveltuvat esimerkiksi palveluliiketoiminnan alalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää asiakaskeskeisiä palveluja ja tuottaa elämyksiä. Suuntautuminen sopii myös aiheesta kiinnostuneille, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia urallaan.

Strateginen ajattelu ja johtaminen

Strateginen ajattelu ja johtaminen -suuntautumisessa tutkitaan ja kehitetään organisaatioiden pitkän aikavälin menestykseen tähtäävää strategiatyötä. Fokus on sekä strategisessa päätöksenteossa että strategian toimeenpanossa.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

 • Organisaatioiden toimintaympäristön ja strategian analysoiminen
 • Strategiatyökalujen hyödyntäminen kokeilevasti, yhteisöllisesti, kriittisesti ja tarvittaessa virtuaalisesti
 • Talous- ja tuottavuusnäkökulman yhteensovittaminen päätöksenteossa
 • Strategisen johtamisen kehitys, nykytila ja tulevaisuus

Suuntautumisen opinnot valmentavat osallistumaan ja vaikuttamaan organisaatioiden strategiaprosesseihin. Nykyään tällaisesta kyvykkyydestä on hyötyä riippumatta tehtävästä organisaatiossa. Johtotehtävissä ja strategiaprosessin asiantuntijatehtävissä strategiaosaaminen on luonnollisesti välttämätöntä.

Johtajuus ja henkilöstövoimavarat

Johtajuus ja henkilöstövoimavarat -suuntautumisessa tutkitaan ja kehitetään strategista ja liiketoimintalähtöistä ihmisten johtamista. Se pureutuu sekä henkilöstöjohtamiseen että lähijohtamiseen.

Suuntautumisessa tarkastellaan strategisia, liiketoimintalähtöisiä näkökulmia ihmisten johtamisen ilmiöihin ja ihmisten toimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Tällöin keskeistä on ymmärtää henkilöstön merkitys yrityksen menestykselle. Opintojen keskiössä ovat käytännöt, joilla vaikutetaan ihmisten toimintaan työpaikalla. Opinnot tarjoavat näkökulmia henkilöstön kehittämiseen liittyen.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Työntekijäkokemus ja työnantajabrändi
 • Monimuotoisuuden johtaminen
 • Esimiestyö ja sen haasteissa onnistuminen
 • Näkökulmia johtajuuteen

Suuntautumisen opinnot soveltuvat esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiestehtävissä työskenteleville, jotka haluavat laajentaa tai täydentää omaa osaamistaan. Suuntautuminen sopii myös aiheesta kiinnostuneille tai alan vaihtajille edellyttäen, että opiskelija perehtyy itsenäisesti myös perustietoihin.

Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen

Myynnin ja asiakaskokemuksen johtamisen suuntautumisen keskiössä ovat tutkimuksen ja kehittämisen kautta asiakaskokemus, sen johtaminen ja digitalisoituminen. Lisäksi myynnin digitalisoituminen ja strateginen johtaminen monikanavaympäristössä ovat opintojen painopisteitä.

Suuntautumisessa tutkitaan ja kehitetään myynnin strategisia ratkaisuja ja niiden vaikutusta erityisesti asiakaskokemukseen sekä yrityksen liiketoimintatavoitteisiin. Koko suuntautuminen organisoituu digitalisoituvan myynnin ja asiakaskokemuksen ympärille sekä pureutuu niihin vaikuttimiin, joilla niitä saatetaan jatkuvasti kehittää ja parantaa.  Lisäksi maailmanluokan myynnin ja ostamisen analyysiteknologioita hyödyntävät Sales Lab ja eComLab mahdollistavat uniikin oppimisulottuvuuden ja ympäristön.   

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä

 • Myynnin ja myyntiorganisaation johtamista
 • Myynnin strategista suunnittelua digitalisoituvassa toimintaympäristössä
 • Digiajan asiakaskokemuksen kehittämistä ja johtamista
 • Asiakaspolun- ja asiakaskokemuksen analysointia
 • Myynnin kehittämistä kansainvälistyvässä monikanavaympäristös

Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen

Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen -suuntautumisessa yhdistyvät luovuus ja strateginen ajattelu, jotta viestintä ja markkinointi tuottavat uutta arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille.

Suuntautumisessa tarkastellaan viestintää ja markkinointia koko organisaation menestykseen ja hyvinvointiin vaikuttavina toimintoina. Keskeisessä asemassa ovat viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat, joiden tehtävä on edistää organisaation kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet. Opinnoissa tutkitaan ja kehitetään organisaatioiden strategialähtöistä viestintää ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä ja sidosryhmäverkostoissa.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aiheita:

 • Strateginen brändin johtaminen
 • Luovien prosessien suunnittelu ja johtaminen
 • Digitaalisen markkinointiteknologian hyödyntäminen
 • Vaikuttavan viestinnän kehittäminen erilaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Suuntautuminen on ensisijaisesti tarkoitettu viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, jotka haluavat kehittää paitsi omaa osaamistaan myös koko alaa. Suuntautuminen sopii myös alan vaihtajille edellyttäen, että opiskelija perehtyy itsenäisesti viestinnän ja markkinoinnin perusteisiin.

Digital Business Opportunities (eng.)

The Digital Business Opportunities specialization prepares students to identify and utilize the business opportunities offered by leading-edge digital technologies. It provides a multi-disciplinary study platform for business development using new digital technology. The specialization enables students to assess the maturity of new technologies and apply them in the digital business transformation.

For example, students study the following themes in the specialization:

 • Modern digital service design driven by customer experience
 • AI-based business analytics for business development
 • Business process rationalization using robotic process automation
 • Business transformation based on new technologies and trends

The specialization provides the student with generic knowledge which can be applied widely in any industry and business or in the public sector. No prior knowledge is assumed when starting the studies, but the student must be prepared to acquire the basic programming skills independently.

Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen

Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen -suuntautumisessa keskitytään uusien liiketoimintamahdollisuuksien ideoimiseen, analysointiin ja kehittämiseen.

Suuntautuminen sopii niille, jotka haluavat kehittää organisaatiotaan yrittäjämäisellä otteella tai niille, jotka harkitsevat oman yrityksen perustamista tulevaisuudessa tai ovat jo yrittäjiä ja haluavat testailla yrityksen uutta kasvusuuntaa.

Suuntautumisessa oppii yrittäjämäistä asennetta, innovaatio- ja muotoiluajattelun prosesseja ja menetelmiä, verkostoitumista ja reflektointitaitoa, liiketoiminnan kehittämisen työkalujen soveltamista sekä kaupallistamista.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

 • Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
 • Aloittavan yrityksen menestys- ja epäonnistumistekijät
 • Aloittavien yritysten ekosysteemit ja niiden hyödyntäminen
 • Aloittavan yrityksen kasvattaminen

Koulutuksen toteutus

Opiskelija rakentaa opintojen sisällön huomioiden omat osaamistarpeensa ja tavoitteensa. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK)? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Haaga-Helia Twitterissä ja Facebookissa

Haaga-Helia

» Haaga-Helia somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Haluatko olla oman alasi asiantuntija? Haaga-helia tuntee elinkeinoelämän tarpeet ja muutokset – koulutuksesi vastaa ajankohtaisiin haasteisiin. Valmistut edelläkävijäksi, joka sekä hallitsee käytännön taidot että ymmärtää...


Lue lisää oppilaitoksesta Haaga-Helia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Haaga-Helia

Ratapihantie 13
00520 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.haaga-helia.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi AMK) täytä seuraavat tiedot: