Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Tavoite

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto kotitalousopettajan opintosuunnassa antaa opiskelijalle syventyneet tiedot ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kotitaloustieteestä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun ja hallitsee monipuolisesti kotitaloustieteen teoreettisia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä sekä kotitalousopetuksen pedagogiikkaa. Koulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja tai kotitalousalan asiantuntija. Maisterin tutkinto luo edellytykset jatko-opintoihin.

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että opiskelija maisterin tutkinnon suoritettuaan

 • kykenee kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa,
 • harjaantuu tukemaan kotitalouksien toimintaa moniarvoisessa yhteiskunnassa,
 • saa valmiuksia taidon tutkimukselliseen lähestymistapaan sekä taitojen kekseliääseen ja luovaan soveltamiseen,
 • pystyy edistämään kestävää arkea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia,
 • osaa tutkimusperustaisesti kehittää arjen toimintoihin luovia ratkaisuja yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia ennakoiden.

Koulutuksen sisältö

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus,
 • opetus ja ohjaaminen,
 • koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit,
 • työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot ja
 • tutkimusosaaminen.

Kotitaloustieteen syventävät opintojaksot käsittelevät ravitsemusta ja ruokaa, asumista, kulutusta ja perhettä sekä kotitaloustieteen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia. Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus nivoutuvat sisältöalueiden kanssa läpileikkaavasti. Kotitaloustieteen ja kotitalouspedagogiikan opinnot tukevat toisiaan tähdäten pedagogiseen osaamiseen ja kasvattajuuteen. Kriittinen ajattelu kannustaa kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja ja toimii muutosvoimana kehittävässä tutkimuksessa ja toiminnassa.

Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen. Kotitaloustieteellinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan arjen moninaisuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia. Kotitaloustieteen opintosuunnassa keskeisenä tavoitteena on myös taitavuuden kehittyminen. Taitoa lähestytään oman taidon kehittymisen, taidon opettamisen ja taidon tutkimuksen näkökulmista.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: