Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Tavoite

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

 Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Valmistuttuasi kasvatustieteen maisteriksi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta:

 • osaat toimia erilaisissa kasvatus-, koulutus- ja opetusalan asiantuntijatehtävissä
 • ymmärrät laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.
 • sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen, osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja osaat arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa.

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista. Opintosuunnan piirissä tehty tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa.

Opintosuunnan painoalueita on kolme; kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opettaminen ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio. 

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin, poliittisiin sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin.  

Oppiminen ja opetus-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostuksensa esimerkiksi oppimisen yksilöllisiin tai yhteisöllisiin tekijöihin. (tässä voisi mainita myös organisatoriset ja institutionaaliset tekijät)

Toiminta, muutos ja innovaatio-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen sekä digitalisaation kysymyksiin.

Koulutuksen sisältö

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus
 • Opetus ja ohjaaminen
 • Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit
 • Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot
 • Tutkimusosaaminen

Syventävien opintojen myötä opiskelija syventää oman alansa hallintaa ja osaamista. Hänellä on valmiuksia itsenäiseen ja kriittiseen tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tieteelliseen viestintään sekä osaamista teoreettisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Opiskelijalla on myös valmiuksia toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Oman tieteenalan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, valinnaisilla opinnoilla on kuitenkin tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: