Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa)

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Kuopio
Kandi- ja maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa)

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee suuntautumisvaihtoehtonsa taustalla olevien tieteenalojen peruskäsitteistön, tärkeimmät teoriat ja keskeisen tutkimustiedon. Opiskelijalla on laajat tiedot hyvinvointitutkimuksen käsitteistä ja teorioista sekä hyvinvoinnin kannalta merkityksellisistä sosiaalisista ilmiöistä. Hän kykenee etsimään, jäsentämään ja esittämään sosiaalitieteellistä tutkimustietoa sekä omaa perusvalmiudet uuden tiedon tuottamiseen tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla. Hän tuntee sosiaalitieteen keskeiset teoriaperinteet ja suuntautumisvaihtoehtoonsa liittyviä uusia teoreettisia virtauksia.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneella on syvällistä tietoa yhteiskuntatieteiden teoriaperinteistä sekä valitsemistaan tutkimus- ja sovellusalueista. Hän kykenee tuottamaan uutta yhteiskuntatieteellistä tietoa sekä toimimaan yhteiskunnallista asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden opinnoissa pääsee pohtimaan hyvinvoinnin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja hankkimaan niihin liittyvää osaamista. Opinnot johtavat ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja myöhemmin yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tutustut opintojen perustana olevien kolmen tieteenalan, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian teoreettisiin perustoihin ja tutkimusaloihin. Tarkemmin voit perehtyä ryhmäilmiöitä, minuuden sosiaalista kehitystä, sosiaalisia suhteita ja verkostoja, hyvinvoinnin turvaamisen yhteiskunnallisia järjestelmiä, osallisuutta ja kansalaisuutta, kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisuutta sekä työhyvinvointia koskevaan tutkimustietoon.

Opinnoissa perehdytään myös sosiaalitieteellisiin teorioihin ja ajankohtaiseen keskusteluun ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheilla valitaan tutkinnon suuntautumisvaihtoehto. Maisterivaiheessa syvennetään tietoa valitun suuntautumisvaihtoehdon perustana olevista teorioista, tutkimustiedosta ja tiedon soveltamisesta käytäntöön, harjoitellaan tutkimuksen tekemistä sekä kehitetään omaa erityisasiantuntemusta.

Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteiden opintojen suuntautumisvaihtoehdot ovat monitieteinen hyvinvointi yhteiskunnassa -opintosuunta ja sosiaalipsykologian opintosuunta.

Monitieteisessä hyvinvointi yhteiskunnassa -opintosuunnassa syvennytään hyvinvoinnin kysymyksiin yhteiskunnallisen tasa-arvon, eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden, sosiaalisten suhteiden ja kasvun näkökulmista nojautuen erityisesti sosiologisiin ja sosiaalipedagogisiin tutkimusperinteisiin. Opinnoissa perehdytään hyvinvoinnin tulevaisuusnäkymiin ja sosiaaliseen kestävyyteen, hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin liittyviin mekanismeihin, tarkastellaan ihmisten yhteiselämää ja kasvua yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä perehdytään keinoihin osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Sosiaalipsykologian opintosuunnassa perehdytään ihmisen minuuden muodostumiseen suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan, yksilöiden selviytymiseen erilaisissa elämänkulun käänteissä, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaan. Lisäksi tarkastellaan sellaisia yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyviä kysymyksiä kuin kansallista identiteettiä, nationalismia, vihapuhetta ja monikulttuurisuutta sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Sosiaalipsykologista tietoa voi soveltaa yksilöiden hyvinvoinnin tukemiseen haastavissa elämäntilanteissa, ryhmien välisten suhteiden ongelmien ratkomiseen sekä ryhmien ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.