Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kemi, Rovaniemi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Etä- ja digipalvelu- sekä palveluohjauspainotteinen terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet monipuolisesti osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Sinä osaat hoitaa, auttaa ja tukea eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Työssäsi korostuvat välitön potilas- ja asiakashoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Hallitset erilaisten ihmisten ja ryhmien kohtaamisen ammattitaitoisesti ja eettisesti hyvällä tavalla. Terveydenhoitajan työsi on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Työsi vaatii hyviä työyhteisötaitoja ja kykyä toimia asiantuntijana monialaisissa työryhmissä. Koulutuksen käytyäsi sinä voit toimia terveydenhoitajan ammatissa kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Lapin ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksessa sinä saat lisäksi etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Haluamme näin valmistaa sinua kohtaamaan sosiaali- ja terveysalan uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. Nämä asiakkaat haluavat usein ympärivuorokautisia sähköisiä palveluita.  Terveydenhoitajana osaat tukea asiakasta digitaalisessa tiedonkeruussa kuten esimerkiksi sähköisen terveystarkastuksen tekemisessä. Osaat hyödyntää asiakkaan tuottamaan tietoa (älylaitteet, sykemittarit yms.) terveyden edistämisessä ja sairauksien varhaisessa tunnistamisessa. Sinä tunnet yleisimmät digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä niiden asiakaskeskeiset kehittämismenetelmät. Tutustut myös liikkuvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden, kuten esimerkiksi palveluauton mahdollisuuksiin palvella potilaita ja asiakkaita.

#lapinamk #laplanduas

Koulutuksesi tapahtuu pääosin korkeakoulumme simulaatio- ja verkkoympäristöissä sekä käytännön harjoitteluissa. Simulaatioympäristöjen korkeatasoinen varustus ja kehittyneet opetus- ja opiskelumenetelmät mahdollistavat monipuoliset oppimistilanteet ja käytännön kokeilut. Simulaatioympäristöissä opiskelet hoitotyön keskeisiä sisältöjä, muun muassa potilaan elintoimintojen tarkkailua, hoitotoimenpiteitä, akuuttien tilanteiden hallintaa (ensiapu, elvytystaidot ja muut hätätilanteet), lääkehoitoa, vuorovaikutustaitoja ja etiikkaa sekä kykyä johtaa toimintaa erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Lisäksi opiskelet eri ikäisten terveydenhoitotyötä, joita ovat lasta odottavan, lapsiperheen, koululaisen ja opiskelijaterveydenhoitajatyö sekä työikäisen ja yhteisön ja ympäristön terveydenhoitajatyö. Terveydenhoitajatyön kehittäminen kuuluu osana myös opintoja.

Simulaatioympäristöt tarjoavat mahdollisimman todenmukaisen oppimisympäristön, jossa voit turvallisesti opiskella ja harjoitella terveydenhoitajalta edellytettäviä vaativia taitoja. Simulaatioympäristössä oppimistasi tuetaan potilassimulaattoreiden, tietokonepohjaisten simulaatioiden, simulaationäyttelijöiden, kokemuskouluttajien ja virtuaalisen todellisuuden menetelmien avulla. Harjoittelet myös erilaisten hyvinvointimittareiden käyttöä terveyden edistämisessä sekä asiakkaiden ja potilaiden palveluohjauksessa.

Koulutuksesi toteutetaan päivätoteutuksena. Oppimisen ja opetuksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Osa opiskelustasi on itsenäistä opiskelua, johon saat opettajien ohjausta. Ohjaus voidaan toteuttaa koulussa tai verkkoympäristössä.  Hoitotyön ohjattu harjoittelu toteutuu sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kotisairaanhoidossa, neuvoloissa, työterveyshuollossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Sinulla on oltava käytössäsi kannettava tietokone tai tabletti. Voit ladata koneellesi Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaat itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa voit käyttää ammattikorkeakoulun tietokoneita.

Opiskelusi on käytännönläheistä. Ratkot opintojesi aikana terveydenhoitajan työssään kohtaamia keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia yhdessä muiden opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Työelämän edustajia toimii taitotyöpajojen ja keskustelutilaisuuksien vetäjinä, luennoitsijoina sekä harjoittelujen ohjaajina. Lisäksi osa opiskelustasi toteutuu työelämän kanssa tehtävinä yhteistyö- ja kehittämishankkeina.

Terveydenhoitajakoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

  • lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö,
  • ikääntyneiden hoitotyö,
  • sisätautien hoitotyö,
  • kirurginen hoitotyö,
  • mielenterveys- ja päihdehoitotyö,
  • päivystys- ja vastaanottohoitotyö
  • lasta odottavan, lapsiperheen, koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitotyö
  • työikäisen ja yhteisön ja ympäristön terveydenhoitotyö
  • terveydenhoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Kaikkiin näihin osa-alueisiin sisältyy etä- ja digipalvelujen sekä palveluohjauksen opiskelua joko opintosisältöinä ja/tai käytettävien opetusmenetelmien ja -välineiden kautta. Opintoihisi sisältyy lisäksi muiden tieteenalojen, kuten lääketieteen ja lähitieteiden opintoja. Voit suorittaa opintojasi myös kansainvälisessä vaihdossa.

Aikaisemmin ja opiskelusi aikana hankkimasi osaaminen (esim. opiskelu jossakin toisessa korkeakoulussa tai työkokemus) kartoitetaan ja tunnistetaan erilaisin näytöin. Tämän jälkeen ne voidaan hyväksilukea opintoihisi.

Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja.

Hoitotyön keskeisten sisältöjen lisäksi opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvonta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.