Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hoitotiede, Terveystiede

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Hoitotiede, Terveystiede

Tavoite

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hoitotieteen käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät
  • ymmärtää näiden merkityksen alan tutkimus- ja kehittämistyössä sekä asiantuntija- tai opetustyössä
  • osaa kuvata väestön ja yhteisön ja/tai yksilön terveyttä ja näihin vaikuttavia tekijöitä
  • tuntee keinoja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja/tai hoitamisen kehittämiseksi sekä tuntee väestöryhmien väliset terveyserot
  • tunnistaa työtehtäviinsä liittyvän tiedontarpeen ja osaa hakea ja soveltaa tietoa terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • osaa viestiä äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
  • osaa arvioida ja jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan
  • tunnistaa alaansa liittyvät eettiset kysymykset ja osaa käsitellä niitä
  • voi hakea suorittamiensa opintojen mukaisiin maisteriopintoihin.

Hoitotieteen maisteriopinnot suorittanut opiskelija:

  • osaa hyödyntää, tuottaa ja arvioida hoitotieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa

Opettamisen opintosuunnan opinnot antavat pedagogisen pätevyyden.

Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Hoitotiede

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopinnoista.

Hoitotieteen hakukohteeseen valituksi tullut opiskelija suorittaa terveystieteiden kandidaattiohjelmassa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot sekä saa oikeuden suorittaa hoitotieteen maisteriopinnot. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on kaksi opintosuuntaa, hoitotyön johtamisen opintosuunta ja hoitotyön opettamisen opintosuunta. Sitova opintosuunnan valinta tehdään ensimmäisenä tai toisena opintovuonna. Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden. Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi hakea myös muihin maisteriopintoihin, kuten tiedekunnan Master's Degree Programme in Public and Global Health – ohjelmaan.

Kandidaattitutkinnossa hoitotieteeseen suuntautuvat tekevät lisäksi ohjelman yhteisiä ja valinnaisia opintoja. Opetuksessa käytetään opiskelijalähtöisiä menetelmiä, kuten ryhmä- ja seminaarityöskentelyä. Opinnoissa korostuu aktiivisuus ja halu itsenäiseen tiedonhankintaan.

Kandidaattiohjelmasta valmistuneella on valmiudet osallistua terveyteen ja hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä.

Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Hoitotiede, Terveystiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.