Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luokanopettaja, kasvatustiede

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Luokanopettaja, kasvatustiede

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa toimia koulutuksensa mukaisissa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtävissä
 • on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja kykenee kehittämään kasvatus-, opetus ja koulutusalaa sekä toimimaan moniammatillisissa työyhteisöissä
 • ymmärtää eettisen vastuunsa yhteiskunnallisena ja globaalina toimijana sekä vuorovaikutustaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä,
 • pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa ja hyödyntämään sitä tulevissa opinnoissa ja asiantuntijatehtävissä
 • tuntee tieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkielman hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti
 • omaa hyvät viestintä- ja kielitaidot sekä valmiudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tulevissa opinnoissa ja oman alan asiantuntijatehtävissä

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana sekä tukea yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä oman ammattialansa instituutioissa, kansainvälisessä yhteistyössä ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ja edistää yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan
 • ymmärtää kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä osaa kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti
 • osaa kehittää ja syventää asiantuntijaidentiteettiään
 • osaa muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
 • osaa eritellä oppimiseen ja kasvatukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä laaja-alaisesti

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä kandidaattiohjelmasta ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Koulutuksen lähtökohtana on laaja-alainen kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijuus. Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Kandidaatin tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä eriytyviä ja valinnaisia opintoja myös yli tiedekuntarajojen. Pääosa kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista ja yleisiä opiskeluvalmiuksia tarjoavat opinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja. Luokanopettajan opinto-oikeuteen sisältyvissä opinnoissa perehdytään opetustyön kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan.

Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyn opiskelijan kandidaatin tutkintoon sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka ovat edellytyksenä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtäviin. Kasvatustieteiden opintoihin sisältyvät myös opettajan työssä vaadittavat pedagogiset opinnot. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelevilla on myös mahdollisuus opiskella valintansa mukaan aineenopettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja. Opettajakelpoisuus edellyttää maisterin tutkinnon suorittamista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Luokanopettaja, kasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.