Konetekniikka

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Konetekniikka

Konetekniikka on erittäin laaja tekniikan ala, joka tarkastelee koneiden ja tuotteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttäytymistä tuotteen elinkaaren aikana. Koko yhteiskunnan läpäisevän digitalisaation vaikutuksesta myös konetekniikan ala on muuttunut. Nopeasti kehittyvän digitaaliteknologian mahdollistamalla älykkyydellä on yhä tärkeämpi rooli sekä valmistettavissa tuotteissa että moderneissa tuotantoprosesseissa. Tällainen älykkyys ilmenee tuotteiden ja palvelujen ennennäkemättöminä ominaisuuksina, kustannussäästöinä, uusina tuotantotapoina ja tuotteistamisen menetelminä sekä tuotantoprosessien merkittävänä tehostumisena automaatioasteen noustessa. Tuotteet yksilöllistyvät, laadunvalvonta ja laadunvarmistus tehostuvat, ja tuotantoympäristöt tulevat turvallisemmiksi työntekijöille. Lisäksi uudet tuotantotekniikat, materiaalit ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisemmät tuotteet myös ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit. Tämä luo omalta osaltaan pohjaa teollisuuden kehittymiselle kohti hiilineutraalisuutta.

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston konetekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla. Kaikkiin opintoihin sisältyy monialaisen Turun yliopiston tarjoamia liiketoimintaosaamisen opintojaksoja ja yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla.

Kaikilla tasoilla opinnot sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja harjoitustöitä. Projektinhallinta-, esiintymis- ja muiden työelämätaitojen opintojaksot on integroitu pääaineopintoihin. Kirjatentit ovat harvinaisia.

Tavoitteet

Kandidaatin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja ymmärtää eri teknologioiden vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä sekä tietotekniikkaa konetekniikan alalla.

Opiskelija osaa suunnitella ratkaisuja teknisiin ongelmiin.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn, raportointiin ja esittämiseen.

Opiskelija tuntee teollisen toimintaympäristön ja hänellä on hyvät tiedolliset ja taidolliset työelämävalmiudet.Opiskelija tietää millaisia mahdollisuuksia konetekniikan alalla on yrittäjyyteen ja kansainväliseen uraan liittyen.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja itsenäisen opiskelun taidot, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa konetekniikan tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin, sekä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä.

Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija pystyy myös toimimaan tehokkaasti erilaisten ryhmien jäsenenä.

Opiskelija erikoistuu konetekniikan kysymyksiin valitsemansa linjan mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla temaattisen opintosisällön monialaisen yliopiston tarjonnasta.

Opiskelija pystyy osallistumaan konetekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ottaen huomioon käyttäjien, tekniikan, yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Konetekniikka, diplomi-insinööri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Konetekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.