Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotantotalous

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Kandiohjelmat

Tuotantotalous

Tavoite

Tuotantotalouden opinnoissa keskeisiä asioita ovat: tuotekehitys, projektinjohtaminen, laadunhallinta, data-analytiikka sekä päätöksentekotaidot. Opintosuunnasta pääset suoraan kansainväliseen Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmaan. Tuotantotalous on yksi Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman opintosuunnista. Muut ohjelman hakukohteet ovat: Automaatio ja tietotekniikka sekä Sähkö- ja energiatekniikka.

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua!

Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista.

Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia sekä ainutlaatuisia Takuuteekkari-kesätyöpaikkoja ja meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille monipuolisia työuria. Alueemme energia-ala keskittyy etenkin joustavaan ja ympäristöystävälliseen sähköntuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, taajuusmuuttajiin sekä energiajärjestelmien automaation ja ohjelmistojen kehittämiseen.

Vaasan diplomi-insinöörinä pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Energia-alan innovaatiot, kuten energian tehokas käyttö ja uusiutuva energia, ovat merkittävä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Diplomi-insinöörimme luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.

Vaasan yliopiston Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettuasi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. Diplomi-insinöörinä osaat selittää energiantuotantotavat, verrata niiden tehokkuutta, laskea energiatalouden malleja, kehittää ja analysoida uusia polttoainevaihtoehtoja, lisätä energiajärjestelmien turvallisuutta ja joustavuutta sekä luoda energia-alan simulointimalleja. Lisäksi saat erityisosaamista omasta opintosuunnastasi.

Sisältö

Ohjelmaan valitut opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä tekniikan kandidaatin (180 op) että diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op). Kursseilla pääset syventymään tieteenalan perusteorioihin sekä kokeilemaan teoriaa käytännön laboratorio- ja projektitöissä nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa. Tulevana diplomi-insinöörinä pääset käyttämään samoja laitteita ja ohjelmistoja, joita teollisuusyritykset käyttävät. Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on valmiudet jatkaa DI-tutkintoon ja soveltaa oppimaasi työelämässä. 

Kandidaatin tutkinnossa on kolme opintosuuntaa, joihin haetaan suoraan yhteisvalinnassa. Yhteisen ensimmäisen vuoden jälkeen voit vielä hakea opintosuunnan vaihtoa. Kandidaatin tutkinnon opintosuunnat ovat automaatio ja tietotekniikka, sähkö- ja energiatekniikka sekä tuotantotalous:

 • Automaatio ja tietotekniikka. Älykäs automaatio ja tietotekniikka parantavat sähkö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.
 • Sähkö- ja energiatekniikka. Taloudellisesti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä. Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.
 • Tuotantotalous. Kilpailukykyinen energia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa teknologian ja tuotannon kehittämistä myös kestävän kehityksen huomioimista. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-opintosuunnassa/-ohjelmassa, jossa opit laaja-alaisesti ajantasaista teoriaa ja ammatillisia taitoja valitulta tekniikan alalta:

 • Sähkötekniikan opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset

 • Energiatekniikan opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan, uusiutuviin energialähteisiin ja joustavaan energiantuotantoon

 • Automaatiosta ja tietotekniikasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä

 • Smart Energy –koulutusohjelma keskittyy älykkäiden sähköenergiajärjestelmien tulevaisuuden teknologioihin ja liiketoimintamalleihin.

 • Industrial Systems Analytics -koulutusohjelma yhdistää datatiedettä, laatutekniikkaa, systeemiosaamista sekä päätöksenteko- ja projektiosaamista monimutkaisten energiajärjestelmien ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

 • Autonomiset ja kestävät järjestelmät -koulutusohjelmasta valmistuvat rakentavat tulevaisuuden robotisoituja ratkaisuja muun muassa tuotantotoimintaan, liikenteeseen ja logistisiin ketjuihin.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tai avoimen yliopiston opintojen perusteella.

Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat olleet keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja työelämän tarpeita vastaaville opetuksen sisällöille. 

Tekniikan koulutuksessamme painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät.

 • Sähkötekniikan opinnot kattavat sähkön tuotannon (hajautettu tuotanto ja uusiutuvat energialähteet), älykkäät sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus ja sähköverkkojen tietoliikenne) sekä tehoelektroniikan sovellukset (sähkömoottorikäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet).

 • Energiatekniikka kouluttaa asiantuntijoita varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla. Energiaa on tuotettava ja käytettävä taloudellisesti ympäristöhaitat minimoiden. Energiatekniikan syventymiskohteita ovat kaasu- ja dieselmoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet, uusiutuva energia sekä joustava energiantuotanto.

 • Automaatio ja tietotekniikka tuovat energiajärjestelmien laitteisiin ja järjestelmiin älyä, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Tietoliikenteen avulla laitteet kommunikoivat keskenään mahdollistaen myös järjestelmien etähallinnan. Opintosuunnan teemoja ovat ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, sovelluskohtaiset digitaaliset laskentapiirit, tietokonemallinnus sekä tekoälymenetelmät, kuten sumea logiikka ja evoluutiolaskentaan perustuva optimointi. 

 • Smart Energy -ohjelma on englanninkielinen, kansainvälinen DI-ohjelma ja se muodostaa laajan monitieteisen kokonaisuuden, joka antaa erinomaiset valmiudet uusien älykkäiden ja kestävien energiaratkaisuiden kehittämiseen.

 • Industrial Systems Analytics -ohjelmassa opit kehittämään ja johtamaan tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioita energiajärjestelmiä sekä sähkön jakelua ja käyttöä varten. Ohjelma yhdistää datatiedettä, laatutekniikkaa, systeemiosaamista sekä päätöksenteko- ja projektiosaamista monimutkaisten energiajärjestelmien ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

 • Autonomiset ja kestävät järjestelmät -koulutusohjelmasta valmistuvat rakentavat tulevaisuuden robotisoituja ratkaisuja muun muassa tuotantotoimintaan, liikenteeseen ja logistisiin ketjuihin. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi robotiikkaan, konenäköön ja paikannusteknologioihin, koneoppimiseen sekä kyberturva- ja kestävän kehityksen -näkökulmiin. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Koulutusohjelma on suunniteltu alkamaan lukuvuonna 2023–2024.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Tuotantotalous ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.