Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Opettajan ammatti voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri ammattivaihtoehtoja riippuen valitsemastasi suuntautumisesta. Opettajalta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Näyttää 1-50 yhteensä 192 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Kasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Kasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset...
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy yleisopintoja, jotka kuuluvat jokaisen pääaineopiskelijan opintoihin. Opinnot ovat samat sekä kasvatustiedettä että aikuiskasvatustiedettä opiskeleville....
Kasvatustiede | Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmaan hyväksytty opiskelija saa opinto oikeuden kasvatustieteiden tutkinto ohjelmaan. Kasvatustieteellinen koulutus antaa välineitä elinikäisen oppimisen edistämiseen...
Yleinen ja aikuiskasvatustiede
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Kasvatustieteet on monipuolinen oppiaine, jossa yhdistyvät yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteet tutkivat kasvua, kehitystä ja oppimista sekä kasvatuksen ja koulutuksen...
Kasvatusalan linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston kasvatusalan linjalla opiskellaan laajasti kasvatustieteitä. Opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa jatko opintoihin esimerkiksi avoimen yliopiston puolella. Lisäksi valmistaudutaan...
Erityispedagogiikka
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen...
Kasvatustieteen linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Lähde opiskelemaan Voionmaan koulutuskeskuksen uudelle Kasvatustieteen opintolinjalle! Kasvatustieteen opiskelu antaa valmiudet kasvatustieteellisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa itsenäisiin opintoihin...
Kasvatustieteiden koulutus
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Kasvatustieteiden koulutus on yliopistolliseen tutkimukseen perustuvaa kasvatusalan asiantuntijakoulutusta, joka johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Koulutus antaa vahvan pohjan tieteelliselle...
Luokanopettaja
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Luokanopettajakoulutusta järjestetään Itä Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuussa ja Savonlinnassa. Luokanopettajakoulutuksen pääaineena on kasvatustiede. Kasvatustieteen tehtävänä on johdattaa opiskelija soveltamaan...
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus antaa monipuoliset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin. Pääaine, kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede, valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa...
Aikuiskasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy aikuiskasvatustieteen teorioihin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, oppivaan organisaatioon, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen...
Kasvatustieteen linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen linjalla voit perehtyä laajasti kasvatus, ohjaus ja sosiaalialaan. Linjan tärkeimmät sisällöt ovat avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien suorittaminen, opiskelutaitojen kehittäminen sekä...
Mediakasvatus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Mediakasvatusta pääaineenaan opiskellut voi työskentellä muun muassa mediakasvatuksen asiantuntijatehtävissä mediayrityksissä, kuntien palveluksessa, kansalaisjärjestöissä, opetuksen suunnittelijana, aikuisopettajana sekä verkkopedagogiikan asiantuntijana. Opinnot...
Luokanopettajakoulutus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Luokanopettajan koulutus johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon, jossa pääaineena on kasvatustiede. Koulutus antaa valmiudet hoitaa itsenäisesti esiopetuksen ja perusopetuksen alaluokkien (1.–6.)...
Luokanopettajan koulutus
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Luokanopettajan koulutusta tarjotaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköissä. Koulutus antaa luokanopettajan tehtävissä vaadittavan tieteellisammatillisen kelpoisuuden. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat...
Erityispedagogiikka
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Erityispedagogiikka tutkii yleisten kasvatustavoitteiden toteutumista monenlaisten erityisryhmien koulutuksessa. Alueeseen kuuluvat oppimisvaikeudet, niiden ennaltaehkäisy sekä opetuksen tuloksellisuuden lisääminen edistämällä lasten ja...
Varhaiskasvatuksen koulutus
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Varhaiskasvatuksen monialaisuus kattaa mm.: varhaiskasvatuksen koulutuksen ja suunnittelun, varhaiskasvatustutkimuksen ja varhaislapsuutta koskevan tiedon...
Varhaiskasvatus
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteiden tutkinto ohjelmaan, joka kostuu kolmivuotisesta kandidaaatin opinnoista ja kasivuotisista maisteriopinnoista. Opintoihin sisältyvät myös opettajan...
Kasvatus- ja opetusalan linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Opinnot soveltuvat hyvin valmentaviksi opinnoiksi esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai erityisopettajan koulutukseen. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kasvatustieteisiin ja erityispedagogiikkaan sekä suoritetaan avoimen...
Matemaattisten aineiden opettaja
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla filosofian maisterin tutkinto, johon sisältyy vähintään kahden opetettavan aineen opinnot sekä...
Lastentarhanopettaja
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Savonlinna
Koulutuksessa opiskellaan pääaineena kasvatustiedettä ja tavoitteena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto Opinnot sisältävät erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opintoja, jolloin opiskelija pääsee...
Kasvatustieteen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Kasvatustieteen opintolinjan tavoitteena on syventää opiskelijan taidollista ja tiedollista osaamista, tukea ammatillista suuntautumista ja vuorovaikutustaitoja. Opintoihin sisältyy valintasi mukaan joko...
Luokanopettajakoulutus
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Luokanopettajien koulutuksen pääaineena on kasvatustiede. Opintojen alussa on mahdollista hakeutua erilaisiin vaihtoehtoisiin yhteisöllistä oppimista painottaviin koulutusmalleihin, jotka vaihtelevat vuosittain. Lisäksi...
Luokanopettajan koulutus
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Luokanopettajan koulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinnon. Tutkintojen pääaineena on kasvatustiede. Kasvatustieteen opinnot...
Kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (6)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalojen yhteisvalintahanke. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella pyrkiä useaan hankkeessa mukana olevaan koulutukseen. Valintaan osallistuu kasvatusalan eri...
Kasvatustieteen valmentava linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen valmentavalla linjalla sinulla on mahdollisuus: valmentautua pääsykokeisiin aloittaa korkeakouluopinnot suorittamalla avoimen yliopiston opintoja hankkia valmiuksia jatko opintoja ajatellen. Kasvatustieteen...
Opeksi-linja
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Mielessä luokan , erityis , tai lastentarhanopettajan tai opinto ohjaajan opinnot? Opeksi linja parantaa edellytyksiäsi menestyä alan pääsykokeissa ja valmentaa yliopisto...
Kasvatustieteet
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kasvatusalan koulutuksen tieteellisenä perustana on kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian  tieteenperinteet sekä tiedekunnassa harjoitettu tutkimustyö. Koulutuksen ammatillisena perustana ovat kasvatusalan opetus ,...
Kasvatustieteiden linja
Alkio-opisto
         
(1)
Kansanopistot
Jyväskylä
Vuosi kasvatustieteiden linjalla on hyvä vaihtoehto opiskelijoille, jotka tähtäävät esimerkiksi luokanopettajan, erityisopettajan tai lastentarhanopettajan ammatteihin. Kasvatustieteilijät toimivat myös monenlaisissa muissa...
VAKAVA | kasvatusalan valmennuskurssi
Raudaskylän Kristillinen Opisto
         
(1)
Valmennuskurssit
Ylivieska
Raudaskylän Kristillisen Opiston toteuttama kasvatusalan valmennuskurssi on tarkoitettu kasvatusalan jatko opintoihin tähtääville ja valtakunnalliseen VAKAVA pääsykokeeseen valmistautuville. VAKAVA on valtakunnallinen...
Barnträdgårdslärare
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Som barnträdgårdslärare får du behörighet att arbeta med barn till och med förskoleåldern. Utbildningen grundar sig på modern vetenskaplig forskning...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Laajasalon opisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Haluatko ammatin, jossa työsi on monipuolista yhteistyötä kasvatus , opetus ja sosiaalialoilla, toiminta alueesi ulottuu päivähoidosta ammatilliseen koulutukseen, tuet eri...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Vamia
Aikuiskoulutus
Vaasa
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus , opetus ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen...
Ammatillinen opettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta, joka on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Ammatillisen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus
Espoo
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat yleis ja erityisopetuksessa ala ja yläkouluissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Aikuiskoulutus
Punkaharju
Haluaisitko työskennellä erilaisissa kasvatus , opetus , ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia? Koulunkäynnin ja...
Kasvatus- ja opetustyön koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Jyväskylän kristillisen opiston kasvatuksen ja opetuksen vuoden kestävässä koulutusohjelmassa on mahdollisuus parantaa jatko opintomahdollisuuksia, oppia alan teoriaa sekä saada kokemuksia...
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Kasvatus ja psykologisten aineiden linja antaa hyvät valmiudet jatko opintoihin, kuten esimerkiksi: luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin (yliopisto), kasvatustieteen, psykologian ja...
Utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Vaasa
Du kan söka in till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik för att avlägga kandidat och magisterexamen. Du inleder studierna på...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Eurajoen kristillinen opisto
Aikuiskoulutus
Eurajoki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia erilaisissa kasvatus , opetus ja sosiaalialan tehtävissä. Ammattitutkinto muodostuu neljästä...
Avoimen yliopiston linja
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Kansanopistot
Useita (2)
Avoimen yliopiston linjalla voit suorittaa Itä Suomen yliopiston yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia korkeakouluopintoja (psykologian perusopinnot, 25 op). Opinnot soveltuvat psykologin, opettajan, luokanopettajan,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 20–29-vuotiaille
Haapaveden Opisto
Osaamisohjelmat 20–50-vuotiaille
Haapavesi
Haapaveden Opisto järjestää koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa  20–29 vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Opiskelu on...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Ammatillisen erityisopettajan opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen erityisopettajan osaamisalueiden perustalta. Osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö ja verkosto osaaminen sekä tutkimus ja...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Haapaveden Opisto
Aikuiskoulutus
Haapavesi
Haapaveden Opistossa voi suorittaa koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja siihen liittyvän valmistavan koulutuksen oppisopimus tai monimuotokoulutuksena. Koulutus koostuu...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on esimerkiksi aikaisemmalla koulutuksella ja/tai noin kolmen vuoden työkokemuksella...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Suomen Diakoniaopisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus , opetus ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Haaveiletko psykologian tai kasvatustieteen opiskelusta? Oletko hakemassa ammattikorkeakoulujen sosiaali ja terveysalan koulutusohjelmiin? Haluatko hyödyntää välivuoden yliopisto opiskelun parissa? Käyttäytymistieteellisissä opinnoissa...
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Ammatilliset oppilaitokset
Useita (2)
Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto koulutuksen opinnot koostuvat ammattia täydentävistä opinnoista ja pakollisista ammatillisista opinnoista sekä valinnaisista tutkinnon osista  ja...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen pääsykokeissa....
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Psykologian ja kasvatustieteen linjan painopiste on näiden aineiden perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot on rytmitetty siten, että...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 192 tulosta
Näytä kaikki (142) koulutukset

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Kasvatustiede tutkii kasvatusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista eri ikäkausina. Lisäksi tarkastellaan eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä ja koulutussuunnittelua. Kasvatustieteen koulutuksesta valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä sekä opettajan ammatissa. Kasvatustieteen lisäksi opetusalalla löytyy monia eri koulutusohjelmia joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

Eri koulutusvaihtoehtoja

Lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Monet valitsevatkin suorittaa opettajankoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on mm. luokanopettajan, oppilaan- ja opinto-ohjaajan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä lastentarhanopettajan opinnot. Yliopistosta valmistuu kasvatustieteiden kandidaatteja (3 vuotta) sekä maistereita (5 vuotta).

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Sinulle joka haluat lyhyemmän koulutusvaihtoehdon, löytyy 2,5 vuoden pituinen opettajankoulutus ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat ammatillisen opettajankoulutuksen lisäksi mm. tanssinopettajan ja ohjaustoiminnan koulutusohjelmat. Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulutukseen voivat osallistua sekä opettajiksi tähtäävät että jo opettajina toimivat.

Toiset taas valitsevat opetusalaan liittyvän koulutuksen kansanopistoissa. Opettajankoulutusta tarjotaan myös etäopiskeluna, jonka lisäksi alalla löytyy aikuisopiskelumahdollisuuksia.

Koulutus ulkomailla?

Ulkomaille opiskelemaan pääsee esim. vaihto-opintojen kautta. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutessasi järjestää vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos kuitenkin olet kiinnostunut suorittamaan koko opettajankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi tiedot.

Tulevaisuus

Opettajat ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Opettajien työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat erinomaiset. Opetusalan työttömyys on erittäin pientä, ja sen syynä on lähes poikkeuksetta kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaamattomuus. Työttömyyttä on esiintynyt lähinnä työuran alussa määräaikaisten työsuhteiden väliin jääneinä työttömyysjaksoina eli pääsääntöisesti kesäajan työttömyytenä.

Tällä hetkellä opetusalan yksi suurimmista uhkakuvista liittyykin mahdolliseen opettajapulaan. Uhka liittyy käytännössä muutamiin aineisiin, lähinnä matemaattisiin aineisiin ja joihinkin kieliin. Myös ammatillisen koulutuksen puolella opettajista on pulaa. Erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusalalle sekä rakennusalalle tarvittaisiin lisää hakijoita.