Luonnontieteet

luonnontieteet

Luonnontieteet

Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Näyttää 1-50 yhteensä 65 tulosta
Ammatilliset oppilaitokset
Luonnontieteet Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Tekniikka
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot
Tekniikka
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | päivätoteutus Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus Kajaani          
(1)
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tekniikka
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tekniikan koulutus | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kansanopistot
Luonnontieteet
Biologian ja luonnontieteiden linja Jyväskylä Alkio-opisto
Luonnontiedelinja Tarttila Päivölän opisto
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin Karjaa Västra Nylands folkhögskola
Valmennuskurssit
Abikurssit
Abikurssit Etäopiskeluna Useita (2) Valmennuskeskus
Abikurssit Helsinki Helsinki Valmennuskeskus
Abikurssit Jyväskylä Jyväskylä Eximia
Abikurssit Matematiikka Useita (4) Valmennuskeskus
Abikurssit Oulu Oulu Eximia
Luonnontieteet
Biologian valmennuskurssi Useita (5) Eximia
Biologian valmennuskurssi Useita (2) Valmennuskeskus
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia Joensuu          
(1)
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteet
Biokemia Oulu          
(2)
Oulun yliopisto
Biokemia Turku Turun yliopisto
Biologia Helsinki Helsingin yliopisto
Biologia Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Biologia Oulu          
(2)
Oulun yliopisto
Biologia Turku          
(1)
Turun yliopisto
Biolääketiede Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Biotekniikka Turku Turun yliopisto
Bioteknologia Tampere Tampereen yliopisto
BSc (Honours) Natural Sciences Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Cell och molekylär biovetenskap Turku Åbo Akademi
Fysiikka Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Fysikaaliset tieteet Helsinki Helsingin yliopisto
Fysikaaliset tieteet Turku Turun yliopisto
Geologia Turku Turun yliopisto
Geotieteet Helsinki Helsingin yliopisto
Geotieteet Oulu Oulun yliopisto
Kemia Helsinki Helsingin yliopisto
Kemia Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Kemia Oulu Oulun yliopisto
Kemia Turku Turun yliopisto
Matematiikka, fysiikka ja kemia Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Matematiikka ja fysiikka Oulu          
(1)
Oulun yliopisto
Molekyylibiotieteet Helsinki Helsingin yliopisto
Sovellettu fysiikka Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Utbildningslinjen för naturvetenskaper Turku Åbo Akademi
Lääketiede / Farmasia
Biolääketiede Turku Turun yliopisto
Matematiikka
BSc (Honours) Mathematics and Physics Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Tekniikka
Biotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Informaatioverkostot Espoo Aalto-yliopisto
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 65 tulosta
12
Näytä kaikki (15) koulutukset

Luonnontieteet -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:


Yleistä luonnontieteistä

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Ammatillisissa oppilaitoksisa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoisssa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaaliset tieteitä, geologiaa, kemiaa,  maantiedettä,  matemaattiset aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa.

Alan vaatimukset

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä.

» Lue lisää luonnon tieteiden alann työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Lisää luonnontieteiden alaan liittyvää sisältöä


» Työelämäosio: luonnontieteet

» Biologian pääsykoe
» Fysiikan ja kemian pääsykoe


» Kysy ja keskustele