Sivuston käyttötapa: Mobiili

Uskontotiede / Teologia

Uskontotiede / Teologia

Uskontotiede / Teologia

Uskontotiede ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan kohdistuu uskontoihin yleismaailmallisesti. Suomessa teologikoulutus on perinteisesti ollut korkeatasoista akateemista koulutusta. Tieteenalan perimmäisiin kysymyksiin kuuluu kysymys uskontojen luonteesta ja synnystä. 

Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Uskontotiede
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede muodostavat yhteisen kulttuurien tutkimuksen hakukohteen. Oppiaineiden yhteinen tutkimuskohde on inhimillinen kulttuuri, johon jokaisella oppiaineella on oma...
Teologi
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Antagningen sker till utbildningslinjen för teologi och beviljad studierätt gäller för utbildningen som helhet (för avläggande av teologie kandidat och...
Teologia ja uskontotutkimus
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Teologisen tiedekunnan perustutkintoja ovat teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinnossa suoritetaan kaikille yhteiset yleis , kieli ja perusopinnot....
Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Ortodoksinen teologia perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Kirkon ja kulttuurin...
Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Tutkinnot koostuvat teologisista perus , aine ja syventävistä opinnoista, klassisista kielistä, yleis ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Kirkon ja...
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Ortodoksinen teologia perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto perehdyttää...
Ortodoksinen teologia, opetusala
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Ortodoksinen teologia perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa...
Läntinen teologia, opetusala
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Tutkinnot koostuvat teologisista perus , aine ja syventävistä opinnoista, klassisista kielistä, yleis ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdoissa...
Teologian valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (2)
Teologia selittää ihmisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaa sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä. Tieteellinen tieto eri elämänkatsomuksista edistää suvaitsevaisuutta, arvojen ymmärtämistä ja...
Humanististen opintojen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Humanististen aineiden opiskelu luo hyvän pohjan aineiden jatko opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa, mutta soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen. Vuoden aikana...
Suntion ammattitutkinto
Jyväskylän kristillinen opisto
         
(1)
Aikuiskoulutus
Jyväskylä
Ammattitutkintoon valmistava koulutus perustuu valtakunnallisiin suntion ammattitutkinnon perusteisiin. Tutkinto koostuu kahdesta kaikille yhteisestä osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Kaikille...
Suntion ammattitutkinto
Laajasalon opisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Suntion ammattitutkinto on väylä kirkon palvelukseen, merkittävään ja monipuoliseen työhön. Alalla on pula koulutuksen saaneista osaajista. Ammattitutkinnon suorittaneet työllistyvät kirkkoon...
Suntion ammattitutkinto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Aikuiskoulutus
Ylivieska
Suntion ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija suntion ammattialan työtehtäviin monipuolisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös kouluttaa ammattitaitoisia, itseään kehittäviä...
Suntion ammattitutkinto
Turun kristillinen opisto
Aikuiskoulutus
Turku
Suntion ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään suntion tai seurakunnan vahtimestarin toimintaan ja vuorovaikutustaitoihin jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Lisäksi opiskellaan...
  • = Haastattelu
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
 

Uskontotiede / Teologia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Teologia

Teologian koulutus on monen eri oppiaineen muodostama kokonaisuus, jonka tavoittena on ymmärtää ja selittää uskontoa ja uskonnollisuutta yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Teologia tutkii uskontoja ja erityisesti kristinuskoa. Opinnot antavat lisäksi laajan humanistisen yleissivistyksen. Uskontotiede on yksi teologisista oppiaineista.

Uskontotiede

Uskontotiede on humanistinen tieteenala, jossa tutkitaan uskonnollisia tai uskonnon kaltaisia ilmiöitä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa. Uskontotieteessä perehdytään kysymyksiin ihmisen uskonnollisuudesta ja uskonnoista eri aikoina ja eri kulttuureissa esihistoriasta nykypäivään.

Uskontotieteellisen tutkimuksen kohteina ovat tyypillisesti erilaiset uskomusperinteet ja uskonnolliset yhteisöt, yksilön uskonnollinen ajattelu ja kokemus sekä uskonnon ja yhteiskunnan väliset suhteet. Uskontotieteellinen tutkimus soveltuu kaikenlaisten kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten tarkasteluun eikä sitä rajata vain siihen, mikä yleisen ymmärryksen mukaan on uskontoa. Tutkimuksen kohteena voi siis myös olla esimerkiksi shoppailu tai fanius jotakin asiaa kohtaan. Uskontotieteilijät ovat lisäksi kiinnostuneita ei-uskonnollisuudesta ja erilaisista ateistisista maailmankuvista.

Uskontotieteelle on tyypillistä inhimillisen toiminnan ja kokemuksen tutkiminen. Uskontotieteellisen tutkimuksen keskiössä on ihminen ja ihmisen uskonnollisuus sen erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muodoissa.

Uskontotiede / Teologia

Uskontotieteen ja teologian opiskelu yliopistossa

Uskontotiedettä ja yliopistoteologiaa erottavat pääasiassa tutkimuskohde ja metodologia. Suomessa uskontotiedettä opetetaan Turun yliopistossa humanistisessa ja Åbo Akademissa teologisessa tiedekunnassa. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos on sekä humanistisen että teologisen tiedekunnan alainen, ja ainetta voi opiskella kumman tahansa tiedekunnan opiskelija. Itä-Suomen yliopistossa uskontotiedettä voi opiskella teologian osastossa filosofisessa tiedekunnassa.

Uskontotieteen ja teologian opinnot

Uskontotiedettä opiskelemalla voi valmistua joko humanististen tieteiden kandidaatiksi (3v.) tai filosofian maisteriksi. Vastaavasti teologiaa opiskelemalla voi kouluttautua teologian kandidaatiksi (3v.) tai teologian maisteriksi (5v.).

Teologian kandidaatin tutkinto koostuu teologisista perus- ja aineopinnoista, yleis- ja kieliopinnoista, valmentavista soveltavista opinnoista ja vapaavalintaisista opinnoista. Teologian kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytys teologian maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Teologian maisterin tutkinto koostuu opiskelijan valitseman pääaineen syventävistä opinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä soveltavista opinnoista ja vapaavalintaisista opinnoista. Teologian maisterin tutkinto antaa valmiudet myös muihin teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esim. järjestöissä, aikuiskoulutuksessa, tiedotusvälineissä sekä kulttuuri- ja sosiaalialalla.

Teologia ja uskontotiede työelämässä

Uskontotieteilijöitä työskentelee esim. kansainvälisten järjestöjen ja kehitysyhteistyön tehtävissä, yhteiskunnan instituutioiden ja kirkkojen maahanmuuttajatyössä, tiedotusvälineiden palveluksessa sekä opetus- ja kulttuurihallinnon viroissa. Valmistuneita toimii myös tutkijoina ja oman erikoistumisalueensa asiantuntijatehtävissä.

Teologikoulutus antaa valmiudet toimia kirkkojen, uskontojen ja elämänkatsomusten asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Perinteisiä teologin ammatteja ovat kirkon ja koulun virat. Suuri osa teologeista työskentelee pappina tai uskonnonopettajana.

Nykyisin yhä useampi teologi työskentelee asiantuntijana uskontojen ja kulttuurien tuntemusta vaativissa tehtävissä, jolloin mahdollisia työpaikkoja on mm. tiedotusvälineissä, kehitysyhteistyössä sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Lähteet: www.helsinki.fi, www.utu.fi, www.uef.fi, www.opintoluotsi.fi