Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatieteen pääsykoe

Kaupallinen ala on hakukohteena erittäin suosittu. Tullakseen valituksi koulutusohjelmaan hakijan täytyy osallistua valintakokeeseen, jossa mitataan hakijan kykyä sisäistää etukäteiskirjallisuudessa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Hyvät arvosanat ylioppilastutkinnosta auttavat eteenpäin, mutta eivät ole mikään ehdoton edellytys, sillä osa uusista opiskelijoista valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2018 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa pääsykokeisiin osallistui 12 304 hakijaa (osa haki useampaan yliopistoon), joista 1890 (noin 15,3 %) valittiin suorittamaan tutkintoa. Aalto-yliopiston Mikkelin yksikkö ja Jyväskylän tietojärjestelmätieteiden puoli on jätetty pois tilastoista. Nämä koulutukset eivät ole mukana yhteisvalinnassa.

Eniten hakijoita houkutteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, jonka valintakokeeseen osallistui 3019 kokelasta. Heistä 303 eli noin 10 % sai haluamansa opiskelupaikan.

Vähiten hakijoita oli Turun yliopiston Kansainvälisen liiketoiminnan yksikköön, jonka pääsykokeeseen osallistui 313 henkilöä. Heistä 60 eli noin 19,2 % sai opiskelupaikan kyseisestä yksiköstä.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi vuoden 2018 hakijamäärät ja sisäänottoprosentit.

Oppilaitos                                                                 
Hakijat

Kokeeseen

osallistuneet

Hyväksytyt

Sisäänotto-

prosentti (kokeeseen osallistuneista)

 
Aalto-yliopisto 4870 3019 303 10,0 %
Hanken Svenska handelshögskolan 1621 250
    Ekonomi, Helsingfors 1089 666 180 27,0 %
    Ekonomi, Vasa 532 377 70 18,6 %
 
Itä-Suomen yliopisto 3192 103
     Kauppatieteet, Joensuu 1448 1138 52 4,6 %
     Kauppatieteet, Kuopio 1744 1343 51 3,8 %
 
Jyväskylän yliopisto 2984 155
   Taloustiede 1524 1167 45 3,9 %
   Yrityksen taloustiede 1460 1146 110 9,6 %
 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 2400 1898 120 6,3 %
 
Oulun yliopisto 2825 2117 181 8,5 %
 
Tampereen yliopisto 4241 3167 134 4,2 %
 
Turun yliopisto 6184 301
     Kauppatieteet, Turku 4457 3213 180 5,6 %
     Kauppatieteet, Pori 1296 1032 61 5,9 %
     Kansainvälinen liiketoiminta 431 313 60 19,2 %
Vaasan yliopisto 3074 2409 271 11,2 %
Åbo Akademi 766 535 79 14,8 %


2018 pisterajat

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa oleviin hakukohteisiin hakeneista uusista opiskelijoista enintään 60 prosenttia valitaan ylioppilastodistusten arvosanojen perusteella.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiskiintiöön kuuluvat hakijat.
Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Oppilaitos                                                                 
Pisteraja (todistusvalinta)

Pisteraja
(koepistevalinta)

Pisteraja

(haastattelu-valinta)

 
Aalto-yliopisto 32 29,5
Hanken Svenska handelshögskolan
    Ekonomi, Helsingfors 25 17,5
    Ekonomi, Vasa 20 13
Itä-Suomen yliopisto
     Kauppatieteet, Joensuu 24 24
     Kauppatieteet, Kuopio 24 25
 
Jyväskylän yliopisto
    Yrityksen taloustieteen
    pääaineryhmä
24 25,5
    Taloustiede 25 25,5
 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 26 26
 
Oulun yliopisto 24 24,5
 
Tampereen yliopisto 29,33 28
 
Turun kauppakorkeakoulu
     Kauppatieteet, Turku 30 28,5
     Kauppatieteet, Pori 24 24,5
     Kansainvälinen liiketoiminta 44,5
Vaasan yliopisto 24 24,50
Åbo Akademi 21 15

Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan opintoihin haetaan yhteisvalinnassa. Hakija asettaa koulut järjestykseen sen mukaan, mikä on hänen ensisijainen vaihtoehtonsa. Kauppatieteellisen alan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli.

Aalto-yliopiston Mikkelin yksikön kauppatieteellinen koulutusohjelma ei ole mukana kauppatieteellisessä yhteisvalinnassa, vaan siihen haetaan erikseen aiemman haun kautta.

Opiskelupaikkaa voi hakea joko todistuspisteiden, pääsykokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärällä tai pelkän valintakokeen pistemäärällä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa millä pistemäärällä hän hakee, vaan hänet otetaan huomioon jokaisessa mahdollisessa valintaryhmässä.

Yhteisvalintapisteillä opiskelupaikkaa hakevat saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Pisteytyksessä huomioidaan äidinkielen ja matematiikan kokeet sekä kolme muuta parhaat arvosanat antavaa koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen kokeita. Reaaliaineiden kokeet pisteytetään pitkän oppimäärän mukaisesti. Arvosanat pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti:

Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko

L

E

M

C

       Äidinkieli 10 9 7 5
       Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 9 7 5
       Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
       Kieli, pitkä oppimäärä 8 6 4 2
       Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0

Valintakoe (5.6.2019 klo 12–15)

Pääsykokeessa mitataan hakijan kykyä sisäistää etukäteiskirjallisuudessa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Valintakokeessa mitataan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja taitoa soveltaa sitä. Kysymykset koskevat neljää alaa (johtaminen ja markkinointi, laskentatoimi ja rahoitus, kansantaloustiede ja talousmatematiikka) ja niiden eri osa-alueita. Pelkkä ulkoa opettelu ei siis riitä, vaan kysymyksillä testataan myös kykyä soveltaa opittuja asioita.

Koe kestää kolme tuntia, ja hakija suorittaa kokeen siinä oppilaitoksessa, jonka hän on asettanut ensisijaiseksi hakukohteekseen.

Lähde: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta (www.kauppatieteet.fi)

Viimeksi päivitetty: 15 huhti 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi