Lukioiden kyselytutkimuksen tulokset 2018

Kyselytutkimus lukioille keväällä 2018

Kyselytutkimus lukioille keväällä 2018


Sisällysluettelo

Studentumista yleisesti

Studentum.fi-koulutussivustolla käyttäjä voi vertailla ja etsiä eri koulutusvaihtoehtoja koulutusalan, koulutustyypin tai paikkakunnan mukaan. Tuomme koulutusvaihtoehtoja tarjoavat oppilaitokset lähelle tulevaa opiskelijaa, sillä kiinnostuneet voivat lähettää sivustolla yhteydenottopyynnön ja kohdistaa sen suoraan kiinnostavalle oppilaitokselle. Tavoitamme vuositasolla noin kaksi miljoonaa koulutusta etsivää nuorta, ja aikuista ja hakupalvelustamme löytyy tällä hetkellä noin 3000 tutkintoon johtavaa koulutusta.

Tutkimuksen taustat ja tavoitteet

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä huhtikuussa 2018. Kyselyn kohderyhmä koostui kaikista Suomen lukioista ja siihen vastasi yhteensä 92 henkilöä eri lukioista ympäri Suomen. Studentum.fi:n tavoitteena on nyt panostaa lukiosegmenttiin, jotta peruskouluikäiset voisivat löytää tehokkaammin sopivan opiskelupaikan itselleen.

Tutkimuksen avulla selvitimme muun muassa seuraavia asioita:

  • Mitä eri opetusmuotoja kyseinen lukio käyttää
  • Hakijamäärien vaihtuvuus
  • Markkinointitoimenpiteet
  • Markkinointibudjetti


Osa 1: Taustatietoja vastaajasta

KESKEISET TULOKSET:

Kyselyyn vastasi 92 henkilöä, ja suurin osa vastaajista on rehtoreita, apulaisrehtoreita tai opinto-ohjaajia. Heistä noin 90 % on vastuussa lukion markkinoinnista.


TAUSTATIETOJA:


Asemasi lukiossa?

lukio tutkimustulokset kysymys1

Kuten diagrammista huomaa, suurin osa vastaajista on opinto-ohjaajia ja rehtoreita. Vastaajina on myös markkinointipäälliköitä/markkinointivastaavia, opettajia, sekä avoimen kohdan mukaan opintosihteereitä.


Kuinka monen lukion markkinoinnista olette vastuussa?

Lukio tutkimustulokset kysymys2

Suurin osa vastaajista on vastuussa yhden lukion markkinoinnista. Tämä on erittäin arvokas tieto tutkimustulosten kannalta.Osa 2: Kilpailuvaltit

KESKEISET TULOKSET:

Lukioilla on paljon erilaisia linjoja tarjolla. Suurimmalla osalla kyselyyn osaaottaneilla lukioilla on tarjolla kaksoistutkinto, urheilulinja ja aikuiskoulutusta. Monet lukiot ovat vastausten mukaan yleislukio, mutta joissakin on erikoisempia linjoja tarjolla, kuten partio-, media- ja jääkiekkolinja.

Opetustyylit kehittyvät ajan kanssa kovaa tahtia, ja lukioiden on pysyttävä ajan hermolla. Erilaisina opetusmuotoina lukiot käyttävät huomattavasti eniten verkkokursseja ja opetusvideoita. Muita suosittuja ovat mobiiliopiskelu ja virtuaalinenopiskelu. Vastaajista yli puolet edustaa pienen paikkakunnan lukioita, sillä vastauksista ilmenee, että suurin osa on ainut lukio kunnassa.

Vastanneiden henkilöiden edustamien lukioiden opiskelijat pärjäävät suurin piirtein yhtä hyvin kuin muiden lukioiden opiskelijat tai hieman paremmin kuin muut. Lukioiden suurimpina kilpailuvaltteina pidetään yhteishenkeä, opettajia ja koulutuksen laatua. Huomioiduksi tuleminen ottaa suuren paikan diagrammista, mikä on erittäin hienoa. Lukioiden hakijamäärät ovat pitkälti pysyneet samana tai nousseet. Lähes puolet vastaajista kokee, että hakijoita tarvitaan lisää.


TAUSTATIETOJA:


Mitä eri linjoja lukionne tarjoaa?

Lukioiden tutkimustulokset 2018 kysymys 3

Diagrammi näyttää, mitä eri linjoja vastaajien lukioissa on tarjolla. Kaksoistutkintoja on eniten tarjolla, ja avoimessa kohdassa on vastauksina yleislukio kymmenen kertaa, urheilu kahdeksan kertaa, yrittäjyys kuusi kertaa, taide viisi kertaa, partio kerran ja muutamia samoja kuin kyselyn vaihtoehdoissa oli.


Käytetäänkö lukiossanne joitakin seuraavia opetusmuotoja tämän vuoden aikana?

Lukioiden tutkimustulokset kuva 4

Erilaisia opetusmuotoja ja opetustyylejä tulee kehittää ja lisätä, jotta opiskelijoille löydettäisiin mahdollisimman tehokkaat opetusmenetelmät. Verkkokurssit ja opetusvideot ovat huomattavasti käytetyimmät menetelmät tänä vuonna. Myös 37,4 % henkilöistä vastasi mobiiliopiskelu, eli sekin on suuri opetusmenetelmä nykyajan lukioissa. Avoimessa kohdassa on vastauksina lukion omat nettisivut ja Skype, joka vastaa virtuaalista oppituntia.


Kuinka monta lukiota kunnassanne on?

Lukio kuva 5

Vastaajien lukioista suuri osa on pienen paikkakunnan lukioita, sillä suurin osa on ainut lukio kunnassa. 35,1 %:ssa vastaajien kunnassa on kuitenkin kaksi lukiota tai useampi.


Kuinka hyvin opiskelijanne pärjäävät verrattuna muiden lukioiden opiskelijoihin?

Kuva6

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että lukion opiskelijat pärjäävät vähintäänkin yhtä hyvin kuin muiden lukioiden opiskelijat tai paremmin. 6,4 % on sitä mieltä, että heidän opiskelijansa pärjäävät hieman huonommin kuin muiden lukioiden opiskelijat.  


Koulutusalan kilpailu kovenee. Mitkä ovat lukion suurimmat kilpailuvaltit?

Kuva7

Oman lukion suurimpana kilpailuvalttina koetaan koulun yhteishenki, opettajat ja koulutuksen laatu. Huomioiduksi tuleminen ja oppilaitoksen maine ovat myös huomattavan hyvillä paikoilla. Avoimessa kohdassa vastauksina ovat ilmaiset kirjat, ilmaiset koulumatkat, ilmaiset kannettavat tietokoneet sekä kansainvälisyys, joka mainittiin neljä kertaa.


Kuinka lukionne hakijamäärät ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana?

Kuva 8

Hakijamäärät ovat pääosin nousseet tai pysyneet samana.


Onko lukiollanne tarpeeksi hakijoita?

Siitä huolimatta, että hakijamäärät ovat pitkälti pysyneet samana tai nousseet, kuten edellisessä diagrammissa huomataan, 44,1% vastaajista kokee, että heillä ei ole tarpeeksi hakijoita.Osa 3: Markkinointi

KESKEISET TULOKSET:

Tässä osiossa avaamme markkinointiosuutta. Perinteisistä markkinointimenetelmistä pidetään edelleen kiinni. Siihen kuuluvat messut, flyerit ja lehtimainonta. Internetissä näkyminen tuntuu olevan itsestäänselvyys. Omien nettisivujen lisäksi arvostetaan vertailuhakusivustoja, sähköpostimainontaa ja sosiaalista mediaa. Suurin osa lukioista mittaa opiskelijoiden tyytyväisyyttä sähköisellä lomakkeella ja hyödyntää niitä myös markkinoinnissa.

Haasteita markkinoinnin suhteen aiheuttaa eniten pieni budjetti. 77,6 % vastaajista arvostaa ympärivuotista näkyvyyttä. Tärkeimpänä menetelmänä markkinointitoimenpiteiden tuloksia mitattaessa koetaan hakijamäärien kasvu. 66 % vastaajista on sitä mieltä, että markkinoinnin tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan.


TAUSTATIETOJA:


Kuinka mittaatte opiskelijoidenne tyytyväisyyttä?

Diagrammista huomaa, että tyytyväisyyttä mitataan pääosin sähköisellä lomakkeella ja pieni osa ei mittaa ollenkaan opiskelijoidensa tyytyväisyyttä. Avoimessa kohdassa vastauksissa mainitaan keskustelut opiskelijoiden kanssa ja päivittäinen vuorovaikutus.


Hyödynnättekö opiskelijoidenne tyytyväisyyskyselytuloksia markkinoinnissa?

Kuva11

76 % vastaajista hyödyntää opiskelijoiden tyytyväisyyskyselytutkimuksia markkinoinnissa. 12,8 % vastaajista ei ole ajatellut tätä aikaisemmin, mutta aikoo jatkossa hyödyntää opiskelijoiden tyytyväisyyskyselytuloksia markkinoinnissa.


Mitä kaikkia eri markkinointitoimenpiteitä käytätte?

Vastaajista 89 % käyttää sosiaalista mediaa markkinointiin. Messut ovat myös suurimmalla osalla suosittuja, vastanneista 55,9 % osallistuvat koulutusmessuille. Lisäksi sähköpostia ja vertailuhakusivustoja käytetään. Yksikään ei käytä radiomainontaa markkinoinnissa. Avoimen kohdan mukaan muita markkinointitoimenpiteitä ovat henkilökohtaiset yhteydenotot yläkouluihin, kotisivut ja avoimet ovet.


Mitkä seuraavista aiheuttavat haasteita markkinoinnin suhteen?

Kuva13

Suurin haaste markkinoinnin suhteen on pieni budjetti, jonka valitsee 70,3 % vastaajista. 44,0 % vastaajista kokee, että heillä ei ole osaamista markkinoinnin saralla. Lisäksi lukioiden maantieteellinen sijainti aiheuttaa huomattavasti markkinointihaasteita.


Studentumin tilastojen mukaan opiskelijat hakevat tietoa oppilaitoksista ympäri vuoden. Miten hyödynnätte tätä markkinoinnissanne?

K

77,7 % vastaajista arvostaa ympärivuotista näkyvyyttä. Loput markkinoivat vain yhteishaun aikaan tai yhteishaun ja lisähaun aikaan siitä huolimatta, että opiskelijat hakevat tietoa ympäri vuoden.


Mitkä ovat tärkeimmät tekijät markkinointitoimenpiteiden tulosten mittaamisessa lukionne kohdalla?

kuva15

Vastanneista 82,4 % mittaa markkinointitoimenpiteiden tuloksia hakijamäärien kasvulla. Osallistujamäärä avoimien ovien päivään ja yhteydenotot koetaan myös tärkeäksi. Avoimessa kohdassa osa vastaajista kertoo, että he eivät mittaa markkinointituloksia ollenkaan.


Uskotteko, että tulevaisuudessa lukionne markkinoinnin tarve tulee kasvamaan?

Suurin osa, eli 70,3 % vastaajista on sitä mieltä, että heidän lukionsa markkinoinnin tarve kasvaa tulevaisuudessa. 22,3 % vastaajista ei tiedä, tuleeko lukion markkinoinnin tarve kasvamaan.


Mikä on vuosittainen markkinointibudjettinne?

Kuva17

Lukioiden pieni markkinointibudjetti rajaa markkinointimahdollisuuksia.Osa 4: Tutkimuksen yhteenveto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia eroja lukioiden välillä on ja millä tavalla eroja voidaan ottaa markkinointimielessä esille. Lisäksi selvitimme, mitä markkinointitoimenpiteitä lukiot hyödyntävät. Suurin osa vastaajista on vastuussa lukion markkinoinnista.

Tutkimustulokset näyttävät vahvasti siltä, että lukioilla on halua ja tarvetta markkinoida. Opiskelijoiden tyytyväisyyttä halutaan myös mielellään tuoda esille markkinoinnissa. Vastauksissa ilmenee haasteeksi pieni markkinointibudjetti ja markkinoinnin osaamisen puute. Suomen lukioiden välillä on selvästi eroavaisuuksia linjojen tarjonnan ja teknologian hyödyntämisen suhteen. Muita etuja olisi hyvä tuoda esille tuleville opiskelijoille, kuten ilmaiset kirjat, tietokoneet ja koulumatkat.

Nuoret ja aikuiset hakevat tietoa lukiovaihtoehdoista ympäri vuoden, ja tämä tuntuu myös olevan lukioiden tiedossa. Kyselyyn vastanneet arvostavat ympärivuotista näkyvyyttä ja kokevat, että markkinoinnin tarve kasvaa tulevaisuudessa.Lisätietoja tutkimuksesta:

Arya Karim
Asiakasvastaava
Puh: 040 487 47 42
arya.karim@studentum.fi


Lisätietoa Studentum.fi-koulutussivustosta:

Max Lundberg
Maajohtaja
Puh: 040 080 57 11
max.lundberg@studentum.fi

Viimeksi päivitetty: 13 huhti 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi