🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Näin teimme TOP 10 Opiskelukaupungit 2023 -selvityksen

Lue, miten koostimme selvityksen Suomen parhaista opiskelukaupungeista.

Miten selvitimme Suomen kymmenen parasta opiskelijakaupunkia? Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten keräsimme datan ja mitä menetelmiä käytimme saadaksemme kaupungit paremmuusjärjestykseen.  

Tänä vuonna mukana on kolme uutta parametriä ja lisäksi aiempia parametrejä on päivitetty tarkemmiksi. Osan parametreistä suhteutimme kaupungin opiskelijamäärään. Haimme tiedot korkeakouluopiskelijoista Tilastokeskuksen sivuilta, joka antoi tiedot kaupunkien korkeakouluopiskelijoista vuodelta 2021.

Tänä vuonna huomioimme selvityksessä ne kaupungit, joissa on sekä yli 750 korkeakouluopiskelijaa että enemmän kuin viisi tutkintolinjaa. Poikkeuksena otimme mukaan Maarianhaminan, jossa opiskeli vuonna 2021 Tilastokeskuksen mukaan reilu 500 opiskelijaa.

Selvityksessä ovat mukana seuraavat 32 kaupunkia:

 • Espoo
 • Forssa
 • Hämeenlinna
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Iisalmi
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajaani
 • Kemi
 • Kokkola
 • Kotka 
 • Kouvola 
 • Kuopio 
 • Lahti 
 • Lappeenranta 
 • Mikkeli 
 • Oulu 
 • Pietarsaari 
 • Pori 
 • Porvoo 
 • Rauma 
 • Riihimäki 
 • Rovaniemi 
 • Savonlinna 
 • Seinäjoki 
 • Tampere 
 • Turku 
 • Vaasa 
 • Valkeakoski 
 • Vantaa 
 • Ylivieska 


Miten selvitys tehtiin?

Toteutimme vuoden 2022 heinä-lokakuussa kyselyn, johon vastasi yhteensä 608 henkilöä. Jaoimme kyselyä studentum.fi:n kanavissa. 

Kyselyssä pyysimme vastaajia valitsemaan yhdeksän parametrin listasta ne kolme, jotka ovat heidän mielestään tärkeimpiä opiskelukaupunkia valitessa.Valitsimme kyselyyn mukaan ne parametrit, jotka ovat mielestämme tärkeitä opiskelukaupungille.

Annoimme jokaiselle parametrille painoarvon sen saamien vastausten perusteella (prosenttiosuus kaikista vastauksista). Vastaajien mielestä tärkein parametri sai näin suurimman painoarvon ja vähiten tärkein pienimmän painoarvon. 

Hyödynsimme painoarvoja jokaisen parametrin pisteytyksessä. 

Katso tästä selvitykset kokonaispisteet sekä eri parametrien pisteet.


Parametrit painoarvon perusteella suurimmasta pienimpään: 

 • Oppilaitoksen ja opetuksen taso 68.09 % 
 • Kaupunkielämä ja vapaa-ajan mahdollisuudet 48.68 % 
 • Opiskelijaelämä 34.21 % 
 • Edullinen asuminen 31.91 % 
 • Uramahdollisuudet opintojen jälkeen 31.58 % 
 • Mahdollisuus jatko-opiskeluun 28.45 %  
 • Työharjoittelupaikat 21.55 % 
 • Edullinen julkinen liikenne 15.13 % 
 • Opiskelija-asuntojen määrä 11.84 % 
 • Jokin muu 8.55 % 


Laskentamenetelmä selvityksessä

Yksittäisellä parametrillä ensimmäiseksi sijoittunut kaupunki sai selvityksessä 100 % eli 100 pistettä. Muiden kaupunkien pisteet määräytyivät sen perusteella, mikä niiden prosenttiosuus on 100 %:iin eli 100 pisteeseen nähden. 

Prosenttiosuudet on muutettu pistejärjestelmäksi, jolloin 100 % on täydet pisteet ja alin prosenttimäärä on myös alin pistemäärä. 

Painotimme jokaisen parametrin lopulliset pisteet kyselyn perusteella saamiemme painoarvojen mukaan. Kaupunkien järjestys määräytyy siis kaikkien parametrien yhteenlaskettujen painoarvopisteiden mukaan. 

Vuoden 2023 parhaimman opiskelukaupungin tittelin saamiseksi oli siis saavutettava korkeimmat yhteispisteet. 

Esimerkiksi : 

Turulla on suhteessa opiskelijamäärään eniten ainejärjestöjä, ja se sai tämä takia Opiskelijaelämä-parametrillä alkupisteiksi 100 pistettä. Nämä pisteet kerrottiin parametrin painoarvolla 34.21, antaen Turun lopulliseksi pistemääräksi tällä parametrillä 34.21. 

Seuraavaksi eniten ainejärjestöjä suhteessa opiskelijamäärään on Raumalla. Laskimme Rauman suhdeluvun suhteessa Turkuun (83.1). Kerroimme sitten pisteet painoarvolla 34.21, jolloin Rauma sai lopulta 28.4 pistettä.  

Samalla menetelmällä saimme laskettua kaikille kaupungeille pisteet jokaisessa parametrissä. 

Haluatko lisätietoa pisteytyksestä? Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi


Miten ja millä tiedoilla laskimme parametrikohtaiset pisteet?

 

Muiden tietolähteiden käyttäminen selvityksessä

Jotta saimme kaupungit järjestykseen mahdollisimman puolueettomasti, käytimme erilaisia ulkopuolisia lähteitä kerätessämme tietoa eri parametreistä.

 

1. Oppilaitosten ja opiskelun taso

Oppilaitoksen ja opiskelun tason parametrillä oli mahdollisuus saada selvityksen korkeimmat pisteet (painoarvo 68.09). 

Laitoimme kaupungit järjestykseen käyttäen apunamme Vipusen opiskelijapalautteita (AMK, YAMK ja yliopistojen kanditutkinnon suorittaneet). Lisäksi hyödynsimme viittä ulkomaalaista ranking-sivustoa. 

Laskimme kaupungeille pisteet opiskelijapalautteiden pohjalta niin, että ensin laskimme yhteen ammattikorkeakoulujen alemman ja ylemmän tutkinnon opiskelijapalautteen keskiarvon. Jokainen kaupunki, jossa kyseinen oppilaitos toimii, sai keskiarvon verran pisteitä. Tämän jälkeen laskimme vielä tästä pistemäärästä kullekin kaupungille oman henkilökohtaisen pistemäärän laskien keskiarvon näille pisteille. 

Yliopistojen opiskelijapalautteissa käytetään erilaista arviointiasteikkoa kuin ammattikorkeakoulun vastaavissa, joten suhteutimme pisteet vastaamaan toisiaan. Tämän jälkeen jaoimme pisteet jokaiselle kaupungille, jossa kyseisellä oppilaitoksella on toimipisteitä. 

Ulkomaiset ranking-listaukset pisteytimme niin, että jaoimme ensin pisteet 1–10 heikoimmasta parhaimpaan jokaisen viiden rankingin perusteella. Sen jälkeen laskimme jokaiselle yliopistolle keskiarvon näiden pisteiden pohjalta. Jaoimme kaupungeille pisteet siten, että päätoimipaikkakunnalla toimiva kaupunki sai täydet pisteet ja sivutoimipisteet saivat puolet näistä pisteistä. 

Lopuksi laskimme kaikki pisteet yhteen (Vipusen palautteet sekä rankingit) ja saimme lopullisen järjestyksen oppilaitoksen ja opetuksen taso -parametrille.  

Käyttämämme lähteet: 

Vipunen: AMK-palautteet, yliopistopalautteet 

Ranking: Shangai Ranking (ARWU)QS World University RankingsTHE-ranking, NTU RankingsUS News Ranking 

 

2. Kaupunkielämä ja vapaa-ajan mahdollisuudet

Tässä parametrissä halusimme selvittää kaupunkien kulttuurielämää ja liikuntamahdollisuuksia. Valitsimme selvityksen kohteiksi museot, teatterit, musiikkikeikat ja liikuntapalvelut.  

Tämän parametrin painoarvo oli 48.68, jonka jaoimme neljään osaan seuraavalla tavalla: 

Museot: 12.17

Saadaksemme ajantasaisen tuloksen, käytimme museoiden selvitykseen Museokortti-sivustoa.   

Teatterit: 12.17

Teatterit selvitimme käyttäen hyväksi Suomen Teatterit -sivustoa

Keikat: 12.17 

Selvitimme kaupunkien keikkamahdollisuudet käyttäen meteli.net-sivustoa

Tarkastelimme, kuinka montaa keikkaa oli järjestetty tai tullaan järjestämään aikavälillä 1.8.2022–31.5.2023. Selvitys tehtiin 9.3.2023. 

Liikuntapaikat 12.17

Liikuntapaikoissa käytimme hyväksi kaupunkien sivuja selvittääksemme kuinka monta kuntosalia, uimahallia, jäähallia, ulkokuntosalia ja luontopolkua kaupungista löytyy.  

Lopuksi laskimme kaikkien neljän kategorian pisteet yhteen ja näin saimme kaupungit paremmuusjärjestykseen. 

 

3. Opiskelijaelämä

Tässä parametrissä selvitimme, kuinka monta ainejärjestöä ja opiskelijayhdistystä kussakin kaupungissa toimii ja laskimme ne yhteen. Suhteutimme luvun siihen, kuinka monta korkeakouluopiskelijaa kussakin kaupungissa on.  

Hyödynsimme tietojen keräämiseen mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien sivuja. 

 

4. Edullinen asuminen

Selvitimme kaupunkien vuokra-asuntojen keskihinnan käyttäen hyväksi asuntojen.hintatiedot.fi-sivustoa. Katsoimme hintatiedot 7.–8.2.2023.

Tässä parametrissä keskihinnaltaan edullisin kaupunki sai parhaimmat pisteet, kun taas kallein sijoittui pisteissä viimeiseksi. 

  

5. Uramahdollisuudet opintojen jälkeen = työpaikat

Selvitimme kunkin kaupungin avoimet työpaikat käyttäen hyväksi TE-toimistojen ja Duunitorin tietoja.

Selvitimme, kuinka monta avointa työpaikkaa kussakin kaupungissa oli 30.9.2022 ja 27.1.2023.

Laskimme yhteen molempien päivien määrät ja saimme näin kaupungit laitettua paremmuusjärjestykseen.  

 

6. Mahdollisuus jatko-opiskeluun 

Laskimme jokaisesta korkeakoulusta maisteri- ja YAMK-tutkintojen määrän. Sen jälkeen tarkistimme tutkintojen suorituspaikat ja jokainen kaupunki sai pisteen jokaisesta jatkotutkinnosta.

 

7. Työharjoittelupaikat

Käytimme kolmea eri sivustoa työharjoittelupaikkojen laskemiseen. Laskimme ne kahdessa erässä 30.9.2022 ja 27.1.2023.

Niissä harjoittelupaikoissa, jossa oli mahdollisuus etätyöskentelyyn, pisteen sai se kaupunki, jossa harjoittelu järjestetään. Pisteiden yhteenlaskun jälkeen suhteutimme summan kunkin kaupungin opiskelijamäärään.  

Käyttämämme lähteet: 

 

8. Edullinen julkinen liikenne

Selvitimme kunkin kaupungin edullisimman 30 päivän kausilipun (tai vastaavan lipun). Jos kaupungilla oli käytössä opiskelija-alennus, käytimme selvityksessä opiskelijalipun hintaa.

Hyödynsimme kaupunkien ja liikennettä tarjoavien tahojen sivustoja.

 

9. Opiskelija-asuntojen määrä 

Selvitimme, kuinka paljon kussakin kaupungissa on opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja. 

Saadaksemme mahdollisimman tarkan määrän lähestyimme suoraan opiskelija-asuntoja hallinnoivia tahoja. Suhteutimme asuntojen määrän kaupungin korkeakouluopiskelijamäärään. 

 

10. EXTRA! Vetovoimaisin kaupunki  / kaupungin vetovoimaluku

Selvitimme, kuinka monta hakijaa oli valinnut kunkin kaupungin ensisijaiseksi hakukohteekseen. Otimme mukaan kaikki hakijat eri hauista, joiden opiskelujen aloitusvuosi on 2023.

Suhteutimme seuraavaksi saamamme luvun kaupungissa tarjolla olevian aloituspaikkojen määrään.

Tähän lukuun käytimme painoarvoa 8.55, joka jäi yli kyselyn "Jokin muu"-kohdasta.

Lähteet: Vipunen, Korkeakoulun hakeneet ja vastaanottaneet


Kysyttävää selvityksestä tai parannusehdotuksia? Haluatko vinkata tietolähteestä, jota voisimme hyödyntää seuraavassa selvityksessämme? Laita meille sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi.


Mainokset