Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Farmaseutti

Tavoite

Kiinnostaako sinua lääkkeet, terveys ja ihmisen hyvinvointi? Farmasian opinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op).

Farmaseutin ja proviisorin tutkintojen tavoitteina on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteina on saavuttaa alla kuvatut valmiudet.

Farmaseutti

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä
 • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
 • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot 
 • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
 • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
 • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä osaat ottaa selvää asioista itsenäisesti
 • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden, olet motivoitunut itsesi kehittämiseen ja osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä

Proviisori

Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle. Farmaseutin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi on proviisorin tutkinnon tavoitteena saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet. Proviisorin koulutuksella saavutettavista tiedoista säädetään myös EU:n direktiivillä 2005/36/EY.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Ymmärrät syvällisesti farmasian tieteenalan laaja-alaisen luonteen sekä hallitset sen keskeisiä ilmiöitä, teorioita ja käsitteitä
 • Hallitset lääkekehityksen perusteet ja ymmärrät lääkekehitysprosessin sekä osaat soveltaa tietojasi lääkekehityksen ja lääkehoidon asiantuntijana
 • Olet saavuttanut hyvän teoreettisen osaamisen ja menetelmätuntemuksen tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi
 • Osaat toimia asiantuntijaympäristössä asiantuntija- ja henkilöstöjohtamisen periaatteita noudattaen ja omaat valmiudet kehittyä esimiestehtävissä
 • Hallitset liiketalouden peruskäsitteet ja ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia erityisesti lääkealan näkökulmasta

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Osaat toimia asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä sekä lääketeollisuudessa että terveydenhuollossa moniammatillisissa ryhmissä sekä kansallisissa että kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Hallitset tutkimuksellisen työtavan ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, osaat tehdä tieteellisiä päätelmiä ja tuottaa tieteellistä tekstiä
 • Olet saavuttanut valmiudet tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn kansainvälisessä moniammatillisessa tutkijayhteisössä
 • Osaat ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, soveltaa tutkimustietoa työssäsi ja olet hankkinut hyvät argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot
 • Ymmärrät oman asiantuntijuutesi mahdollisuudet kansainvälisesti eri toimintaympäristöissä

Koulutuksen sisältö

Farmasian opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Farmaseutin koulutusohjelman teoriaopinnot sekä harjoitustyöt laboratoriossa ja pienryhmissä on aikataulutettu suoritettaviksi tiiviisti kolmessa vuodessa. Luento-opetuksen lisäksi kuuluu opintoihin laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä.  Farmasian opiskelu on hyvin laaja-alaista, sillä opintoihin sisältyy perusteet kaikista tiedekunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa (palkallisessa) harjoittelujaksossa apteekissa tai sairaala-apteekissa. Toisen jaksoista voi halutessaan tehdä myös ulkomailla. Niiden aikana opiskelija pääsee käyttämään tietotaitoaan tosielämän ongelmanratkaisussa, terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa.

Valinnaisilla oman tai jonkun muun tiedekunnan kursseilla opiskelija voi täydentää tietojaan itseään kiinnostavista aiheista.

Proviisoriopiskelijat laajentavat aiemmin farmaseuttiopinnoissa opittuja tietoja lääke- ja apuaineiden kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biolääketieteellisestä farmasiasta, lääkehoidosta sekä lääkkeiden yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä perehtyvät lääkekehityksen eri vaiheisiin. Syventävissä opinnoissa perehdytään johonkin seuraavista oppiaineista: farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen biologia, biofarmasia, farmakologia, farmasian teknologia, teollisuusfarmasia tai sosiaalifarmasia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti ja proviisori

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Farmaseutti ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: