AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tulkki (AMK) | tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus | monimuotototeutus

Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tulkki (AMK) | tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus | monimuotototeutus

Monikanavaisen vuorovaikutuksen, tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntijaksi

Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksikössä valmistuu tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkeina puhevammaisille asiakkaille. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviiin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Opinnoissa tarvittavat tekniset välineet

Opiskeluun tarvitaan kannettava tietokone, internetyhteys, kuulokemikrofoni sekä web-kamera.

Viittomakielen aiemmat opinnot

Tulkkausalan opinnot eivät edellytä viittomakielen aiempaa osaamista tai viittomakielen opintoja. Aiemmista opinnoista ei ole kuitenkaan myöskään haittaa. Mikäli hakija on suorittanut Humakin 60 op tulkkausalan väyläopintokriteerien mukaiset opinnot, voi hän hakea tutkinto-opiskelijaksi niin erillishaussa kuin yhteishaussa kyseisen haun valintaperusteiden mukaisesti (huom! yhden korkeakoulupaikan säännös).

Opetuskieli

Opetusta annetaan suomen kielen lisäksi myös mm. suomalaisella viittomakielellä. Opintosuorituksia voi tehdä suomen kielellä, suomalaisella viittomakielellä tai muulla erikseen sovitulla kielellä tai menetelmällä. Suorituskielestä ja menetelmästä sovitaan tehtäväkohtaisesti.

Julkaisuja tulkkausalasta

Tulkkikoulutuksesta, tulkin ammatista, opinnoista ja Humakin tulkkikouluttajien näkemyksiä alasta voi lukea seuraavista Humakin julkaisuista Työ ja minä & työminä? -julkaisusta sekä Kenttä ja koulutus -julkaisusta.

- Yleiset opinnot (10 op)

Yleisissä opinnoissa perehdytään ammatillisiin toimintavalmiuksiin sekä opiskeluvalmiuksiin. Opinnot ovat monialaisia eli Humakin eri koulutuksien opiskelijat osallistuvat yhdessä näihin toteutuksiin.

- Ammatilliset opinnot (155 op)

Ammatillisissa opinnoissa perehdytään tulkin ammattiin, ammatillisen toiminnan perusteisiin ja käytöntöihin sekä ammattialaan. Opintojen edetessä opiskelija rakentaa alan ammatillista perustaa ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Painopisteenä ovat tulkin toimintaympäristöjen tuntemus, ammattikielten hallinta, multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöisen työskentelyn, kulttuurituntemuksen ja ammatillisuuden vahvistaminen. Ammatilliset opinnot mahdollistavat opiskelijan oppimisen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä ja/tai hanketyössä.

- Ammatilliset syventävät opinnot 30 op

Ammatillisesti syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan ja kasvattaa asiantuntijuuttaan suorittamalla ammatillisia kehittymis- ja urasuunnitelmia tukevia opintoja. Syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan perehtymällä pedagogiikkaan.

- Kehittämistoiminnan opinnot 30 op

Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä osallistavasti ja niin, että ne vastaavat todellisiin työelämän tarpeista nouseviin kehittämistarpeisiin. Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija tekee opinnäytetyön.
 
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija lisää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu