Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Äänisuunnittelu

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Äänisuunnittelu

Äänisuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on tuottaa äänen osaajia taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus-, media- ja muut esittävän taiteen ja kulttuurin alat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä äänellisiä osaajia. Koulutus avaa opiskelijan ääniesteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin.

Äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut maisteri tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee äänellisiä ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä.

Koulutus kehittää opiskelijan materiaalinhallintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Valmistuneella opiskelijalla on valmius omaksua käyttöönsä uusimpia teknologioita ja toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omia työtapojaan, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Äänen osaaja voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta.

Äänisuunnittelun koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin, intensiivisestä lähiopetuksesta koostuviin kandidaatinopintoihin (180 op) sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin (120 op). Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistään maisterin tutkintoon. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valosuunnitteluun että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija keskittyy äänisuunnitteluun ja sen työtapoihin. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna äänisuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen.

Maisterin tutkinnon (120 op) opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisteriopintoihin kuuluu 36 opintopistettä pakollisia opintoja sisältäen opinnäytteen. Tämän lisäksi opiskelija liittää opintoihinsa yksilöllisiä opintoja 84 opintopisteen verran. Opiskelija koostaa yksilölliset opinnot äänisuunnittelun maisteriohjelman, muiden Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien tai toisten koti- tai ulkomaisten korkeakoulujen opintojaksoista. Opinnot sisältävät myös itsenäisesti suoritettavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu