Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kielten kandiohjelma: espanja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Kielten kandiohjelma: espanja

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä. 

Kandiohjelman opintosuunnat jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kielet, joiden opintojen aloittaminen edellyttää aikaisempaa peruskielitaitoa: 

 • englanti
 • espanja
 • italia
 • ranska
 • saksa
 • venäjä vieraana kielenä
 • venäjä äidinkielenä.

Toisen ryhmän muodostavat kielet, joiden opinnot eivät edellytä aikaisempaa kielitaitoa. Näihin alkeista alkaviin kieliin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta. Näistä kielistä ottavat uusia opiskelijoita joka vuosi 

 • antiikin kreikka
 • latina
 • muinaisen Lähi-idän kielet
 • portugali.

Seuraavat opintosuunnat ottavat uusia opiskelijoita vain parittomina vuosina (2021, 2023 jne.): 

 • arabia
 • eteläslaavilaiset kielet (esimerkiksi bosnia/kroaatti/montenegro/serbia)
 • hindi ja urdu
 • japani
 • liettua.

Seuraavat opintosuunnat ottavat uusia opiskelijoita vain parillisina vuosina (2022, 2024 jne.): 

 • heprea
 • kiina
 • korea
 • latvia
 • puola
 • swahili.

Kolmannen ryhmän muodostaa yksi opintosuunta: 

 • kielitieteet.

jossa tutkitaan ja vertaillaan kaikkia maailman kieliä ja etsitään ihmiskielten yhteisiä ominaisuuksia yleisen kielitieteen, fonetiikan ja kieliteknologian menetelmin.  Myös kielitieteisiin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta. 

Kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on hyvä kielitaito valitsemassasi kielessä ja osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Kielitieteitten opintosuunnassa opitaan erityisesti kielten analyysin yleisiä taitoja, joita voi soveltaa sekä tuttujen kielten että myös esimerkiksi pienten uhanalaisten kielten tutkimukseen. 

Kandiohjelmassa opit kuvaamaan kielitaitoasi ja omia taitojasi kielen, kielenkäytön ja kielen kulttuuriympäristön asiantuntijana. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet jatkaa maisteriohjelmissa, joista voit valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi. 

Kandiohjelman opetuskielet ovat suomi ja opiskeltava kieli. Suurimmissa kielissä voi olla myös ruotsinkielistä opetusta. Englantia käytetään apuna joidenkin alkeista alkavien kielten kursseilla, kun opettaja on ulkomaalaissyntyinen. 

Useimmissa kielissä päämääränä on opiskelijoitten kielitaidon karttuessa siirtyä käyttämään opetuksessa yksinomaan kyseistä kieltä. Eri kielissä tämä tapahtuu eri vaiheessa opintoja. 

Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa 

 • saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi 
 • opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi 
 • opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä 
 • tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun 
 • perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä 
 • opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä. 

 Lisäksi opit työelämän perustaitoja: 

 • osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti 
 • osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti 
 • osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen tutkielman 
 • osaat esittää tietosi selkeästi muille. 

Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä, kotiesseillä tai verkkokursseilla. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä ja ryhmätöitä sekä omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa. 

Opinnot sisältävät asiantuntijatehtäviin ja muuhun työelämään valmentavia jaksoja. 

Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomaille, yleensä sellaiseen maahan, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Uramahdollisuudet

Työpaikat, joihin voit valmistuttuasi sijoittua, riippuvat siitä, mihin päätät keskittyä kandiopinnoissasi ja mihin maisteriohjelmaan jatkat kandidaatintutkinnon jälkeen. Kandidaatintutkintoon kuuluu opintosuuntasi kuten esimerkiksi englannin, japanin tai kielitieteitten opintojen lisäksi kandiohjelman yhteisiä opintoja, työelämäopintoja ja valinnaisia opintoja, jotka auttavat sinua valitsemaan sen uratavoitteen, jota kohti opinnoissasi suuntaat.

Tavanomaisimpia uravaihtoehtoja ovat aineenopettajan ja kääntäjän tehtävät. Aineenopettajaksi voit valmistua, jos opintosuuntasi on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettavista aineista. Opettajaksi aikovien tulee jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, joka antaa muodollisen pätevyyden opettajaksi. Sinun on kuitenkin opiskeltava opetettavia aineita, kuten kieliä, jo kandidaatintutkinnossasi. Kääntäjäksi tai tulkiksi voit valmistua hakeutumalla kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan, jonka suoritettuasi voit tietyissä kielissä hakea myös oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä tai oikeustulkkina.

Opettajan, kääntäjän ja tulkin ammattien lisäksi voit päätyä hyvinkin erilaisiin koulutuksen, viestinnän ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin. Opinnoistasi riippuen työpaikkasi voi löytyä liike-elämästä, vientiteollisuudesta, ulkoasiainhallinnosta, kansainvälisestä organisaatiosta, matkailualalta tai julkiselta sektorilta sekä kustannusalalta tai muuten kirjallisuuden parissa. Voit myös suuntautua tutkijanuralle yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa.

Pätevyys

Voit valmistua koulujen aineenopettajaksi, jos opintosuuntasi on englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, portugali, ranska, saksa, venäjä vieraana kielenä tai venäjä äidinkielenä. Valinnaisiksi opinnoiksi kannattaa valita perus- ja aineopinnot jostakin toisesta koulussa opetettavasta kielestä tai ainakin jostakin toisesta koulussa opetettavasta aineesta. Opettajaksi valmistutaan kielten maisteriohjelmasta tai English Studies -maisteriohjelmasta, joissa opettajan pakollisiin pedagogisiin opintoihin on erillinen haku. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan.

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta perus-, aine- ja syventävät opinnot, lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot), 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen kandiopintojen aikana), 
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM eli filosofian maisterin tutkinto). 

Suorittamalla koulussa opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot saat opettajan pätevyyden kyseisessä aineessa sekä peruskouluun että lukioon. Jos suoritat opintoja myös toisessa aineessa, joka antaa opettajan pätevyyden, riittää sekä peruskoulua että lukiota varten kyseisessä aineessa perus- ja aineopintojen suorittaminen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kielten kandiohjelma: espanja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.