Sivuston käyttötapa: Mobiili

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä yhteistoiminnallisesti erilaisissa projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Lisäksi Kielten maisteriohjelman suorittanut opiskelija:

 • omaa vahvat kielelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset vuorovaikutustaidot ja osaa toimia opintosuuntansa kielellä vaativissakin viestintätilanteissa
 • on syventänyt osaamistaan oman työelämäsuuntautumisensa mukaisesti
 • osaa analysoida kieltä ja sen käyttöä monipuolisesti ja kriittisesti erilaisten teoreettisten ja metodisten lähestymistapojen kautta
 • hallitsee oman erikoisalansa keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan
 • on saavuttanut valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ja jatko-opintokelpoisuuden

Koulutuksen sisältö

Kieli ja teksti eivät ole vain kommunikaation välineitä vaan ne ovat myös keinoja rakentaa todellisuutta sekä ylläpitää, uusintaa ja kyseenalaistaa valtasuhteita ja hierarkioita. Kielten tutkinto-ohjelma kouluttaa laaja-alaisia kieliasiantuntijoita sellaisiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeisiin tehtäviin, joissa syvällinen kielen ja kulttuurin asiantuntemus, kansainvälisyys ja kulttuurinen ymmärtäminen ovat keskeisiä. Tutkinto-ohjelmassa tutkitaan kieltä ja tekstejä, jotka mahdollistavat yhteiskunnan ja sen instituutioiden olemassaolon ja toiminnan.

Kielten maisteriohjelman opintosuuntia ovat englannin kieli ja kirjallisuus, pohjoismaiset kielet, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli sekä venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi voit opiskella esimerkiksi ranskaa ja espanjaa.

Laaja-alaisessa kielten tutkinto-ohjelmassa opiskelija pääsee mukaan kansallisesti ainutlaatuiseen ja kansainvälisesti houkuttelevaan informaatio- ja mediayhteiskunnan asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuteen. Opetuksessa korostetaan Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen painotuksen mukaisesti kielen yhteiskunnallista merkitystä sekä kieltä viestintävälineenä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu kielen ja viestinnän asiantuntijoita, joilla on mahdollisuus työllistyä monelle eri yhteiskunnan sektorille, kuten koulutukseen, yritysmaailmaan, järjestöihin ja julkiseen hallintoon.

Maisteriopinnoissa kehitetään oman alan asiantuntemusta, ja niissä opiskelija syventyy valitsemaansa erikoisalaan ja harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn. Erikoistumisen tueksi tutkinto-ohjelma tarjoaa erilaisia teemavaihtoehtoja: asiantuntija- ja tiedeviestintä; digitaalisuus ja mediat; kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus. Kielten tutkinto-ohjelma on jo perusluonteeltaan kansainvälinen, ja voit tukea kansainvälisyyttä myös esimerkiksi vaihto-opintojen kautta. Opinnäytteissä voi syventyä aiheisiin, jotka tukevat omaa erikoistumista tai ammatillista suuntautumista.

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriohjelmasta valmistuu laaja-alaisia kielen, kulttuurin ja venäläisen yhteiskunnan osaajia, jotka ovat kysyttyjä asiantuntijoita sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä. Heillä on erinomainen kielitaito ja syvällinen Venäjän tuntemus sekä akateemiset yleisvalmiudet, mikä mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Maisteriksi valmistuttuasi voit soveltaa osaamistasi hallinnon ja liike-elämän, median, kulttuurin, matkailun, markkinoinnin, sekä koulutuksen ja tutkimuksen eri aloilla.

Koulutuksessa korostuvat Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen painotuksen mukaisesti kieli viestintävälineenä ja kielen ja kulttuurin vuorovaikutus sekä yhteiskunnallinen merkitys. Voit erikoistua kielen tutkimukseen, kielen rooliin yhteiskunnassa ja mediassa sekä venäläiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Venäjän yhteiskunnan tuntemustasi voit syventää Russian Studies -ohjelman kursseilla ja tiedekunnan media-alan tarjonnalla. Lisäksi voit suorittaa kansainvälistymisopintoja opiskelijavaihdossa.

Maisteriohjelmassa harjaantuvat analyyttisen ajattelun taidot, kieli- ja viestintätaidot, yhteistyö- ja projektinhallintataidot sekä kyky tuottaa tutkimusta venäjän kielellä. Työelämäorientaatiosi mukaan voit valita valinnaiseksi aineeksi esimerkiksi journalistiikkaa, kauppatieteitä, kansainvälistä politiikkaa tai toisen kielen ja pedagogisia opintoja.

Dobro požalovat!

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvoinnit
Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: