Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Luokanopettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Luokanopettaja

Tavoite

Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksesta valmistuu laaja-alaisia tulevaisuutta aktiivisesti ja oikeudenmukaisesti rakentavia kasvatusalan asiantuntijoita. Koulutuksessamme korostuu tutkimusperustaisuus, pedagoginen osaaminen, ilmiölähtöisyys, rohkea toimintakulttuuri, refleksiivisyys, vuorovaikutusosaaminen, hyvinvoinnin tukeminen, kestävä kehitys sekä kansainvälisyyteen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

Koulutuksemme tukee tavoitteellisesti opiskelijan kehittymistä ja reflektiotaitoja opettajan ydinosaamisalueilla 1) eettisen osaamisen, 2) tieteellisen osaamisen, 3) vuorovaikutusosaamisen ja monialaisuuteen liittyvän osaamisen, 4) yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osaamisen, 5) pedagogisen osaamisen, 6) hyvinvointia vahvistavana osaamisen ja 7) esteettisen osaamisen näkökulmista.

Lisäksi tavoitteena on rakentaa tuleville kasvatusalan ja oppimisen asiantuntijoille vahva perusta osallistua oman alansa ammatilliseen ja tieteelliseen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutuksen aikana opiskelijoita tuetaan kohti:

 • eettisesti vastuullista koulutus- ja kasvatuskulttuuria
 • teorian ja käytännön vuoropuhelua sekä käytännöllisten toimintatapojen hallintaa
 • opettajuuden kokonaisvaltaisuutta
 • omaa toimintaansa kriittisesti analysoivaa, reflektoivaa ja perustelevaa sekä uudistavaa asiantuntijuutta
 • vuorovaikutuksen ilmiöiden hallintaa omassa elämässä ja tulevassa työtehtävässä
 • yksilön ja ryhmän hyvinvoinnin toimintatapojen tuntemista ja arvostamista
 • aktiivista osallistumista ja vaikuttamista.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 • osaa arvioida ymmärrystään opettajuuden ydinosaamisalueilla sekä asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita 
 • ymmärtää oppiaineiden, laaja-alaisen oppimisen ja opetuksen lähtökohtia sekä tavoitteita 
 • tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja 
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja, opetuskokonaisuuksia ja oppimisympäristöjä 
 • omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja monialaiseen yhteistyöhön 
 • kykenee kommunikoimaan ja opiskelemaan vieraalla kielellä 
 • tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia rakenteellisia ehtoja 
 • osaa hyödyntää tutkimustietoa osana ammatillista kehittymistään 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 • osaa arvioida ja vahvistaa asiantuntijuuttaan opettajuuden ydinosaamisalueilla 
 • on rakentanut omaa kasvatusfilosofiaansa 
 • pystyy jäsentämään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä integroiden erilaisia kokemuksellisia, tieteellisiä ja käytännöllisiä näkökulmia 
 • osaa tunnistaa, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta sekä itsenäisesti että työyhteisön jäsenenä 
 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan 
 • on hankkinut jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet. 

Sisältö

Tutkinto-ohjelmassa luokanopettajan opinnot johtavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Opinnot sisältävät kasvatustieteen opintoja (mm. opettajan pedagogiset opinnot harjoitteluineen), perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (ns. POM-opinnot), yleisopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää esimerkiksi sellaisia opintoja ja opintokokonaisuuksia, joiden myötä saat esimerkiksi aineenopettajan tai erityisopettajan/erityisluokanopettajan kelpoisuuden.

Opetuskielenä on pääosin suomi (joissakin opinnoissa myös englanti).

Luokanopettajan kandidaattiohjelma sisältää kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, yleisopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. 

Kandidaattiohjelman ajan opiskellaan pääosin kotiryhmissä, joihin jakaannutaan opintojen alussa. Jokaisella kotiryhmällä on oma profiilinsa, mikä näkyy opintojen painotuksissa. Esimerkiksi syksyllä 2020 opintonsa aloittaneille oli tarjolla 7 erilaista profiilien mukaista kotiryhmää (Lukuvuoden 2020–21 kotiryhmät).

Luokanopettajan maisteriohjelma sisältää kasvatustieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.