Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luokanopettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Luokanopettaja

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on seuraavien osaamisalueiden kehittyminen:

  1. Eettinen osaaminen: Opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan toimintaansa eettiseltä kannalta ja toimimaan ristiriitatilanteissa eettisten periaatteiden pohjalta.
  2. Intellektuaalinen osaaminen: Opiskelija perustaa toimintansa ja ammatillisen kehittymisensä tieteelliselle ajattelulle.
  3. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija haluaa ja kykenee toimimaan yhteistoiminnallisesti vuorovaikutustilanteissa ja ryhmissä. Opiskelija on kykenevä ja kiinnostunut kuuntelemaan toista ja kykenevä viestimään erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.
  4. Kulttuurinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija kykenee arvioimaan yhteisön arvoja ja toimintakäytänteitä ja osallistuu niiden kehittämiseen, esim. kykenee näkemään asioita toisin, arvioimaan ja muuttamaan niitä. Opiskelija tunnistaa koulua ja kasvatusta koskevia käytänteitä ja monikulttuurisuuden ilmentymiä.
  5. Pedagoginen osaaminen: Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, eriyttämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia oppimisprosesseja.
  6. Esteettinen osaaminen: Opiskelija ymmärtää ihmisen kehollisena olentona, jolla on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen moniaistiseen ympäristön kokemiseen. Hän pystyy luomaan välitöntä ja ennalta määrittelemätöntä aistimista merkitsevän esteettisen todellisuussuhteen ympäröivään maailmaan.

Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinnon (180op) opinnot muodostuvat pakollisista kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista, valinnaisista opintokokonaisuuksista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista (POM-opinnot).

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sisältävät perehtymistä pedagogisiin ilmiöihin erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista. Opintojen aikana tarkastellaan asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla sekä opitaan tunnistamaan kokemuksia, käsityksiä, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa.

Kasvatustieteen aineopinnot (38 op) pitävät sisällään henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettamista, oman pedagogisen osaamisen ja ymmärryksen arviointia, opetuskokonaisuuksien ja oppimisprosessien suunnittelua ja toteutusta. Opinnoissa kehitetään valmiuksia yksilön ja ryhmän kohtaamiseen sekä opetellaan pienimuotoisen tutkimuksen tekemistä ja raportointia.

Kasvatustieteen opinnoissa opintotapoina ovat tentit, luennot, oppimistehtävät sekä erilaiset läsnäoloa edellyttävät harjoitus-/demoryhmät. Ohjattu harjoittelu kuuluu olennaisena osana sekä perus- että aineopintoihin.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto

Maisteritutkinnossa (120 op) opiskellaan kasvatustieteen syventävät opinnot, valinnaisia opintokokonaisuuksia sekä viestintä- ja kieliopintoja. Kasvatustieteen opinnoissa opintotapoina ovat tentit, luennot, erilaiset harjoitus-/demoryhmät, oppimistehtävät ja ohjattu harjoittelu.

Kasvatustieteen syventävät opinnot (80op) täydentävät opiskelijan kasvatustieteellistä osaamista. Jokainen opiskelija rakentaa opintojen aikana johdonmukaisen oman kasvatusfilosofian ja oppii toimimaan itsenäisenä asiantuntijana. Opinnoissa harjoitellaan opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä itsenäisesti että työyhteisön jäsenenä. Jokainen perehtyy itse valitsemaansa kasvatukselliseen ilmiöön, syventää omaa asiantuntijuuttaan sekä tekee pro gradu -tutkielman.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Ammatiksi eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen

Tule opiskelijaksi Suomen Diakoniaopistoon! Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta valmistutaan joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Tutustu myös SDO:n muihin koulutuksiin!