Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso korkeakoulujen 1. yhteishaussa olevat yliopisto- ja AMK-tutkinnot! Hakuaika 5.–19.1.

Ohjausalan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Ohjausalan maisteriohjelma

Tavoite

Jyväskylän yliopiston ohjausalan maisterikoulutuksesta valmistuu aktiivisia ja monipuolisia tulevaisuuden tekijöitä ja asiantuntijoita ohjausalalle. Kaksivuotinen maisteriohjelma tuottaa opinto-ohjaajan ja opettajan kelpoisuuden (opettajan pedagogiset opinnot) sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Ohjausala ei kuitenkaan rajoitu vain koulumaailmaan vaan se ymmärretään laajasti sekä nuorten että aikuisten ohjauksena, jota voidaan tarjota koko elämänkaaren ajan opiskelun ja elämänsuunnittelun tukena.

Koulutuksemme tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä ohjaajan ydinosaamisalueilla. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden kehittymistä autonomisiksi, omaa ja muiden hyvinvointia arvostaviksi, eettisesti vastuullisiksi sekä omaa toimintaansa kriittisesti analysoiviksi ja uudistaviksi asiantuntijoiksi.

Ohjausalan maisteriohjelmassa on keskeisellä sijalla tutkivan työotteen omaksuminen ja syventäminen, reflektiivisen ja kriittisen ajattelun vahvistuminen sekä tutkimuksen perusteiden ja menetelmien opiskelu. Kasvatustieteen syventävät opinnot yhdessä pedagogisten opintojen kanssa luovat perustan käytännön ohjausosaamiselle sekä syventävät ohjausalan teoreettisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen ymmärtämistä. Koulutuksesta valmistuvilla ohjausalan osaajilla on vahvat valmiudet osallistua oman alansa ammatilliseen ja tieteelliseen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ohjausalan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia ohjausta tarvitsevien ihmisten hyväksi eettisesti kestävällä tavalla
  • osaa kehittää ohjausalan osaamistaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • tuntee ohjausalan teorioita ja osaa soveltaa niitä joustavasti erilaisissa ohjaustilanteissa
  • osaa hyödyntää ohjausalan osaamistaan erilaisissa ohjausalan toimintaympäristöissä
  • osaa arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta
  • osaa kehittää ja hyödyntää ohjauksen erilaisia yhteistyöverkostoja sekä toimia moniammatillisten ja monialaisten yhteistyöryhmien jäsenenä
  • tukea tarvitsevien ihmisten hyvää edistäen hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot.

Koulutuksen sisältö

Ohjausalan maisteriohjelma sisältää kasvatustieteen syventävät opinnot sekä vapaasti valittavia opintoja. Jos opiskelija ei ole aikaisemmin tehnyt opettajan pedagogisia opintoja (60 op), sisältyvät ne maisterin tutkinnon syventäviin ja vapaasti valittaviin opintoihin.

Ohjausalan maisteriohjelman koulutus koostuu monipuolisista ja monitieteisistä sisällöistä, joissa tarkastellaan eri näkökulmista ohjaajaksi kehittymistä, ohjauksen eri toimintaympäristöjä ja erilaisia lähestymistapoja ja -menetelmiä sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia lähtökohtia.

Maisteriohjelman koulutusta ohjaa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka perustana on oman elämän aikana eri yhteyksissä saadut kokemukset ja tiedot, sekä ohjaamista edistävä osaaminen. Koulutuksen pedagoginen toteutus perustuu kokemusten kautta oppimiseen, reflektiivisyyteen ja oman ohjaustyön kehittämiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Ohjaajaksi kasvaminen koulutuksen aikana on henkilökohtainen prosessi, jossa uusia näkökulmia antavat työssä oppimisen jaksot, yhdessä jakaminen ja tutkiminen erilaisissa oppimisryhmissä sekä ohjauksen teoriat. Tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle rakentuu omakohtainen, kriittisesti koeteltu perusta ohjaustyölle ja ohjaajan identiteetille.

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelujaksoina. Opinnot edellyttävät sitoutunutta työskentelyä etäopiskelujaksoina sekä aktiivista osallistumista syventävien opintojen ja pedagogisten opintojen lähiopetusjaksoille. Opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Ohjausalan maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.