Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Varhaiskasvatuksen opettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiskasvatuksen opettaja

Tavoite

Kandidaatin tutkinto
Opiskelija omaksuu varhaiskasvatustieteen filosofiset, psykologiset ja sosiologiset perusteet. Opiskelija tuntee pienten lasten kehityksen ja keskeiset oppimisteoriat sekä hallitsee kasvatukseen ja opetukseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee lapsuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat, varhaispedagogiikan keskeiset sisällöt sekä varhaiskasvatuksen keskeiset tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät. Opiskelija tuntee varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön ja ohjaavat asiakirjat. Opiskelijalla on työorganisaatioihin ja moniammatillisuuteen liittyvää osaamista. 

Opiskelija kehittää opetus- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän osaa jäsentää omia oppimis- ja tiedonkäsityksiään sekä laatia, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmia. Opiskelija osaa tukea lapsen yksilöllistä oppimista, kasvua ja kehitystä. Opiskelija oppii analysoimaan, argumentoimaan ja kriittisesti reflektoimaan omaa ja työyhteisönsä toimintaa sekä tuntee varhaiskasvatustyön laadunarvioinnin perusteet. Hän kehittää asiantuntijuuttaan tutkimustietoon ja arviointiin pohjautuen.

Opiskelijalla on tarvittavat työelämävalmiudet monialaisessa yhteistyössä ja erilaisissa työyhteisöissä toimimiseen. Opiskelijalla on virkamieheltä edellytettävä kielitaito ja varhaiskasvatusalan keskeisen käsitteistön tuntemus vieraalla kielellä.

Opetusharjoittelussa opiskelija yhdistää teorian ja käytännön ja saa kokemuksellista pohjaa jatkuvalle oppimiselleen ja ammatilliselle kasvulleen. Lähtökohtana on opiskelijan yksilöllinen kehittymis- ja oppimisprosessi, jota tukee opetusharjoittelun ohjaus. Harjoitteluissa opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatusprosessia yhteistyössä lapsen, perheen ja työyhteisönsä kanssa. Opiskelija oppii toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä osana laajempia yhteistyöverkostoja.

Maisterin tutkinto

Maisteriohjelman tavoitteena on antaa teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen toimia asiantuntijana varhaiskasvatusalan tutkimus-, arviointi- ja kehittämistehtävissä. Sen lisäksi koulutus syventää valmiuksia toimia pedagogisena johtajana sekä asiantuntijana alan opetus- ja koulutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opiskelija kehittää ongelmanratkaisutaitojaan, joita edellytetään tutkimus- ja kehittämistoiminnassa uusien tietojen ja menettelytapojen kehittämiseen. Opiskelija syventää kriittistä ajatteluaan ja hallitsee oman alansa tieteellisen viestinnän. Opiskelija osaa johtaa, arvioida ja kehittää varhaiskasvatustyötä monimuotoisissa ja ennakoimattomissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet osallistua oman alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun, kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Opiskelijan toiminnan lähtökohtana on eettisesti tietoinen toimintatapa ja jatkuva asiantuntijuuden kehittäminen yhteisöissä.

Koulutuksen sisältö

Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma

Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelijat perehtyvät monipuolisesti varhaiskasvatusalaan ja saavat edellytykset seurata varhaiskasvatustieteen kehitystä ja tutkimusta. Koulutus luo valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn sekä edellytykset soveltaa hankittua tietoa työelämässä. 

Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmaan sisältyy kasvatustieteen perusopinnot (25 op), varhaiskasvatustieteen aineopinnot (50 op), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot (60 op) sekä muita opintoja (45 op). Varhaiskasvatustieteen aineopintoihin sisältyy 15 op kasvatustieteellistä asiantuntijuutta kehittävää ohjattua harjoittelua. 

Opiskelija saa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Opinnot antavat teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä muilla varhaiskasvatuksen aloilla.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Maisteriopinnoissa suoritetaan varhaiskasvatustieteen syventävät opinnot, jotka ryhmittyvät varhaiskasvatuksen sisältöopinnoiksi, varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventäväksi harjoitteluksi, tutkimusmenetelmäopinnoiksi ja tutkielmaopinnoiksi. Syventävien opintojen laajuus on 80 opintopistettä ja opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma. Opiskelija voi suorittaa varhaiskasvatustieteen syventävät opinnot siten, että hän saattaa loppuun kasvatustieteen kandidaattiopinnoissa aloitetut opettajan pedagogiset opinnot. Maisterin tutkintoon sisältyy 35 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua aineopintokokonaisuudesta, perusopintokokonaisuudesta tai muista yliopistollisista opintojaksoista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Varhaiskasvatuksen opettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.