Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kirjallisuustieteet

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Kirjallisuustieteet

Tavoite

Kirjallisuustieteet

Kirjallisuustieteiden opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Opiskelun päämääränä on saavuttaa hyvä kaunokirjallisten tekstien analyysitaito sekä vankka kirjallisuushistorian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen tuntemus. Tavoitteena on kouluttaa kriittisiä, laajasti kirjallisuuden kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurielämän moninaisilla kentillä. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen syksyn aikana pääaineekseen joko kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen.

Kotimainen kirjallisuus

Kotimaisen kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähestymistapoihin sekä suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. Opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan kriittisesti sekä kirjallisuutta että kirjallisuudentutkimuksen tapaa tuottaa tietoa. Lisäksi opiskelija saa valmiudet omatoimiseen tiedonhankintaan, itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja uuden tiedon kriittiseen tuottamiseen.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Yleinen kirjallisuustiede

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ajattelun, historiallisen tiedon ja tekstianalyyttisten taitojen avulla ymmärtämään kirjallisuuden toimintatapoja sekä sen ilmentämiä historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoja. Tarkasteltava kirjallisuuden alue käsittää maailmankirjallisuuden moninaisen kirjon, vaikka keskiössä onkin usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus.

Tavoitteena on kyky analysoida proosaa, draamaa, lyriikkaa ja muita tekstilajeja tarkasti ja kriittisesti sekä monipuolinen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen tuntemus. Opinnot avaavat näköalaa länsimaisen kulttuurin tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Koulutuksen sisältö

Kotimainen kirjallisuus

Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa opiskelijat syventyvät suomalaiseen kirjallisuuteen sen kaikessa moneudessa historiasta nykyisyyteen. Opinnoissa paneudutaan kirjallisuusinstituutioiden toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen, joka muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Opintojaksoissa kotimaiset aineistot sekä kansainväliset käsitteet ja kirjallisuuden virtaukset kohtaavat toisensa.  

Perusopinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Aineopinnoissa perehdytään suomalaisen kirjallisuushistorian keskeisiin piirteisiin keskiajalta 2000-luvulle saakka sekä teoksiin, jotka ovat ilmestyneet 1800-luvulta tähän päivään asti ulottuvalla ajanjaksolla. Lisäksi kartoitetaan maailmankirjallisuuden historian pääpiirteitä ja opiskellaan kirjallisuudentutkimuksen erityisalueita.

Maisterivaiheen opinnoissa syvennetään entisestään kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian ja erityisalojen tuntemusta. Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Pro gradu -tutkielma antaa valmiudet tuottaa uutta tieteellistä tietoa.

Yleinen kirjallisuustiede

Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla sekä itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnoissa opiskelija tutustuu länsimaisen kirjallisuuden historiaan, sen merkkiteoksiin ja kirjallisuudentutkimuksen eri suuntauksiin. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy estetiikkaan ja yleiseen taideteoriaan sekä oppii ymmärtämään kirjallisuudentutkimuksen eri tutkimussuuntausten toimintatavan ja niiden historialliset edellytykset. Hän syventää kirjallisuushistorian tietämystään perehtymällä lähemmin jonkin kielialueen ja aikakauden kirjallisuuteen ja oppii asettamaan kirjallisuustieteellisiä kysymyksiä sekä etsimään niihin perusteltuja vastauksia suppean tutkielman muodossa.

Yleisen kirjallisuustieteen syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystä sekä saavuttaa taso, jolla opiskelija kykenee kirjallisuuden ilmiöiden itsenäiseen tieteelliseen tarkasteluun.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Kirjallisuustieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.