Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kulttuurien tutkimus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että erilaisina ilmiöinä. Ohjelma kattaa ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.

Tutustut kulttuuriin ja taiteeseen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä näiden tuloksena muodostuneina aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Näitä ovat esimerkiksi sadut ja magia, kolonialismi, nykytaide, kaupunkitila sekä uusmedia.

Ohjelman sisällä voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista. Nämä ovat arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede, taidehistoria, Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-idän tutkimus sekä alue- ja kulttuurintutkimus. Alue- ja kulttuurintutkimukseen kuuluvat eurooppalaisten alueiden ja kulttuurien tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus ja Pohjoismaiden tutkimus. Antiikin kulttuuria voit opiskella valinnaisena kokonaisuutena.

Sinulla on mahdollisuus perehtyä kiinnostuksesi mukaan kulttuurien kohtaamiseen, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, uskonnollisiin ilmiöihin sekä perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin. Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, materiaaliseen ja visuaaliseen kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit analysoimaan ihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia sekä tuntemaan monipuolisesti näistä kertovia aineistoja ja analyysimenetelmiä. Monitieteisten menetelmien hallinnan myötä kykenet tuottamaan uutta tietoa eri ympäristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja niiden näkyvistä muodoista sekä suunnittelemaan näihin liittyviä tulevaisuuden uusia avauksia. Humanistista sivistystä tarjoavat opintosi tukevat työskentelyä yhteiskunnassa, jossa kulttuurien kohtaaminen on merkittävä osa sekä maailmanpolitiikkaa että arkea.

Valmistut työtehtäviin, joissa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen, arvioiminen ja välittäminen on keskeistä. Opintojesi painotuksen mukaisesti saat valmiudet muun muassa työskentelyyn museo-, taide- ja kulttuurihallinnon sekä uskonto- ja kulttuurikasvatuksen aloilla, kulttuurialan yrittäjänä, kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä muistiorganisaatioissa ja erilaisissa kulttuuriperintöprojekteissa.

Voit jatkaa opintoja eri maisteriohjelmissa. Monipuoliset opintosuunnat antavat mahdollisuuden sekä yksilöllisten opintopolkujen seuraamiseen että jatko-opintoihin valmistavaan riittävään erikoistumiseen.

Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä erilaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut kahden tai kolmen tieteenalan tarjoamiin erityiskysymyksiin.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista. Perusopinnoissa muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin aineistoihin ja menetelmiin. Näitä ovat esimerkiksi kerronnan analyysi, etnografia ja media-analyysi.

Aineopinnot muodostuvat tieteenalakohtaisista opinnoista, joissa syvennät osaamistasi, sovellat teoreettista osaamistasi sekä harjaannut analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opit itse havainnoimaan tutkittavia asioita ja kohteita, perehdyt eri lähdeaineistoihin ja tutustut kenttätyömenetelmiin. Omaksut tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston muodostamisesta sen analyysiin erityisesti tutkielmavaiheessa.

Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä projektinhallintaa ja viestintää eri muodoissa. Näiden taitojen opettelu on nivottu osaksi ohjelman sisällöllisiä opintojaksoja. Kulttuurien tutkimuksen opetuksessa korostuu monitieteisyys, keskustelevuus, ryhmätyöskentely ja erilaiset omaa oppimista tukevat oppimisympäristöt.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kulttuurien tutkimus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.