🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Sosiaalitieteet

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaalitieteet

 • Kiinnostaako sinua vuorovaikutus, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja yhteiskuntaan ja miten toiset ihmiset ja yhteiskunnat vaikuttavat heihin?
 • Pohditko tasa-arvoon, eriarvoisuuteen, osallistumiseen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä?
 • Onko meillä kaikilla samanlaiset mahdollisuudet tavoitella unelmia ja päämääriä taustastamme riippumatta ja miten voimme yhdessä rakentaa yhteiskuntamme kestävällä tavalla?
 • Minkälaisista toimijoista, ryhmistä ja rakenteista yhteiskunta koostuu? 

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää. Sosiaalitieteilijä tekee yhteiskunnallisia ilmiöitä näkyväksi ja tutkii niiden suhteita tilastollisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien avulla.  

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen eri tasoilla: yksilöistä ja ryhmistä aina koko yhteiskuntaan. 

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa monipuolisia sosiaalitieteilijöitä, asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan syventämään tieteenalakohtaista erityisosaamistasi. Voit myös hakea maisterioptiona jonkin toisen tieteenalan opintosuuntaan tai kriminologian, väestötieteen tai kulutustutkimuksen kulutus yhteiskunnassa -opintosuuntiin tai muihin maisteriohjelmiin yliopistolla tai siirtyä työelämään. Pystyt toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti moniammatillisessa yhteistyössä. 

Valmistuttuasi: 

 • Tunnet sosiaalitieteiden keskeiset yhteiset ja tieteenalojen erityiset teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat 
 • Sinulla on perusvalmiudet analyyttiseen ajatteluun, kriittiseen kysymyksenasetteluun, yhteiskunnallisten kysymysten eettiseen arviointiin ja ratkaisujen kehittämiseen 
 • Osaat käyttää sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä 
 • Osaat asiantuntijatyön perustaidot, kuten kyvyn argumentoida, etsiä ja arvioida ja soveltaa tietoa ja tehdä selvityksiä 
 • Sinulla on laaja-alainen sosiaalitieteellinen sivistys ja perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa niin Suomessa kuin ulkomailla 

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaalitieteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan sekä sosiaalitieteiden yhteisiin käytäntöihin. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa.  Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana tutustut sosiaalitieteissä käytettäviin tilastollisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. 

Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä, muiden kuin sosiaalityön opintosuunnan opiskelijoiden osalta. Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa: 

 • Sosiaalipsykologiassa ovat keskeisiä seuraavat tutkimusalueet: ryhmien väliset suhteet, sosiaalinen moninaisuus ja identiteetti, johtaminen ja ryhmäprosessit organisaatioissa, arkitieto- ja ajattelu, toimijuus ja yrittäjyys, sekä asenteet, motivaatio ja käyttäytymisen muutos. Monia tutkimuksia yhdistää kiinnostus ihmisten hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Tutkimus on yhä useammin kansainvälisesti vertailevaa.  
 • Sosiaalityön tutkimuksessa keskeistä on tarkastella ihmisten hyvinvointia, suhdetta yhteiskuntaan ja hyvinvointivaltioon ja sen palvelujärjestelmään sekä etsiä keinoja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Tutkimusaiheet edustavat laajasti muun muassa sosiaalityön ammattikäytäntöjen ja palvelujen, köyhyyden, syrjäytymisen, eri ikävaiheiden ja elämäntilanteiden kuten siirtolaisuuden sekä erilaisten vähemmistö- ja sukupuolikysymysten tutkimusta. 
 • Sosiologian tarkastelukohteet vaihtelevat globalisaatiosta ja kokonaisista yhteiskunnista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Tutkittavina ovat yhteiskunnan rakenne ja sen muutos, instituutiot, organisaatiot ja yhteisöt, sosiaalinen toiminta ja sosiaaliset verkostot sekä ihmisten arvot, asenteet ja puhetavat. 
 • Yhteiskuntapolitiikan opinnoissa tarkastellaan alan ydinkysymyksiä: köyhyyttä, syrjäytymistä, hyvinvointia ja eriarvoisuutta. Opintosuunnan erityisaloja ovat sosiaalipolitiikka, vammaistutkimus, vanhenemisen tutkimus, ympäristöpolitiikka sekä kaupunkitutkimus. Ajankohtaisia tutkimuskohteita ovat mm. terveyserot, digisyrjäytyminen ja ilmastonmuutokseen vastaaminen.

Opintojen aikana muodostat tieteelliseen tietoon perustuvan käsityksen sosiaalisista ilmiöistä ja niiden tutkimisesta. Opit käyttämään aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa. 

Pystyt lukemaan tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja arvioimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä niiden taustoja ja vaikutuksia. Uskallat ja osaat ottaa harkitusti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pystyt hyödyntämään ja tarjoamaan oman erityisosaamisesi ajankohtaisten haasteiden ratkaisuihin niin arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Osa opintojaksoista on englanniksi. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Tutkintonimike valmistuttuasi on Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Uramahdollisuudet

Sosiaalitieteiden kandiohjelman koulutuksen saaneet voivat hakeutua työelämässä monenlaisiin tehtäviin niin valtiolle, kuntiin, järjestöihin ja yrityksiin kuin ryhtyä yrittäjiksi. Jo alempi korkeakoulututkinto avaa mahdollisuuden hakeutua työelämään niin Suomessa kuin ulkomailla, vaikka monet jatkavatkin opintojaan suorittamalla maisterin tutkinnon.

Siinä missä kanditutkinto antaa hyvän mahdollisuuden sivistyä laajasti sosiaalitieteistä, oppia pohtimaan yhteiskunnallisia kysymyksiä ja etsimään ratkaisuja niihin, maisteritutkinto antaa myös mahdollisuuden erikoistua tietyn tieteenalan tarjoamiin välineisiin ymmärtää ja puuttua yhteiskunnallisiin tilanteisiin. 

Sosiaalitieteistä valmistuneet saavat koulutuksen myötä työelämässä paljon kaivattuja valmiuksia toimia hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoina ja edistäjinä organisaatioissa, järjestötoiminnassa ja yrityksissä. Sosiaalipsykologit työskentelevät erityisesti vuorovaikutuksen asiantuntijoina oppilaitoksissa, järjestöissä, julkisella sektorilla sekä yritysten kehitys- ja HR-tehtävissä. Yhteiskuntapoliitikot työskentelevät erityisesti valtion ja kuntien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja terveyshallinnossa ja ympäristösektorilla. Sosiologit työllistyvät moniin erilaisiin tutkimus-, selvitys- ja asiantuntijatehtäviin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Sosiaalityön opintosuunnasta saa suoraan opinto-oikeuden sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalityön opintosuuntaan, josta maisteriksi valmistuminen antaa mahdollisuuden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattioikeuksista löydät Valviran sivuilta.

Pätevyys

Tutkinto tuottaa kaikille kelpoisuuden laajaan valikoimaan eri tehtäviä, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (ks. yllä uramahdollisuudet).  Näitä tehtäviä on julkisella sektorilla, yrityksissä ja järjestöissä. Kussakin tehtävässä voidaan vaatia tutkinnon ohella erikseen määriteltyjä valmiuksia. Tutkinto antaa myös valmiuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin. 

Sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuunnat

Sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuunnista valmistuvalle tutkinnon suorittaminen antaa myös mahdollisuuden yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyteen. Yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden voit saada suorittamalla VTM-tutkinnon ko. opintosuunnassa määritellyillä opinnoilla. Sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa yhteiskuntaopin aineenopettajan opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat VTK-tutkinnon joko sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan opintosuunnassa ja jotka ovat kandiopintojen aikana saaneet oikeuden opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu