Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Tavoite

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Maisteriopinnoissa erikoistutaan yhteen näistä neljästä tieteenalasta. Ohjelman eri tieteenaloille ominaisten ja yhteisten lähestymistapojen avulla tarkastellaan yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia sekä eroja ja yhtäläisyyksiä eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa syvennytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen, miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksiään vaikuttaa niihin. Opinnot kehittävät monipuolista asiantuntemusta ja taitoa tuottaa ja soveltaa tutkimustietoa.

Antropologia tutkii sosiaalisten suhteiden ja kulttuurin monimuotoisuutta eri puolilla maailmaa.  Tarkasteluun tulevat ihmisten elämän edellytysten ja muotojen monet eri puolet: poliittiset, henkiset, taloudelliset, aineelliset, moraaliset, tiedolliset ja ympäristöön liittyvät. Antropologia luo uutta tietoa vertailevan lähestymistavan ja perusteellisen etnografisen tutkimuksen avulla.

Kehitysmaatutkimus tarkastelee kehityskysymyksiä, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja sosiaalisia, poliittisia, kulttuurisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä muutoksia erityisesti globaalissa etelässä. Se analysoi myös globaalin etelän ja pohjoisen välisiä muuttuvia suhteita. Kehitysmaatutkimuksen näkökulma on monitieteinen ja monia eri toimijoita ja yhteiskunnallisia tasoja painottava.

Poliittinen historia käsittelee yhteiskunnallisen muutoksen poliittista dynamiikkaa laajasta historiallis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Se ulottuu valtiosta kansalaisyhteiskuntaan, mediaan ja erilaisiin poliittisiin liikkeisiin ja aatteisiin sekä valtioidenvälisistä suhteista, sodista ja diplomatiasta globalisaatioon, Euroopan integraatioon ja ylikansallisiin poliittisiin toimijoihin.

Talous- ja sosiaalihistoria tarkastelee elinolojen ja elämäntapojen muotoutumista osana yhteiskunnan muuttuvia rakenteita. Se tutkii sitä, miten taloudellinen kehitys ja kriisit ovat tuottaneet hyvinvointia ja eriarvoisuutta, ja miten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia on pyritty ratkomaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa hyödynnetään monipuolisesti ja luovasti erilaisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja.

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijana opit analysoimaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit käsittelemään kriittisesti laajoja tietokokonaisuuksia, kokoamaan ja erittelemään erilaisia tutkimusaineistoja, tuottamaan tietoa yhteiskunnallisista muutoksista ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.  

Ohjelma tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät tutkijoina, toimittajina, konsultteina sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Koulutuksen sisältö

Maisterivaiheen opinnoissa syvennyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina ja eri paikoissa. Pystyt arvioimaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta, yhteiskunnallista eriarvoisuutta sekä paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia kytkentöjä.

Maisteriopinnoissa kehitetään laaja-alaista akateemista asiantuntemusta, perehdytään syvällisesti yhteen koulutusohjelman tieteenalaan ja opiskellaan yhteiskunnallisen muutoksen erityiskysymyksiä. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet.

Maisterivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa:

  • luentokurssit
  • seminaarit ja pienryhmäopetus
  • kuulustelut
  • esseetehtävät
  • ryhmätyöt ja esitelmät
  • oppimispäiväkirjat
  • pro gradu -tutkielma
  • kenttätyö ja opiskelu ulkomailla

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Opiskele yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä aineita sekä kieli- ja viestintäopintoja!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: