Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
Kandiohjelmat

Farmaseutti

Farmaseutin koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut terveydestä, lääkkeistä ja ihmisten hyvinvoinnista. Tämänhetkinen työllisyystilanne on hyvä ja voit työllistyä monille sektoreille, esimerkiksi avohuollon apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja tukkukauppaan, viranomaistehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Työskentely farmaseuttina edellyttää mm. hyvää luetun ymmärtämiskykyä, peruslaskutaitoa, tarkkuutta, keskittymiskykyä, paineensietokykyä, vastuullisuutta, vahvaa eettisyyttä, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä halua oman osaamisen kehittämiseen.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä lääkkeiden ja lääkealan asiantuntija, joka osaa:
• toimia farmaseuttisissa tehtävissä lääkehuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla
• tehdä säädöksiin, tutkimustietoon, hoitosuosituksiin ja ammattietiikkaan perustuvia ratkaisuja
• edistää terveyttä ja lääkkeiden rationaalista käyttöä
• valmistaa laatuvaatimukset täyttäviä lääkevalmisteita
• varmistaa lääkitysturvallisuuden lääkkeitä toimitettaessa
• toimia ja viestiä asiakkaiden kanssa ja moniammatillisissa ympäristöissä
• ylläpitää osaamistaan sekä kehittää ja tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan

Koulutuksen aikana saavutat lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuuden.

Farmaseutin tutkinnon suorittaneella on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Keväällä 2022 farmaseuttiopintoihin avataan ns. avoimen yliopiston väylä, jossa valitaan farmaseutin koulutusohjelmaan 10 opiskelijaa. Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston farmasian perusopinnot (25 op) sekä määrätyt Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ihmisen biologian opinnot (yht. 16 op).

Farmaseutin tutkinto koostuu neljästä osaamiskokonaisuudesta, joita ovat farmaseutti terveydenhuollossa, molekyylistä lääkevalmisteeksi, lääkehoidot ja niiden arviointi sekä tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot. 

Farmaseutti terveydenhuollossa -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan, opiskelija osaa:
• selittää eri toimijoiden ydintehtävät ja roolit lääkehuollossa
• noudattaa työskentelyssään säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä soveltaa ammattietiikkaa
• toimia farmaseuttisissa tehtävissä vastuullisesti ja oman ammattiroolinsa mukaisesti
• toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa sektorinsa ja yksikkönsä asiantuntijana

Molekyylistä lääkevalmisteeksi -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan, opiskelija osaa:
• perustella kemiallisen rakenteen vaikutus lääkeaineen tehoon ja turvallisuuteen
• selittää lääkkeiden elinkaaren vaiheet ja niiden merkitys lääkevalmisteen tehon ja turvallisuuden kannalta
• käyttää lääkkeiden kehityksessä, valmistuksessa ja laadunvalvonnassa tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja toimintatapoja
• määritellä lääkemuotojen erot, niiden soveltuvuus eri antoreiteille ja selittää niiden oikea käyttö ja säilytys

Lääkehoidot ja niiden arviointi -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan, opiskelija osaa:
• arvioida lääkehoidon tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta
• tunnistaa ja ratkaista lääkehoitoon liittyviä ongelmia
• tukea ja seurata lääkehoidon toteutumista
• antaa yksilöllistä terveys- ja lääkeneuvontaa
• tehdä lääkityksen tarkistuksen ja lääkehoidon arvioinnin
• toimia farmasian asiantuntijana moniammatillisessa hoitotiimissä

Tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan, opiskelija osaa:
• etsiä, arvioida ja soveltaa tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
• valita ja käyttää farmaseuttisissa tehtävissä tarvittavia ohjelmistoja ja tietokantoja
• kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä alan käytäntöjä noudattaen
• viestiä suullisesti, kirjallisesti ja verkossa kohderyhmä huomioiden
• käyttää suomen, ruotsin ja englannin kieltä työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
• arvioida ja kehittää omaa osaamistaan

Tutkintoon kuuluu pakollinen opetusapteekkiharjoittelu (30 op). Opetusapteekkiharjoittelu tukee farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Harjoittelu suoritetaan yleensä kahdessa kolmen kuukauden pituisessa jaksossa. Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta on suoritettava avohuollon apteekissa kotimaassa ja korkeintaan kolme kuukautta voi harjoitella sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Valinnaisilla opinnoilla (15 op) voit syventää osaamistasi sinua kiinnostavista aihepiireistä. Voit valita opintoja farmasian laitoksen omista, terveystieteiden tiedekunnan ja soveltuvasti myös muiden alojen, kuten kauppatieteiden, opintojaksoista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Farmaseutti ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.