Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Joensuu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Psykologia

Tavoite

Psykologina toimit ja autat ihmisiä elämän ytimessä. Psykologian opiskelu valmistaa arvostettuun ja haastavaan ammattiin, jonka työllistymistilanne on hyvä.

Psykologian opinnoissa painottuvat elämänkulku, koulutettavuus, interventiot, perheet ja parisuhteet, työelämä, sosiaaliset erot sekä sivuaineena oikeuspsykologia. Opetuksellamme ja tutkimuksellamme on oma ainutlaatuinen leimansa: ihmisen kehitystä, elämänkulkua, terveyttä ja mielenterveyttä ja muita psykologisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisissa, kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa yhteyksissään. Opiskeluilmapiiri on kannustava.

Opinnot koostuvat luennoista, käytännönläheisistä harjoituksista, ryhmätyöskentelystä, vierailuista ja psykologiharjoittelusta.

Psykologian kandidaatin tutkinnon (180 op) tavoitteet

Psykologian perus- ja aineopintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelijoilla on perustiedot psykologiasta asiantuntija-ammattina ja tieteenalana. Hänellä on valmiudet ja kiinnostus psykologian alan kehityksen seuraamiseen sekä alan tieteellisiin ajattelu- ja työskentelytapoihin.

Psykologian maisterin tutkinnon (150 op) tavoitteet

Psykologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sekä uuden psykologisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen että psykologisen tiedon soveltamiseen käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija tuntee psykologisen arvioinnin perusteet ja on tietoinen psykologisen tiedon tuottamisen ja soveltamisen liittyvistä eettisistä periaatteista. Hän tuntee ammattia ohjaavan lainsäädännön ja laillistetun ammatin vaatimukset. Hänellä on valmius ammatilliseen itsearviointiin ja ammatillisten taitojen persoonalliseen kehittämiseen. Hänellä on pätevyys toimia psykologin ammatissa terveydenhuollon ammattilaisena.

Koulutuksen sisältö

Opetuksella ja tutkimuksella on oma ainutlaatuinen leimansa: ihmisen kehitystä, elämänkulkua, terveyttä ja mielenterveyttä ja muita psykologisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisissa, kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa yhteyksissään. Myös oikeuspsykologiaa on mahdollisuus lukea sivuaineena. Yksikössä on kannustava opiskeluilmapiiri ja opetus on korkeatasoista. Opinnot koostuvat luennoista, käytännönläheisistä harjoituksista, ryhmätyöskentelystä, vierailuista ja psykologiharjoittelusta. Opetuksessa korostuu vuorovaikutteisuus.

Psykologian kandidaatin tutkintoa varten suoritetaan pääaineopintoina perus- ja aineopinnot (25+74/75 op). Aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma (10 op). Valtakunnallisesti toteutetuissa perusopinnoissa perehdytään psykologian peruskategorioihin ja tavallisimpiin tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa tutustutaan psykologian eri sovellusalueisiin ja ammattikenttään, syvennetään tutkimusmenetelmien tuntemusta sekä perehdytään psykologian historiaan. Lisäksi opiskelija syventää tietojaan kehityksestä ja persoonallisuudesta elämänkulussa ja sosiaalisissa konteksteissaan. Sivuaineopintoina suoritetaan perusopintokokonaisuus (väh. 25 op) kahdessa aineessa tai aineopintokokonaisuus (väh. 50 op) yhdessä aineessa. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 13 op. Muut opinnot (18 tai 19 op) sisältävät opintojen suunnittelun lisäksi filosofian, tutkimusmenetelmien ja yhteiskunta- tai kulttuuritieteiden opintoja.

Psykologian maisterin tutkintoa varten suoritetaan syventävät opinnot 150 op. Syventävät opinnot muodostuvat teoriaopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, tieteellisestä tutkimuksesta sekä ammatillisten taitojen harjoituskursseista ja harjoittelusta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit

Psykologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.