Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriohjelmat

Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Tilastotiede kehittää menetelmiä havaintoaineistoihin liittyvän informaation tiivistämiseksi ja ilmiöiden epävarmuuden eli satunnaisuuden matemaattiseen hallintaan. Tilastotieteeseen kuuluu olennaisena osana tutkimusasetelmien optimaalinen suunnittelu ja edustavien aineistojen otantamenetelmien kehittäminen. Havaintoaineistojen puutteellisuutta voidaan myös korjata tilastomatemaattisin menetelmin. Tilastollinen päättely tarkoittaa tilastollisiin malleihin liittyvien tuntemattomien tunnuslukujen estimointia ja tulosten luotettavuuden arviointia.

Luonteenomainen piirre tilastotieteelle oppiaineena on sen jakautuminen kolmeen osaan: tilastotieteen yleiseen teoriaan, tilastollisen mallinnuksen menetelmiin sekä laskennalliseen tilastotieteeseen. Teoriaosassa esitetään yleiset käsitteet, päättelymenetelmät ja perustulokset. Teoriaosan opetukselle on ominaista, että varhaisemmassa vaiheessa esitetyt asiat voidaan nähdä myöhemmin yleisen teorian erikoistapauksina. Tilastollisen mallinnuksen menetelmiä tarkastellaan eri käytännön tilanteiden valossa. Menetelmien esittelyssä lähdetään yksinkertaisiin tilanteisiin soveltuvista menetelmistä päätyen lopulta verraten monimutkaisiin ja yleisiin tilanteisiin sopiviin menetelmiin. Laskennallinen tilastotiede tutkii algoritmeja, joiden avulla tilastollisia aineistoja voidaan käytännössä analysoida ohjelmallisesti.

Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saa perusteelliset tiedot tilastotieteen käsitteistöstä ja teorioista niin, että hän kykenee itsenäiseen tilastollisten analyysien tekemiseen ja tulosten tulkintaan sekä tarvittaessa perusmenetelmien muuntamiseen ongelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Tilastotiede kuuluu matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen sekä jossain määrin myös filosofian kanssa yleisiin menetelmätieteisiin. Tilastotieteen käsitteet ja lait tarjoavat teoreettiset välineet päätelmien tekoon sellaisista ilmiöistä, joihin liittyy syystä tai toisesta epävarmuutta. Vaikka tilastotieteen teoreettinen perusta liittyy vahvasti matematiikkaan ja erityisesti todennäköisyyslaskentaan, ovat tilastollisen päättelyn teorian eri lähestymistavat kehittyneet vuorovaikutuksessa soveltavien tieteiden kanssa.

Tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa kaikilla on pääaineena tilastotiede. Opiskelija voi kurssivalintojen kautta määritellä suuntautumistaan aikasarja-analyysin ja ekonometrian tilastollisiin menetelmiin, bio- ja lääketieteiden tilastollisiin menetelmiin, sosiaali- ja käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin tai tilastotieteen teoriaan. Tilastotieteen sovelluksista kiinnostunutta opiskelijaa kannustetaankin perehtymään valinnaisiin kursseihin oman kiinnostuksensa perusteella ja näistä kannattaa keskustella myös maisterivaiheen opettajatuutorin kanssa.

Tieteellisten valmiuksien lisäksi tutkinto antaa työelämätaitoja, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.