Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Filosofia

Tavoite

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla? Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä.

Filosofian kandiopinnoissa annetaan vahva pohja filosofian ydinaiheista, joista on myöhemmin helppo jatkaa mihin tahansa filosofian erityiskysymyksiin. Niiden tarkoitus on antaa myös riittävät valmiudet jatkaa opintoja missä tahansa maailman johtavilla filosofian laitoksilla.

Filosofian opinnot antavat aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. Samalla ne kehittävät kriittisen ajattelun taitoja, jotka auttavat muotoilemaan ongelmia ja arvioimaan kriittisesti mahdollisia ratkaisuja. Opit myös ilmaisemaan itseäsi niin puheessa kuin kirjoituksessa selvästi ja ytimekkäästi, ja kommunikoimaan ymmärrettävästi ja monipuolisesti. Filosofisesta sivistyksestä ja siihen liittyvistä analyyttisistä ja argumentatiivisista taidoista on hyötyä monilla kulttuurin ja toiminnan alueilla. Filosofeja toimii esimerkiksi opettajana ja tutkijana sekä erilaisissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, mutta myös politiikassa, viestinnässä ja yritysmaailmassa.

Koulutuksen sisältö

Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä, hyvä ja paha.

Suomessa filosofia on perinteisesti jaettu teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan ja koulutuksen sisältöä kuvataan alla tämän jaottelun avulla. Filosofian koulutusohjelma kattaa kaikki keskeiset filosofian osa-alueet. Jos olet kiinnostunut erityisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja haluat valtiotieteen kandidaatin tutkinnon, sinun kannattaa valita käytännöllisen filosofian opintosuunta tai filosofin (ruots.) opintosuunta soveltuvin osin. Muissa tapauksissa sinun kannattaa suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto.
Tieteenfilosofiaa tutkitaan tällä hetkellä sekä käytännöllisessä että teoreettisessa filosofiassa, mutta yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikkö pitää tieteenfilosofian painopisteen yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa

Teoreettinen filosofia tutkii niitä perinteisiä filosofian ydinkysymyksiä, jotka koskevat todellisuuden rakennetta, tiedon luonnetta ja mahdollisuutta, kielen ja mielen suhdetta todellisuuteen ja pätevän päättelyn sääntöjä.

Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat logiikka, metafysiikka, tieto-oppi, filosofian historia, tieteenfilosofia, kielifilosofia ja mielenfilosofia. Metafysiikka tarkastelee olevaisen perimmäistä luonnetta. Tieto-oppi tutkii yleisesti tiedon ja uskomusten oikeutuksen tai rationaalisuuden ehtoja. Filosofian historia tutkii teoreettisen ja käytännöllisen filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan.

Tieteenfilosofian kohteena on erityisesti tieteellinen tieto, päättely ja selittäminen. Logiikka tutkii muodollisesti pätevän päättelyn sääntöjä, formaalikieliä sekä loogisen käsiteanalyysin filosofisia sovelluksia. Kielifilosofia tutkii etenkin kielen ja todellisuuden välistä suhdetta sekä kielellisen merkityksen ja kielenkäytön luonnetta, ja mielenfilosofia mielentilojen ja -tapahtumien luonnetta sekä niiden suhdetta aivoihin ja todellisuuteen.

Moraali- ja yhteiskuntafilosofiassa tutkitaan moraalin ja yhteiskunnan käsitteellisiä perusteita. Opinnoissa perehdytään normeihin, arvoihin ja ideologioihin liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten erilaisia normatiivisia väitteitä voidaan perustella. Oikeusfilosofia, historian filosofia ja aatetutkimus ovat perinteisiä käytännöllisen filosofian alueita, joilla on läheinen yhteys moraali- ja yhteiskuntafilosofiaan. Soveltavassa etiikassa tarkastellaan puolestaan konkreettisia moraalisia pulmatilanteita normatiivisen etiikan teorioiden valossa.

Yhteiskuntatieteiden filosofiassa tutkitaan käsitteen- ja teorianmuodostuksen periaatteita sekä niiden tieto-opillisia ja loogisia perusteita. Lisäksi tarkastellaan yhteiskuntatieteiden luonnetta ja kehitystä, niiden käyttämiä matemaattis-loogisia erityismenetelmiä sekä yhteiskuntatieteiden suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Filosofi (ruots.) opintosuunta tarjoa em. alojen lisäksi mahdollisuuden perehtyä  valistuksen ongelmaan ja filosofiseen aikalaiskritiikkiin sekä siihen sokraattiseen  filosofiseen perinteeseen, jossa tiedon, olemisen ja moraalin perustavat kysymykset nähdään käsitteellisesti erottamattomiksi.

Opiskelu koostuu luentoihin ja seminaareihin osallistumisesta, kirjatenttien ja luentokuulustelujen suorittamisesta, esseiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja lyhyiden esitelmien pitämisestä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden / valtiotieteiden kandidaatti ja filosofian / valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Filosofia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: