Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandiohjelmat

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Tavoite

Oletko kiinnostunut maailmasta, politiikasta, sosiaalisesta toiminnasta, kansalaisuudesta, todellisuuden ja ajattelun luonteesta? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä sosiaalinen ja poliittinen maailma on muotoutunut? Entä miten niitä pidetään yllä ja kehitetään tiedon avulla? Kuinka tuo tieto on rakentunut? Pohditko olemisen ja olemassaolon kysymyksiä tai hyvän, pahan, oikean ja väärän ongelmia? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Opinnot auttavat ymmärtämään kriittisesti ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot tarjoavat laaja-alaiset tiedot filosofiasta, politiikasta, yhteiskuntatieteiden teorioista, metodologisesta ajattelusta ja tutkimusmenetelmistä. Kandidaatin tutkinnosta saa valmiudet arvioida tätä tietoa kriittisesti. Kandidaatin tutkinnon aineopinnoissa opiskelija syventyy yhden tutkinto-ohjelman opintosuunnan (filosofia, politiikka, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka) perussisältöön ja samalla hahmottaa valitsemansa alan laajuuden ja rajat. Halutessaan opiskelija voi opiskella myös useamman tutkinto-ohjelmaan kuuluvan opintosuunnan opinnot. Opiskelijan on mahdollista liittää opintosuuntaopintoihinsa muiden opintosuuntien sisältöjä omien kiinnostuksen kohteittensa mukaisesti. Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet aloittaa maisteriopinnot opintosuuntana filosofia, sosiologia, politiikan tutkimus tai yhteiskuntapolitiikka. 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteri hallitsee itsenäiseen ajatteluun ja tutkimukseen tarvittavat käsitteet, menetelmät ja muut taidot. Hän ymmärtää valitsemalleen opintosuunnalle tyypilliset näkökulmat ja tarkastelun tavat. Hän osaa etsiä, käsitellä ja tuottaa uutta tietoa ja arvioida tiedon pätevyyttä kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen vaikuttamiseen. Hän pystyy tuottamaan uutta tietoa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Yhteiskuntatieteiden maisterilla on perusvalmius tohtoriopintoihin.

Kandidaattivaiheen opinnot ovat paljolti opintosuuntien yhteisiä. Maisteriopinnot eriytyvät opintosuuntien mukaisesti, mutta myös maisteriopinnoissa on opintosuuntien yhteisiä osuuksia. 

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti filosofiaa ja yhteiskuntatieteitä sekä erikoistutaan yhteen valittuun opintosuuntaan. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa omaksumaansa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman filosofian opintosuunnasta on mahdollista hakea filosofian aineenopettajan koulutukseen, jossa ensimmäisenä opetettavana aineena on filosofia. Opiskelija valitsee vähintään yhden sopivan toisen opetettavan aineen (esim. historia, psykologia), joiden lisäksi suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman puitteissa on mahdollista opiskella toisena opetettavana aineena elämänkatsomustietoa sekä yhteiskuntaoppia. Aineenopettajankoulutukseen järjestetään erillinen soveltuvuuskoe tutkinto-ohjelmaan valinnan jälkeen.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma koostuu neljästä opintosuunnasta.

Filosofian tutkimuskohteena on koko todellisuus. Filosofia selvittää muiden tieteiden ja eri elämänkäytäntöjen perustaa: olemassaoloa ja olemista, hyvyyttä ja hyvää elämää, tietämistä, toimintaa ja tuntemista, merkityksen muodostumista, aineellisuutta, ajallisuutta ja tilallisuutta sekä minuuden, kokemuksen ja kehollisuuden rakenteita. Opiskelija perehtyy opintojensa aikana keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja tutkimusperinteisin, erilaisiin argumentaation ja kritiikin muotoihin sekä filosofian tärkeimpiin nykysuuntauksiin.

Sosiologia on yhteiskuntatiede, joka tutkii sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisöjä ja organisaatioita sekä kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Opiskelija perehtyy sosiologian keskeisiin suuntauksiin ja saa teoreettiset ja metodiset valmiudet monimutkaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden empiiriseen tutkimiseen. Jyväskylän sosiologian opetuksessa painottuvat kansalaisyhteiskunnan sekä sosiaalisten liikkeiden ja aktivismin tutkimus, työn, talouden ja kulutuksen sosiologia, ympäristösosiologia sekä ikäkausien ja elämänkulun tutkimus.

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka etsii keinoja edistää hyvinvointia ja lievittää sosiaalisia ongelmia. Se tutkii ja tulkitsee yhteiskunnallisen hallinnan mekanismeja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimus kohdentuu sosiaalipolitiikkaan, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon sekä talouteen, työelämään ja ympäristöön liittyviin ongelmiin. Opiskelija perehtyy yhteiskuntapoliittisen tutkimuksen klassikoihin ja nykytutkimukseen, oppii soveltamaan alan erikoistietoa ja saa metodiset ja teoreettiset valmiudet yhteiskuntapoliittisten kysymysten ymmärtämiseen ja analyysiin.

Politiikan  (valtio-opin) opintosuunta tarjoaa opiskelijalle perustiedot suomalaisista eurooppalaisista sekä kansainvälisistä poliittisista järjestelmistä, parlamentaarisista menettelytavoista ja niiden historiasta, poliittisesta ajattelusta, aatteista ja puolueista, politiikan kielestä, retoriikasta sekä poliittisen toiminnan luonteesta ja ilmenemismuodoista. Opintosuunta antaa opiskelijalle valmiuden poliittisten instituutioiden ja käytäntöjen, ilmiöiden ja poliittisen ajattelun syvälliseen ymmärtämiseen sekä tarjoaa teoreettisia välineitä niiden analysoimiseen.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman jälkeen opiskelijat siirtyvät yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriopintoihin. Opiskelijat valitsevat kandi- ja maisteriopintojen opintosuunnan kandidaattiopintojensa aikana opiskelemalla opintosuuntaan vaadittavat sisällölliset opinnot. Opiskelija voi halutessaan opiskella myös useamman opintosuunnan opinnot. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Yhteiskuntatieteet ja filosofia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.