Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Tahdotko ottaa selvää, miten ihmiset elävät ja toimivat kulttuurissa? Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset muovaavat kulttuuria ja miten kulttuuri muovaa heitä yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa? Inhimillinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja muutos edellyttävät monitahoista näkemystä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön maisteriohjelma antaa sinulle mahdollisuuden perehtyä kulttuuriseen moninaisuuteen, paikallisen ja globaalin risteämiseen, ajalliseen kerrostuneisuuteen ja nopeasti muuttuvan maailman luomiin uusiin kysymyksiin kulttuurin ilmiöistä, merkityksistä ja vaikutuksista.  

Maisteriohjelman opintosuunnat ovat arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria ja uskontotiede. Lisäksi voit opiskella kulttuuriperinnön tutkimusta ja museologiaa ja meriarkeologiaa. Voit erikoistua esimerkiksi kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen, arjen kulttuurin sekä muistitiedon kysymyksiin. Valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi. 

Monitieteisessä oppimisympäristössä opit hallitsemaan alasi erityiskysymykset ja erilaisten näkökulmien ja tutkimussuuntausten vuoropuhelun. Opetuksemme on vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa, ja opiskelijanamme hyödyt uusimmasta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Tutkimustaitojen ja -sisältöjen lisäksi opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua työelämässä. Siirrettäviin taitoihin kuuluvat mm. projektisuunnittelu, tieto- ja tiedekirjoittaminen sekä suullinen ja sähköinen viestintä. Lisäksi saat mahdollisuuden verkostoitua kulttuurialan toimijoihin.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa

 • Saat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia kulttuurin alalla järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä. 
 • Opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta. 
 • Harjaannut tutkimusaineistojen tuottamiseen, järjestämiseen ja analysointiin etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden. 
 • Opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa. 
 • Kykenet tieteelliseen viestintään ja sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti.  
 • Osaat valmistuttuasi toimia asiantuntijana monilla kulttuurin sektoreilla osallistaen yhteisöjä ja välittäen tietoa kulttuurin monimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja muutoksesta.

Uramahdollisuudet

Kulttuuriperinnön ymmärtäminen on olennaista kaikessa kulttuurin, historian, taiteen, uskonnon, yhteiskunnan ja yksilön suhteita sivuavassa ammatillisessa toiminnassa. Maisteriohjelmassa valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi, jolla on edellytykset toimia esimerkiksi järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa, matkailualalla sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.  

Näiden yleisten urapolkujen lisäksi ohjelman tieteenalat rakentavat osaamista erilaisiin työtehtäviin.

 • Arkeologit voivat pätevöityä toimimaan arkeologisten kenttätutkimusten johtotehtävissä.
 • Folkloristeja tarvitaan aloilla, joilla edellytetään epävirallisen viestinnän, yhteisöllisten ilmaisumuotojen ja perinneprosessien ymmärrystä sekä suurten tekstiaineistojen analyysikykyä.
 • Kansatieteilijöitä tarvitaan materiaalisen kulttuurin, kulttuuristen jatkumoiden, monikulttuurisuuden sekä soveltavan kulttuurianalyysin asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä, mm. maahanmuuttajatyössä, kulttuuriperintöinstituutioissa sekä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.
 • Taidehistorioitsijan urat avautuvat taidemuseoihin, gallerioihin ja taidekauppaan sekä aloille, joilla edellytetään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ymmärrystä.
 • Uskontotieteilijät voivat työskennellä siellä, missä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin kytkeytyy uskonnollisia tai katsomuksellisia kysymyksiä, kuten kansainvälisissä ja monikulttuurisuuteen liittyvissä tehtävissä, sekä evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopetuksessa. 
 • Museologian opintokokonaisuus antaa kelpoisuuden museotyöhön. Kulttuuriperinnön opintokokonaisuus valmistaa esimerkiksi kulttuuriperintöhallinnon tehtäviin. 

Opinnoissa harjaannut tutkimusaineistojen tuottamiseen, järjestämiseen ja analysointiin esimerkiksi etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden. Lisäksi opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa.  

Opintosuunnitelmassasi voit yhdistää erilaisia tieteenalaopintoja luodaksesi monipuolisen ja yksilöllisen asiantuntijuuden. Työharjoittelu ja aktiivinen verkostoituminen lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Digitaaliset ihmistieteet ovat voimakkaasti kasvava alue. Se on erityisen tärkeä museo-, arkisto- ja kirjastoaloilla. JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuudet pätevöityä myös arkisto- ja kirjastoaloille. 

Pätevyys

Museologian 30 opintopisteen suorittaminen tarjoaa keskeiset tiedot ja taidot museoalalla työskentelyyn.  

Arkeologinen kenttätyö edellyttää maisterintutkintoa arkeologiassa. 

Maisteriohjelmassa voit uskontotieteen opintosuunnassa saada aineenopettajan kelpoisuuden evankelis-luterilaisessa uskonnossa. 

Huom! Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2020 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina. 

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan: 

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen, evankelisluterilaisen uskonnon opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä uskontotieteen syventävät opinnot, jotka suoritetaan Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa) 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Voit lisäksi suorittaa toisen opetettavan aineen opinnot valinnaisina opintoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu