Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teatterityö

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Teatterityö

Tavoite

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista. Sen päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijän ammattia ja -taidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Teatteritaiteen kandidaatti on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava näyttelijä. Hän kykenee työskentelemään erilaisissa teatterirakenteissa ja suhteuttamaan työnsä laajempaan, taiteen ja yhteiskunnan muutoksia huomioon ottavaan kontekstiin.

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

Teatterityön tutkinto-ohjelmasta valmistunut teatteritaiteen maisteri on taiteellisesti ja taidollisesti monipuolinen, omaa työtään arvostava, sitä kriittisesti tarkasteleva ja yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä asiantuntija. Hän on teatteritaiteen ja esiintymisen ammattilainen, joka kykenee toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä, niin teatteri-instituutioissa, vapaan kentän rakenteissa kuin uudenlaisissa, itse synnyttämissään kokoonpanoissa ja työryhmissä. Lisäksi hän osaa kehittää ammatillisia taitojaan ja valmiuksiaan tulevaisuuden muuttuvan työelämän vaatimusten mukaan ja soveltaa osaamistaan myös taidekentän ulkopuolella synnyttäen itselleen näin uudenlaisia työmahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö

Teatterityön opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa. 

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.

Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla, lukemalla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Ilmiöpohjaiset kandidaatin opinnot tähtäävät näyttelijäammatissa tarvittavien taitojen ja tietojen tunnistamiseen ja niiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opintojen aikana itseä, ympäristöä ja maapalloa tarkastellaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa erilaisia ilmiöitä ruumiillisesti harjoittelemalla ja esittämällä. Ilmiöpohjaisuus kattaa lisäksi dramaturgisen ja taiteellisen kokonaisajattelun sekä erilaiset teoreettiset ja käytännölliset tulokulmat ilmiöiden historiallisiin, filosofisiin ja kulttuurisiin taustoihin. Opintojen aikana opiskelija kartuttaa eri ilmaisualueita ja tekniikoita sekä osallistuu esitysten tekemiseen. Päämääränä on tunnistaa oman ruumiin ja ajattelun mahdollisuuksia sekä taitoja, joita toimiminen erilaisissa esitysympäristöissä vaatii.

Teatteritaiteen kandidaatin opinnot etenevät vuosikursseittain, ja osa niistä tapahtuu kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opinnot muodostuvat aineopintojaksoista, joiden näyttelijäntaiteelliset tavoitteet jäsentyvät yhden ennalta valitun ilmiön tai aihepiirin näkökulmasta. Opetuksesta vastaavat tutkinto-ohjelman vakituiset sekä vierailevat opettajat, ja osa niistä toteutuu yhteisopetuksena. Kutakin opintojaksoa koordinoi nimetty vastuuhenkilö.

Ilmiöpohjaisten opintojaksojen ohella tutkintoon kuuluu itsenäisiä, vierailevien opettajien vetämiä erityiskursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle ilmiöpohjaisesta opetuksesta poikkeavan lähestymistavan näyttelijäntaiteeseen. Osa erityiskursseista voidaan suorittaa myös vapaavalintaisina käytännöllisinä, taiteellisina tai teoreettisina aineopintoina. Lisäksi kandidaatin tutkintoon sisältyy kolmen vuoden ajan viikoittaisina jatkuvat perusopinnot, teoreettisia aineopintoja, kieli- ja tiedonhankintaopintoja sekä kirjallinen opinnäyte. Kandidaatin tutkinto valmistaa maisteriopintoihin.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op                

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen. Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.

Teatteritaiteen maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne muodostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman tarjoamista syventävistä erityiskursseista, opintojaksoista, jotka opiskelija valitsee Tampereen yliopiston ja muiden yliopistojen opetustarjonnasta, sekä syventävistä taiteellisista projekteista ja ammattiharjoittelusta. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Teatterityö ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.