🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Farmaseutti
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Farmaseutti

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Farmaseutti

Alkio-opisto oli mukana vuoden 2020–21 Studentum Roadshow'lla. Videolla Alkiolla opiskelleet Jenna Front ja Maari Kytöharju kertovat omista opinnoistaan ja yhteisestä Alkio-hengestä.

Farmaseutti

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, joka työskentelee pääasiassa yksityisissä apteekeissa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Farmaseutin ydinosaamista on kertoa selkokielellä lääkkeiden turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä sekä niiden vaikutuksista ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niissä opastaminen.

Farmaseutin koulutus

Farmaseutiksi voi kouluttautua suorittamalla yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon. Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa (Kuopion kampus) sekä Åbo Akademissa. 

Kaikki farmaseutit suorittavat yliopistossa kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon (180 opintopistettä).  Farmasian ala perustuu kemiaan, fysiikkaan ja biologiaan sekä yhteiskuntatieteisiin. Farmaseutin koulutus sisältää muun muassa seuraavia sisältöjä:

  • lääkeaineiden ominaisuudet ja vaikutukset elimistössä
  • lääkevaikutuksen kemialliset ominaisuudet
  • luonnosta saatujen aineiden lääkkeellisiä vaikutuksia
  • lääkkeiden valmistusprosessit, analytiikka sekä uusien lääkemolekyylien suunnittelu
  • lääkkeiden käyttöön liittyvät kysymykset yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Farmaseutin koulutuksessa yhdistetään monipuolisesti sekä teoriaa että käytäntöä. Luentojen lisäksi opiskeluun kuuluu paljon käytännön harjoituksia, kuten laboratoriotöitä ja asiakaspalveluharjoituksia.

Farmasian opinnoissa isossa osassa on 30 opintopisteen eli noin puolen vuoden harjoittelu, josta maksetaan palkkaa. Opetusapteekissa tapahtuvassa harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelussa hankitaan myös sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei ilman käytännön harjoittelu ole mahdollista omaksua.

Osa farmaseuteista jatkaa opintoja ja kouluttautuu proviisoriksi. Proviisorin tutkinto on kaksivuotinen ylempi korkeakoulututkinto (120 opintopistettä). Proviisori on farmaseutin tavoin lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, mutta proviisorin työhön sisältyy myös liikkeen- ja työnjohtoa sekä suunnittelu- ja koulutustehtäviä.

Farmaseutin työn vaatimukset 

Farmaseutin työssä on tärkeää tuntea lääkkeet, niiden vaikutukset sekä haittavaikutukset, yhteensopivuus sekä säilytys- ja käyttötavat. Koska farmaseutin työskentely painottuu apteekkityöhön, on asiakaspalveluhenkisyys erityisen tärkeää. Farmaseutin on ymmärrettävä asiakkaan ongelma ja osattava välittää tietoa asiakkaalle sekä auttaa asiakasta ratkaisun teossa. Monilla asiakkailla voi olla vakaviakin terveydellisiä ongelmia, joten farmaseutin tulee osata suhtautua asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin sekä asiantuntevasti että myötätuntoisesti.

Farmaseutin työ on usein kiireistä ja sisältää paljon keskeytyksiä, joten hyvä stressinsietokyky on ehdoton etu. Lääkkeiden parissa työskentely edellyttää myös suurta tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää keskittymiskykyä. Farmaseutit voivat toimia lisäksi koulutustehtävissä, jolloin sekä kirjallisista että suullisista esiintymistaidoista on paljon hyötyä.

Farmaseutit työelämässä

Farmauseutti on asiantuntija ja asiakaspalvelija, joka kertoo asiakkaalle lääkkeen vaikutuksista. Farmaseutti arvioi asiantuntemuksellaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä hoidon tarvetta. Farmaseutti osaa myös kertoa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista sekä lääkkeiden säilytyksestä.

Farmaseutti on laillistettu ammattihenkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä lupa. Suurin osa farmaseuteista työskentelee yksityisissä apteekeissa, mutta työpaikkoja löytyy myös sairaala-apteekeista, terveyskeskuksien lääkekeskuksista sekä lääketeollisuuden ja -tukkukaupan yrityksistä.

Sairaala-apteekissa työskentelevä farmaseutti hankkii ja varastoi lääkevalmisteet sairaalan tarpeisiin. Tehtäviin voi kuulua myös sairaalan tai terveyskeskuksen oma lääkevalmistus. Sairaalan osastoille lähtevät lääketilaukset ja lääkekaappien tarkastaminen sekä lääkeinformaation antaminen muulle henkilölunnalle kuuluu farmaseutin työtehtäviin.

Sairaalan osastolla työskentelevä farmaseutti huolehtii kaikista osaston lääkehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. potilaskohtaisten suonensisäisesti annettavien lääkkeiden valmistus. Osastofarmasia on kehittyvä tehtäväalue.

Lääketeollisuudessa farmaseutit toimivat lähinnä työnjohtotehtävissä, markkinoinnissa lääke-esittelijöinä sekä jonkin verran tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä.

Farmauseutit voivat työskennellä myös hallintotehtävissä ja muissa lääkealan tehtävissä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa sekä terveydenhuollon oppilaitoksissa. 

Apteekkialan työllisyystilanne

Apteekkialan työllisyystilanne on hyvä ja ala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä pysyy tasaisena suhdanteista riippumatta. Myös väestön ikääntyminen vaikuttaa apteekkipalveluiden kysyntään.

Farmaseutin vähimmäispalkka määräytyy apteekeissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi palkan määrään vaikuttavat suoritettu farmasian perustutkinto (farmaseutti/proviisori), työtehtävät, kertyneet työvuodet ja erilaiset lisät.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi, apteekkariliitto.fi