Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Kulttuurien tutkimus

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kulttuurien tutkimus

Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internet-kulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen yhteisistä kursseista.

Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin. Folkloristiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee folkloristiikan perusterminologian ja kysymyksenasettelut sekä yhteiskunnallisen merkityksen. Lisäksi hän on perehtynyt tutkimuksen erilaisiin näkökulmiin, metodologiaan ja tieteellisen tiedon tuottamiseen sekä harjaantunut käytännössä tutkimuksen tekemiseen.

Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen sekä työharjoittelu. Tutkielmaprosessin aikana opiskelija harjaantuu tieteelliseen tutkimukseen ja saa samalla kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Opinnot antavat sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia henkisen kulttuurin ja sitä muokkaavien välitysprosessien laaja-alaiseksi ymmärtämiseksi.

Kansatieteen (etnologian) opetukselle ja tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Se antaa tilaa yksilöllisille kokemuksille ja kulttuurin moniäänisyydelle eli kulttuurin jäsenten omille tulkinnoille. Aineistonhankinnalle on luonteenomaista kenttätyö eri muodoissaan sekä museokokoelmien ja erilaisten arkistomateriaalien käyttö. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen yhteisistä kursseista.

Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin. Kansatieteen aineopinnoissa perehdyt etnologiseen tutkimukseen käytännössä sekä tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin, metodologiaan ja näkökulmiin, joita opit soveltamaan omissa tutkimuksissasi. Kandidaatintutkielman avulla opit muun muassa selkeän argumentoinnin, lähdekritiikin ja opponoinnin taitoja.

Syventävien opintojen aikana perehdyt erityisesti omaan tutkielmaasi liittyviin kansatieteellisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Syvennät sekä käsitystäsi kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että opit käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Suoritat lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa keskityt tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstät sen aikana valmiiksi tutkielman osia. Uskontotieteessä tutkitaan uskonnollisia ilmiöitä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa.

Uskontotieteellistä tutkimusta tai opetusta ei rajata siihen, mikä yleisen ymmärryksen mukaan on uskontoa vaan perehdytään laajemmin katsomusten kirjoon. Uskontotiede soveltuu ja sitä sovelletaan laajalti kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten tarkasteluun.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin. Uskontotieteen aineopinnoissa paneudut Suomen uskonnollisen kentän, Euroopan uskontohistorian ja maailman uskontoperinteiden kysymyksiin sekä uskonnon rooliin osana nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa. Syvennät tietämystäsi uskontotieteen tutkimuksen näkökulmista ja metodologisista kysymyksistä. Harjoittelet tekemään etnografiaa eli kenttätyöhön ja haastatteluun perustuvaa tutkimusta. Jos opiskelet opettajaksi, perehdyt kristinuskon ja teologian perusteisiin.

Uskontotieteen syventävissä opinnoissa keskeinen tavoite on pro gradu -tutkielman laatiminen sekä oman asiantuntijuuden ja työelämävalmiuksien kasvattaminen ja tarkentaminen. Syvennät tietojasi aiemmin oppimastasi ja harjaannut valitsemaan, käyttämään ja soveltamaan omaan tutkielmaasi liittyviä keskeisiä uskontotieteellisiä ja kulttuurisia tutkimuksenteon työvälineitä ja näkökulmia. Syventäviin opintoihin kuuluu myös Suomessa tai ulkomailla tehtävä työharjoittelu.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kulttuurien tutkimus

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Kulttuurien tutkimus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: