✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Kulttuurien tutkimus

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman muodostavat yhteistyössä etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen oppiaineet, joita yhdistää etnografinen tutkimusote ja laaja kulttuurikäsitys.

Etnologian opetukselle ja tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Se antaa tilaa yksilöllisille kokemuksille ja kulttuurin moniäänisyydelle eli kulttuurin jäsenten omille tulkinnoille. Aineistonhankinnalle on luonteenomaista etnografinen kenttätyö eri muodoissaan sekä museokokoelmien ja erilaisten arkistomateriaalien käyttö.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Etnologian aineopinnoissa perehdyt etnologiseen tutkimukseen käytännössä sekä tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin, metodologiaan ja näkökulmiin, joita opit soveltamaan omissa tutkimuksissasi. Kandidaatintutkielman avulla opit muun muassa selkeän argumentoinnin, lähdekritiikin ja tieteellisen keskustelun taitoja.  

Syventävien opintojen aikana perehdyt erityisesti omaan tutkielmaasi liittyviin etnologisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Syvennät sekä käsitystäsi kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että opit käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Suoritat lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa keskityt tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstät sen aikana valmiiksi tutkielman osia.

Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internet-kulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Folkloristiikan aineopinnoissa perehdyt folkloristisen tutkimuksen teorioihin ja metodologiaan ja niiden soveltamiseen käytännössä. Harjaannut tutkimuksen tekemiseen ja uuden tiedon tuottamiseen, ja tutustut tieteenalan erilaisiin näkökulmin ja tutkimuskohteisiin sekä niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen sekä työharjoittelu. Tutkielmaprosessin aikana opiskelija harjaantuu tieteelliseen tutkimukseen ja saa samalla kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Opinnot antavat sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia henkisen kulttuurin ja sitä muokkaavien välitysprosessien laaja-alaiseksi ymmärtämiseksi.

Uskontotieteessä tutkitaan uskonnollisia ja henkisyyteen liittyviä ilmiöitä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa. Uskontotieteellistä tutkimusta tai opetusta ei rajata siihen, mikä yleisen ymmärryksen mukaan on uskontoa vaan perehdytään laajemmin katsomusten kirjoon. Uskontotiede soveltuu ja sitä sovelletaan laajalti kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten tarkasteluun.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Uskontotieteen aineopinnoissa paneudut Suomen uskonnollisen kentän, Euroopan uskontohistorian ja maailman uskontoperinteiden kysymyksiin sekä uskonnon rooliin osana nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa. Syvennät tietämystäsi uskontotieteen tutkimuksen näkökulmista ja metodologisista kysymyksistä. Harjoittelet tekemään etnografiaa eli kenttätyöhön ja haastatteluun perustuvaa tutkimusta. Jos opiskelet opettajaksi, perehdyt kristinuskon ja teologian perusteisiin.

Uskontotieteen syventävissä opinnoissa keskeinen tavoite on oman asiantuntijuuden ja työelämävalmiuksien kasvattaminen ja tarkentaminen. Syvennät tietojasi aiemmin oppimastasi ja harjaannut valitsemaan, käyttämään ja soveltamaan keskeisiä uskontotieteellisiä ja kulttuurisia tutkimuksenteon työvälineitä ja näkökulmia. Syventäviin opintoihin kuuluu myös Suomessa tai ulkomailla tehtävä työharjoittelu.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kulttuurien tutkimus

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Kulttuurien tutkimus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.