Kandi- ja maisteriohjelmat

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Oikeustiede tutkii oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmää. Tieteenala on yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvostettu. Oikeustieteellisessä koulutuksessa perehdytään monipuolisesti eri oikeudenaloihin ja syvennetään tietämystä niihin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyvät perusteet lukuisista oikeudenaloista.

Laaja tarjonta tukee vankan ja kattavan osaamisen saavuttamista. Oikeuteen perehtymistä jatketaan muun muassa erikoistumisjaksoilla ja muilla opintojaksoilla oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnoissa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa osaamista oman mielenkiinnon mukaan. Oikeustieteen maisterin tutkinnosta puolet muodostuu syventävistä opinnoista, joiden osana laaditaan tutkielma. Opintoihin sisältyy myös runsaasti kieli- ja viestintäopintoja (ks. opintojen rakenne). Painotamme kriittiseen ajatteluun harjaantumista, yleisten oppien osaamista ja monipuolista paneutumista. Tutkinnot sisältävät runsaasti työelämärelevanttia sisältöä, ja myös harjoitteluilla on oma osuutensa opinnoissa.

Laajan yleistutkintoluonteensa vuoksi oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot luovat kestävän pohjan juridisen alan asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Juristina pystyt toimimaan monissa erilaisissa työtehtävissä niin yksityisen kuin julkisenkin työnantajan palveluksessa.  Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet koulutustaan vastaavaan työhön.

Tavoitteet

Oikeusnotaarin tutkinnon osaamistavoitteet ovat tiedollisia, taidollisia ja vuorovaikutuksellisia.

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat ja oikeustieteellisen tutkimuksen merkityksen
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja keskinäissuhteita sekä on sisäistänyt oikeusvaltion ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden merkityksen
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä
 • Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa itsenäisesti sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia, osaa lähestyä niitä monista oikeudellisesti perustelluista näkökulmista ja tuottaa niihin perusteltuja ratkaisuehdotuksia
 • Hallitsee kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen
 • On kehittynyt oppijana, osaa suunnitella toimintaansa ja kykenee antamaan ja ottamaan vastaan palautetta toiminnastaan itsenäisenä toimijana ja ryhmän jäsenenä
 • On perehtynyt ammatti- ja tutkimusetiikkaan ja niiden merkitykseen oman toimintansa kannalta
 • Kykenee sekä itsenäiseen työskentelyyn että työskentelyyn erilaisissa asiantuntijaryhmissä ja monenlaisten ihmisten kanssa
 • Osaa toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon osaamistavoitteet ovat tiedollisia, taidollisia ja vuorovaikutuksellisia. Ne rakentuvat oikeusnotaarin tutkinnon osaamistavoitteiden päälle.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Osaa toimia erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
 • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisissä toimintaympäristöissä
 • Osaa hyödyntää tutkimustietoa ja tuottaa uutta tutkimustietoa
 • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin ja oikeudellisen tiedon viestintään relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
 • Osaa noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
 • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu