🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Konetekniikka on erittäin laaja tekniikan ala, joka tarkastelee koneiden ja tuotteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttäytymistä tuotteen elinkaaren aikana. Koko yhteiskunnan läpäisevän digitalisaation vaikutuksesta myös konetekniikan ala on muuttunut. Nopeasti kehittyvän digitaaliteknologian mahdollistamalla älykkyydellä on yhä tärkeämpi rooli sekä valmistettavissa tuotteissa että moderneissa tuotantoprosesseissa. Tällainen älykkyys ilmenee tuotteiden ja palvelujen ennennäkemättöminä ominaisuuksina, kustannussäästöinä, uusina tuotantotapoina ja tuotteistamisen menetelminä sekä tuotantoprosessien merkittävänä tehostumisena automaatioasteen noustessa. Tuotteet yksilöllistyvät, laadunvalvonta ja laadunvarmistus tehostuvat, ja tuotantoympäristöt tulevat turvallisemmiksi työntekijöille. Lisäksi uudet tuotantotekniikat, materiaalit ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisemmät tuotteet myös ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit. Tämä luo omalta osaltaan pohjaa teollisuuden kehittymiselle kohti hiilineutraalisuutta sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston konetekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla. Kaikkiin opintoihin sisältyy monialaisen Turun yliopiston tarjoamia liiketoimintaosaamisen opintojaksoja ja yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla.

Kaikilla tasoilla opinnot sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja harjoitustöitä. Projektinhallinta-, esiintymis- ja muiden työelämätaitojen opintojaksot on integroitu pääaineopintoihin. Kirjatentit ovat harvinaisia.

Tavoitteet

Kandidaatin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja ymmärtää eri teknologioiden vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä sekä tietotekniikkaa konetekniikan alalla.

Opiskelija osaa suunnitella ratkaisuja teknisiin ongelmiin.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn, raportointiin ja esittämiseen.

Opiskelija tuntee teollisen toimintaympäristön ja hänellä on hyvät tiedolliset ja taidolliset työelämävalmiudet.Opiskelija tietää millaisia mahdollisuuksia konetekniikan alalla on yrittäjyyteen ja kansainväliseen uraan liittyen.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja itsenäisen opiskelun taidot, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa konetekniikan tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin, sekä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä.

Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija pystyy myös toimimaan tehokkaasti erilaisten ryhmien jäsenenä.

Opiskelija erikoistuu konetekniikan kysymyksiin valitsemansa linjan mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla temaattisen opintosisällön monialaisen yliopiston tarjonnasta.

Opiskelija pystyy osallistumaan konetekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ottaen huomioon käyttäjien, tekniikan, yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Konetekniikka, diplomi-insinööri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu