Sivuston käyttötapa: Mobiili

Journalistiikka / Viestintä / PR

Journalistiikan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot viestinnän ja PR:n alalla ei ole vain journalisteja, mainosalan työntekijöitä, PR-konsultteja tai tiedottajia varten, vaan sopivat kaikille sosiaalisessa roolissa työskenteleville.

 
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Media-alan koulutus | journalismi | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka hallitsee sähköisen median eri muodot ja osaat tuottaa erilaisia journalistisia sisältöjä muun muassa televisioon,...
Radio- ja TV-journalismin linja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Radio- ja TV-journalismin linja antaa perusvalmiudet journalististen radio- ja tv-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetus keskittyy sähköisten medioiden uutis- ja ajakohtaistuotantoon...
Journalismin koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Kouluttaudu media-alan kehittäjäksi ja asiantuntijaksi! Haaga-Helian journalismin YAMK-koulutuksessa opiskellaan journalismin kehittämisprosessin hallintaa, alan tutkimustiedon ja trendien hyödyntämistä, strategisten päätösten tekemistä...
Media-alan koulutus | journalismi | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka työskentelee yhteisöviestinnän parissa ja hallitsee sähköisen median eri muodot. Voit toimia esimerkiksi tiedottajana tai viestintäammattilaisena...
Visuaalisen journalismin ja valokuvauksen linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Linjalla opitaan digitaalikuvauksen perusteita ja lehtikuvaamista ja nämä perusteet liitetään laajemmin lehtityöhön. Muiden journalismilinjojen kanssa tehdään yhteistyöprojekteja ja hankitaan visuaalisen...
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto | media-assistentti
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto valmistaa media- ja viestintäalan moniosaajia. Koulutuksessa keskitytään visuaaliseen ilmaisuun, kuten valokuvaukseen ja videotuotantoon sekä esimerkiksi äänitykseen ja...
Journalismikoulutus | medianomi | päivätoteutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Journalismikoulutuksessa opitaan sekä tietoja että taitoja. Työelämälähtöisissä juttuharjoituksissa opiskelija harjaantuu tuottamaan ja editoimaan lehtitekstiä sekä hallitsemaan erilaiset juttutyypit. Samalla tiedonhankintataidot...
Journalistilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Koulutuksessa opiskelee perinteisesti myös tutkintonsa jo suorittaneita...
Crossmedia- ja tuotantolinja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston käytännönläheinen crossmedia- ja tuotantolinja perehdyttää sinut toimitustyön moniosaamiseen, luovaan ajatteluun, visualisointiin sekä sisällön tuottamiseen nykypäivän mediaa varten. Käytännönläheisessä koulutuksessa...
Urheilutoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
Käytäntöihin painottuvassa urheilutoimittaja koulutuksessa perehdytään urheilutoimittajan, tiedottajan ja selostajan työhön. Välineinä ovat televisio, kameratyö, videoeditointi, radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet...
Radiotoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston radiotoimittajan koulutuksen tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisessa radiotoimituksessa. Radiotoimittajakoulutus antaa perusvalmiudet käytännön...
Radiotoimittaja
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston radiotoimittajakoulutuksessa opiskelija oppii radiotoimittamisen ja äänitekniikan perustaidot. Koulutus antaa pohjan audioviestinnän ja ääniteknisten alojen jatko-opintoihin. Radiotoimittajakoulutuksen opetuksessa käytetään...
Urheilutoimittajan linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Urheilutoimittajan linjan tavoitteena on tarjota monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Luvuvuoden aikana opiskellaan urheilutoimittajan perustaitoja lehtitoimituksessa, radio-...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta kaupallisen alan markkinoinnin työtehtävistä ja haluat suuntautua kaupan alan visuaalisemman puolen...
Kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Etelä-Pohjanmaan Opiston kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja on monipuolinen opetusohjelma kirjallisuudesta, kielestä ja luovasta ilmaisusta kiinnostuneille. Opetuksen keskeisiä asioita ovat luova...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
 

Journalistiikka

Journalistiikan ydintä ovat uutiset, mutta journalistien työnkuvaan kuuluvat myös taustoittavat, raportoivat ja kommentoivat esitysmuodot. Yleisön aktiivinen rooli tuotannossa, sosiaalisen median verkostopalvelut sekä mobiililaitteet luovat uusia haasteita ja ovat muuttaneet ajatusta perinteisestä journalismista. 

Viestintä ja PR

Viestinnän ja PR:n opinnot ovat yhdistelmä käyttäytymistieteistä, sosiologiasta, pedagogiikasta ja kielitieteistä. Opinnoissa analysoidaan kriittisesti eri medioita ja perehdytään siihen, miten organisaation identiteetti, imago ja kohderyhmä vaikuttavat organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Kieli on yksi tärkeimmistä työkaluista viestinnän ja PR:n opinnoissa. 

Journalistiikka / Viestintä / PR

Journalistiikan opiskelu Suomessa

Journalistiikan oppiaineen ammatillinen tehtävä on kouluttaa journalisteja. Opintojen pääpaino on journalistisessa sisällössä, mutta opetuksessa perehdytään myös eri viestintävälineiden tekniseen hallintaan sisällön tuottamisen ja välittämisen apuvälineenä. Journalistiikan koulutuksen voi Suomessa suorittaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa viestinnän tutkinnon muodossa. Näiden lisäksi journalistiikkaa voi opiskella myös kansanopistoissa joissa painotus voi olla esimerkiksi urheilussa tai radio- ja tv-journalismissa.

Yliopistossa voi opiskella filosofian maisteriksi (5v.) ja saada alan työehtosopimuksen mukaisen toimittajan pätevyyden. Viestintää voi opiskella pääaineena Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Tampereen yliopistossa opinnot ovat selkeimmin suuntautuneet journalismiin ja tähtäävät toimittajan ammattiin lehdistön, radion, television ja uusmedian palveluksessa.

Myös ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää ja suorittaa 4 vuotta kestävän medianomin (AMK) tutkinnon. Toimittajakoulutuksessa tavoitteena on saavuttaa toimittajan työssä vaadittava laaja-alainen ammatillinen pätevyys. Opiskelijat saavat tarvittavat perustiedot viestinnästä, journalismista, taloudesta ja yhteiskunnan rakenteista sekä media-alasta. Koulutuksesta valmistunut voi työskennellä journalistina lehtien, radion, television tai muiden viestintävälineiden palveluksessa.

Viestinnän ja PR:n opiskelu Suomessa

Kommunikaation ja PR:n merkitys työelämässä on kasvanut, sillä kaikki yritysten osakkeenomistajista asiakkaisiin tarvitsevat oikeaa informaatiota oikeassa tilanteessa.

Yliopistoissa annetaan yleisempää viestinnän koulutusta (viestintä, puheviestintä ja yhteisöviestintä), jossa tutkitaan viestien välitystä ihmisten ja yhteisöjen kesken. Viestinnän pääaineopintoja tarjotaan Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Tampereen yliopistossa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa opinnot ovat suuntautuneet selkeimmin journalismiin, Turun yliopistossa voi opiskella sivuaineena mediakasvatusta, ja Åbo Akademissa Vaasassa voi opiskella toimittajaksi. 

Ammatteja

Viestinnän alalla toimivilla voi olla monia erilaisia ammattinimikkeitä, vaikka työ olisikin sisällöltään hyvin samanlaista kuin työkaverilla. Ammattinimikkeet ja työnkuvan painopisteet vaihtelevat työnantajan mukaan. Viestinnän ammattilainen voi työskennellä toimitustyön lisäksi esimerkiksi tiedottajana, viestintäpäällikkönä, PR-konsulttina, copywriterina tai kehityspäällikkönä.

Tiedottaja

Tiedottajalla on keskeinen rooli organisaation viestinnän suunnittelussa ja organisoinnissa. Tiedottajan tavoitteena on informoida organisaation keskeisiä sidosryhmiä organisaatiosta ja sen toiminnasta. Tiedottajan omat resurssit ja osaaminen sekä organisaation koko ja viestintätehtävien määrä ja tarve vaikuttavat tiedottajan rooliin ja työtehtäviin. Esimerkiksi viestinnän johtotehtävissä työskentelevät ovat usein avainasemassa myös organisaation toiminnan johtamisessa ja strategiassa.

Tiedottajan tehtäviä ovat mm. tiedotteiden tuottaminen, artikkelien kirjoittaminen, asiakas- ja henkilöstölehtien, vuosikertomusten ja esitteiden toimittaminen sekä vastuu verkkoviestinnästä. Tiedottajat järjestävät myös erilaisia tilaisuuksia ja ovat yhteydessä tiedotusvälineisiin ja muihin sidosryhmiin. Tiedottajilta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat työtehtävien mukaan, mutta yleisesti voidaan todeta työssä tarvittavan oma-aloitteisuutta, tehokkuutta, järjestelykykyä, ulospäin suuntautuneisuutta ja kielitaitoa.

PR-konsultti

PR-konsultiksi kutsutaan henkilöä, joka työskentelee organisaation ulkoisen viestinnän parissa. Yritysten suhdetoiminta (Public Relations eli PR) on organisaation jatkuvaa toimintaa, joka pyrkii aikaansaamaan ja ylläpitämään organisaation ja sen yleisöjen välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta. PR-konsultin tehtäviin kuuluu mm. yleisen mielipiteen, yleisön asenteiden ja yleisen mielenkiinnon kohteeksi nousevien teemojen ennakointi, analysoiminen ja tulkinta sekä sellaisten prosessien seuranta ja tukeminen, joilla organisaatio toivoo saavansa yleisön myönteiseksi tavoitteilleen. PR:n tehtäviin kuuluu myös sellaisten kampanjoiden suunnittelu ja toteutus, joilla organisaatio pyrkii vaikuttamaan yleisön mielipiteisiin.

Journalistiikan / viestinnän / PR:n tulevaisuus

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt viime vuosina pääasiassa liiallisen kouluttamisen vuoksi. Myös työpaikat sanomalehtien, radion ja television toimituksissa ovat vähentyneet ja määräaikaiset työsuhteet yleistyneet. Tiedottajien työllisyystilanne on vakaa, mutta suhdanneherkkä. Viestintäalalla on myös paljon projektiluonteisia tehtäviä, joihin työntekijät palkataan projektin ajaksi. Toimittajista noin neljännes on freelancereita, vapaita toimittajia, jotka tekevät työtä useammalle toimeksiantajalle. Freelancertyön yksi keskeinen ongelma voi olla palkkioiden pienuus.

Vahva työkokemus ja hyvä koulutus edesauttavat kuitenkin työllistymistä toimitus- ja tiedotustehtäviin. Viestintäalan tehtävissä tarvitaan nykyisin entistä enemmän moniosaamista ja uusimman tekniikan hallitsemista. Toimittajan on osattava tuottaa journalistista sisältöä eri medioihin.

Lue lisää aiheeseen liittyvään sisältöä

» Tiedotus / Viestintä / Media

» TV / Radio

» Valokuvaus / Elokuva