Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kemia

Kemia on luonnontiede, jossa tutkitaan aineita, niiden ominaisuuksia, rakenteita ja käyttäytymistä. Kemian alaa voit opiskella yliopistoissa, teknillisissä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammattillisissa oppilaitoksissa.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä kemian alan koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Kiinnostaako sinua luonnontieteet ja tiedon soveltaminen niin laboratoriossa kuin teollisessa tuotannossa? Aalto-yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto-opetus yhdistyy uudeksi...
Kemiantekniikan koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Kemiantekniikan monimuotokoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaajia kemian ja terveysteknologian laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Koulutus yhdistää kemiantekniikkaa ja ICT-alaa...
Prosessiteollisuuden perustutkinto | prosessinhoitaja, kemiantekniikka
Riveria
Ammatilliset perustutkinnot
Lieksa
Prosessinhoitajana tehtäväsi on ohjata ja valvoa prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä. Työhösi kuuluu myös prosessien valvontaa ja ohjaamista sekä...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Oulu
Laborantti työskentelee paperi- ja kemianteollisudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioissa. Työtehtäviä ovat kemiallisten, fysikaalisten, biokemiallisten, mikrobiologisten ja...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Savon ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Kuopio
Laboranttina luotettavuus ja huolellisuus ovat vahvuuksiasi: oikeat testaus- ja tutkimustulokset edellyttävät tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Välineiden ja laitteiden käsittelyssä myös sorminäppäryydestäsi...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin aikuisopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Laborantti työskentelee laadunvalvonnan, tuotantoprosessien seurannan, tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Laboranttien työpaikkoja ovat laboratoriot, jotka toimivat esimerkiksi teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa,...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Laborantin opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista ja ammattitaitoa täydentävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tutkintoon sisältyy työssäoppiminen ja opinnäytetyö. Laboranttikoulutuksen...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Kokkola
Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä opit tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista...
Naturvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
 

Kemiasta yleisesti

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Kemian parissa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Kemistien tekemällä teoreettisella työllä sekä sen käytännön sovelluksilla on lukuisia vaikutuksia arkipäiväämme, ympäristöömme, turvallisuutemme ja terveyteemme. Kemistejä työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi laboratorioissa ja opetustyössä.

Kemia ei ole tarkkarajainen erillinen tiede, vaan sillä on yhtymäkohtia useisiin muihin tieteisiin. Fysiikka, biokemia ja biologia ovat kemian lähimmät tieteet. Tiedon määrän suuren kasvun myötä kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin. Kemia jaetaan yleensä viiteen alaan, joiden väliset rajat ovat väljät. Kemian laaja-alaisuuden vuoksi tarjolla on paljon erilaisia koulutuksia joissa voit opiskella kemian alaa.

Kemian opiskelu yliopistossa

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemiaa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Kemiaa voit opiskella  Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa ja Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Aineenopettajaksi aikovien on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot joko tutkintoon sisältyen tai erikseen valmistumisen jälkeen. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajan virat peruskouluissa ja lukioissa sisältävät usein kolme opetettavaa ainetta, jotka ovat fysiikka, kemia ja matematiikka.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa.  Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Kemiantekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Materiaalitekniikan kandidaattin ja diplomi-insinöörin tutkinnot voi suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri

Kemian opiskelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella laboratorioanalytiikkaa ja suorittaa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on laboratorioanalyytikko (AMK). Alaa voit opiskella Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella myös kemiantekniikkaa. Tutkintonimike on kemiantekniikan insinööri (AMK). Kemiantekniikkaa voi opiskella Centria-ammattikorkeakoulussa Kokkolan kampuksella

Energia-, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikkaa voi opiskella Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkintonimike on insinööri (AMK).

Kemian koulutus ammatillisissa oppilaitoksissa

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa laboratorioalan perustutkinnon. Tutkintonimike on laborantti. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden perustutkinto. Tutkintonimike on prosessinhoitaja.

Kemiaa opiskellut työelämässä

Kemiaa opiskelleille on tarjolla monipuolisa mahdollisuuksia työelämässä. Kemian perus- ja soveltavan tutkimuksen tuloksia hyödynnetään useilla eri aloilla. Kemialliseen analysointiin perustuvaa tutkimusta käytetään mm. lääketieteessä, tekniikan alalla, ympäristötieteissä, rikostutkinnassa ja arkeologiassa.

Kemistejä työskentelee yksityisellä sektorilla eniten lääketeollisuudessa ja muun kemianteollisuuden palveluksessa. Julkisella sektorilla kunnat ja kuntayhtymät työllistävät kemistejä esimerkiksi opetustehtävissä sekä terveydenhuollossa esimerkiksi laboratorioissa ja sairaalakemisteinä.

Luonnontieteelliseltä koulutusalalta valmistuneet kemistit työskentelevät erilaisissa asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä opetustehtävissä. Työpaikkoja on esimerkiksi kemian-, lääke-, bio- ja metsäteollisuudessa sekä yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa ja kunnilla.

Teknisiin tieteisiin kuuluvasta kemian tekniikasta valmistuneet työskentelevät pääasiassa tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtävissä. Suurimmat työnantajat ovat teknologiateollisuus ja kemianteollisuus sekä yliopistot ja valtion tutkimuslaitokset.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi